Aleksandrów Kujawski,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjakujawsko-pomorskie

Powierzchnia1094,65 m2

Oferta aktualna od25.05.2023

Cena1 065 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

 Zgodnie z pkt XVI ppkt 1 Warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż praw do nieruchomości położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w dniu 25 maja 2023 r. dokonano następujących zmian:
- uzupełniono pkt 3 ppkt 13 Warunków I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż praw do nieruchomości położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, o następujące informacje: „Przyłącze kanalizacji sanitarnej dla Budynku, przebiega od strony ulicy Wojska Polskiego przez działkę nr 1597 przy ulicy Świstucha 1, stanowiącą obcą własność. Przyłącze podłączone jest do budynku przy ul. Wojska Polskiego 29 od strony południowo-wschodniej."
- wydłużono termin zbierania ofert do 13 czerwca 2023 r., do godz. 12:00.

 

 

OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 29

Przedmiotem I przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „Przetargiem”, jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, stanowiące działkę ewidencyjną nr 1561 (obręb 0001 Aleksandrów Kuj.), o powierzchni 0,2349 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 040101_1.0001.1274_BUD, o powierzchni użytkowej wynoszącej 1 094,65 m2, zwanego dalej „Budynkiem”, oraz przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli i urządzeń trwale z nią związanych. W dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do Nieruchomości. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00009838/1.
Sprzedaż Nieruchomości nastąpi z tzw. „najmem zwrotnym” powierzchni użytkowej pod bankomat, której przedmiotem będzie część Budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej 4,15 m2.

Cena wywoławcza 1 065 000 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

Wpłata wadium w wysokości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin zbierania ofert kończy się 13 czerwca 2023 r., o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu, w tym dotyczące najmu zwrotnego, oraz o warunkach Przetargu, w tym w zakresie czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opisu opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacji na temat wadium, informacji o możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 29”, w dokumencie zatytułowanym „Warunki I przetargu nieruchomości położonej w Aleksandrowie Kujawskim”, zwanym dalej „Warunkami” i załącznikach do tego dokumentu oraz dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:
a) telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478;
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określonej w pkt V ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 29”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyny lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego, zgodnie z pkt XII ppkt 1 lit. a Warunków.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4 do Warunków, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 29”.