Annowo, gm. Czerwonak nieruchomość gruntowa niezabudowana,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościgrunty

Lokalizacjawielkopolskie

Powierzchnia2743

Oferta aktualna od29.06.2022

Cena104 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

   Bank Polski Spółka Akcyjna

 ul.Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ANNOWIE, gm. CZERWONAK

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną 1/37, o  powierzchni  0,2743 ha położonej w m. Annowo (woj. wielkopolskie, pow. poznański, obręb ewidencyjny nr 302104_2.0013 Annowo, dla której Sąd Rejonowy Poznań  - Stare Miasto, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00228201/7.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

 1. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwonak zatwierdzonym Uchwałą 173/XXVIII/2000 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 czerwca 2000 r ( z późniejszymi zmianami) obszar nieruchomości na którym znajduje się przedmiotowa działka na mapie dokumentu planowania przestrzennego oznaczony jest symbolem M2 jako tereny przeznaczone pod zabudowę rezydencjonalną i letniskową o zabudowie ekstensywnej. W dniu 25 lutego 2016 r Rada Gminy Czerwonak podjęła Uchwałę nr 164/XVIII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Annowo - część wschodnia” obejmującego przedmiotową działkę.
 2. Nieruchomość jest niezagospodarowana, nieogrodzona, zlokalizowana jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej  (działka nr 1/113) w odległości ok 360 m od drogi powiatowej, w wypisie z rejestru gruntów z dnia 23.06.2022 r grunt oznaczono jako grunt rolny o symbolu klasoużytku R IVa.
 3. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: od strony północnej i południowej grunty niezabudowane, od strony wschodniej grunty niezabudowane i nieurządzona droga wewnętrzna, od strony zachodniej działka nr 1/59 wzdłuż której w jej osi (oznaczony na mapie zasadniczej symbolem gwA500) biegnie gazociąg wysokiego ciśnienia.
 4. Przy granicy działki od strony wschodniej zlokalizowana jest skrzynka energetyczna. Z treści kopii mapy zasadniczej  GKG.GZE.4002.5977.2022 wydanej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wynika, że do skrzynki doprowadzona jest linia elektryczna niskiego napięcia.
 5. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Czerwonak Nr 400/XLVIII/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. opracowany został projekt zmiany obowiązującego  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak. Zmiany w projekcie przewidują zmianę przeznaczenia terenów na których zlokalizowana jest nieruchomość banku w m. Annowo ( działka 1/37). W aktualnie obowiązującym Studium tereny te oznaczone są symbolem M 2 jako tereny  predysponowane pod rozwój budownictwa rezydencjonalnego i letniskowego, natomiast projekt zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego przewiduje zmianę przeznaczenia tego terenu  na tereny oznaczone symbolem R- tereny rolnicze – grunty orne, tereny zielone i sady oraz wszelkiego rodzaju inne uprawy.
 6. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 104 000 zł  (słownie: sto cztery tysiące złotych) netto.

 

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Na nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu przedmiotowej transakcji w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości.

 Bank zastrzega, że jeżeli do dnia sprzedaży w wyniku:

 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
 • w przypadku jego braku - wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

dojdzie do zmiany stanu faktycznego w ten sposób, że sprzedawana działka zostanie uznana za teren budowany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług to wówczas zmianie ulegnie sposób opodatkowania sprzedaży, tj. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%. W takim przypadku sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

 Zapraszamy do składania ofert.

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

 Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
 2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;
 3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
 4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
 5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.
 6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
 7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

 Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

 1. telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;
 2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia ogłoszenia o sprzedaży Nieruchomości, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Annowo, gm. Czerwonak, nieruchomość gruntowa niezabudowana”.

 Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Annowo, gm. Czerwonak, nierucomość gruntowa niezabudowana” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".