Bielsko-Biała,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia354,10m²

Oferta aktualna od01.09.2022

Cena1 806 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

zwana dalej „Bankiem”

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ W TRYBIE „Z WOLNEJ RĘKI” PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA 1

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej (woj. śląskie) przy ul. Mieczysława Michałowicza 1, stanowiące działkę ewidencyjną nr 397/2 (obręb –246101_1.0006, Żywieckie Przedmieście), o powierzchni 0,0389 ha. Na działce posadowiony jest budynek biurowy (rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych), zwany dalej „Budynkiem”, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 246101_1.0006.291_BUD) o powierzchni użytkowej wynoszącej 354,10m²,. Dla nieruchomości, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BB1B/00002773/0.

 

W dalszej części niniejszego ogłoszenia („Ogłoszenie”) i Warunków postępowania sprzedaży nieruchomości „z wolnej ręki” („Warunki”) powyższa nieruchomość gruntowa, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu Ogłoszenia sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do Nieruchomości.

Warunki postępowania przy zbywaniu Nieruchomości w trybie z wolnej ręki (zwane dalej „Warunkami)” zawierające m.in. szczegółowy opis przebiegu postępowania sprzedażowego, sposób i miejsce składania ofert, informacji i dokumentów, które powinna zawierać oferta, kryterium wyboru oferty oraz sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jednoetapowym lub dwuetapowym podane są w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia.

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia umieszczony jest na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Bielsko-Biała Michałowicza 1” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

 

Informacje o Nieruchomości:

1. Budynek podlegający sprzedaży, to obiekt o trzech kondygnacjach, niepodpiwniczony z 2000 r. o funkcji biurowo-usługowej.

2. Powierzchnia użytkowa Budynku podana jest na podstawie projektu budowlanego oraz decyzji pozwolenia na budowę z 21.05.1998 r. Skan pozwolenia na budowę z 1998 r. stanowi Załącznik nr 7.

3. Rzuty kondygnacji oraz przekroje Budynku stanowią Załącznik nr 8. Stan aktualny, z uwagi na przeprowadzone prace adaptacyjne, odbiega od stanu przedstawionego w ww. załączniku.

4. Dokumentacja formalno-prawna:

1) kopia wypisu z rejestru gruntów z dnia 02.08.2023 r. stanowi Załącznik nr 9;

2) kopia wypisu z kartoteki budynków z dnia 02.08.2023 r. stanowi Załącznik nr 10;

3) kopia mapy ewidencyjnej z dnia 05.09.2022 r. stanowi Załącznik nr 11;

4) kopia mapy zasadniczej z dnia 05.09.2022 r. stanowi Załącznik nr 12;

5) zgodnie z Zaświadczeniem Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, nr UA.6727.1378.2022.ADz dnia 26.09.2022 r., Nieruchomość jest położona na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29.12.2012 roku w sprawie w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska – Białej, zmienionej uchwałą nr XIII/220/2015 z 24.12.2015 r. oraz uchwałą nr XV/276/2016 z dnia 09.02.2016r. przedmiotowa Nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem: MW strefa mieszkalnictwa oraz KDZ – komunikacja drogowa. Zaświadczenie stanowi Załącznik nr 13 ; Brak miejscowego planu potwierdzony jest zaświadczeniem nr UA.6727.1104.2023.AKR z 09.08.2023 r., które stanowi Załącznik nr 13A;

6) zgodnie z Zaświadczeniem Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, nr RG.062.652.2023.JA z dnia 03.08.2023 r., Nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji, ale nie zostało ustanowione prawo pierwokupu na rzecz Gminy Bielsko-Białej. Zaświadczenie stanowi Załącznik nr 14;

7) zgodnie z Zaświadczeniem Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, nr UA.4120.1.89.2022.DKO z dnia 07.09.2022 r., Budynek nie znajduje się w gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej, nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie leży na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków i nie jest objęty ochrona na podstawie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie stanowi Załącznik nr 15;

5. Wykaz instalacji znajdujących się w Budynku, zamieszczony jest w Załączniku nr 16.

6. Wykaz części składowych Nieruchomości, które zostaną wydane nabywcy łącznie z Nieruchomością zmieszczone są w Załączniku nr 17.

7. Stan techniczny Budynku, w tym znajdujących się w nim instalacji, przedstawiają protokoły z kontroli okresowych, przeglądów instalacji, kontroli instytucji zewnętrznych, ekspertyz oraz opinii, których kopie stanowią Załączniki od nr 18. do nr 24. Załącznik nr 25 do Ogłoszenia przedstawia wykaz tych zaleceń spośród ogółu zaleceń wskazanych w dokumentach wymienionych w zdaniu poprzednim, które zostały lub zostaną zrealizowane przez Bank.

8. Niewielka część ogrodzenia sąsiedniej nieruchomości (działka nr 1543) przekracza granicę działki 397/2 Na działce, będącej własnością Banku, zlokalizowane są również schody wejściowe do przylegającej do Budynku kamienicy. Natomiast stopień schodów przy wejściu do lokalu położonego na parterze Budynku znajduje się poza granicą działki 397/2. Wymienione przekroczenia nie są prawnie uregulowane.

9. Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, należy zapewnić możliwość składowania śmieci mieszkańców nieruchomości przy ul. Młyńskiej 6. Przez działkę nr 397/2 prowadzony jest przejazd w celu odbioru nieczystości stałych z kontenerów usytuowanych na sąsiedniej działce.

10. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 10 dni roboczych od podpisania umowy sprzedaży, ale nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości. Nieruchomość zostanie wydana w stanie wynikającym z wieku Nieruchomości i znajdujących się w niej instalacji, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się zużycia będącego następstwem jej prawidłowego używania.

11. Aktualnie wszystkie piętra Budynku są obciążone umowami najmu. Poszczególne umowy najmu zawarte są w Załączniku nr 26 A, 26 B i 26 C.

12. Dla Budynku zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej z dnia 17.07.2023 r.

Zgodnie z ww. dokumentem:

- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 117,82 kWh/(m2·rok),

- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 173,95 kWh/(m 2 rok),

- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 229,64 kWh/(m 2 rok),

- udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %,

- jednostkowa wielkość emisji CO 2 wynosi: ECO 2 = 0,04 t CO2/(m 2 rok).

Świadectwo energetyczne budynku z 2023 r. stanowi Załącznik nr 27.

13. Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia posiadaną dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego zobrazowania oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniana oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z obowiązku dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym zakresie, przed złożeniem oferty.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 1 806 000 zł(słownie: jeden milion osiemset sześć tysięcy złotych) netto.

 

Termin zbierania ofert: do 30 września 2023 r.

 

Planowana sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT (tzw. zwolnienie fakultatywne).

Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży albo w akcie notarialnym umowy sprzedaży Nieruchomości.

W przypadku pozostania przy zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości (nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli strony dokonają skutecznie wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT).

W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

 

Bank zastrzega, że podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży / umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej / umowy sprzedaży ponosi strona kupująca.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696 406 044 ;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub marek.mieczynski@pkobp.pl .

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia Ogłoszenia o sprzedaży Nieruchomości oraz Warunków postępowania przy zbywaniu Nieruchomości w trybie z wolnej ręki, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży / umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Bielsko-Biała, Michałowicza 1”.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą: „Bielsko-Biała, Michałowicza 1” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki do Ogłoszenia nr od 1, do 6 dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: Bielsko-Biała, Michałowicza 1, na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Pozostałe załączniki do Ogłoszenia tj. od nr 7 do nr 27, zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 

Załączniki do Ogłoszenia, dostępne na stronie internetowej po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i Warunkami.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta dot. własnoręczności podpisów

Załącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 5 – Projekt Regulaminu aukcji elektronicznej

Załącznik nr 6 – Warunki postępowania sprzedaży Nieruchomości z wolnej ręki

 

Załączniki do Ogłoszenia, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

Załącznik nr 7 – Pozwolenie na budowę z 21.05.1998 r.

Załącznik nr 8 – Rzuty i przekroje budynku.

Załącznik nr 9 – Wypis z rejestru gruntów z 02.08.2023 r.

Załącznik nr 10 – Wypis z kartoteki budynków z 02.08.2023 r.

Załącznik nr 11 – Mapa ewidencyjna z 05.09.2022 r.

Załącznik nr 12 – Mapa zasadnicza z 05.09.2022 r.

Załącznik nr 13 – Zaświadczenie dot. braku mpzp oraz zapisów Studium z 26.09.2022 r.

Załącznik nr 13 A – Zaświadczenie dot. braku mpzp z 09.08.2023 r.

Załącznik nr 14 – Zaświadczenie dot. rewitalizacji z 03.08.2023 r.

Załącznik nr 15 – Zaświadczenie dot. braku ochrony konserwatorskiej z 07.09.2022 r.

Załącznik nr 16 – Wykaz instalacji w Budynku.

Załącznik nr 17 – Wykaz części składowych.

Załącznik nr 18 – Przegląd budowlany (5L) z 13.04.2022 r.

Załącznik nr 18A – Przegląd budowlany, kominiarski (1R) z 18.07.2023 r.

Załącznik nr 19 – Przegląd szczelności instalacji gazowej z 18.07.2023 r.

Załącznik nr 20 – Przegląd przewodów kominowych z 18.07.2023 r.

Załącznik nr 21 – Przegląd elektryczny z 25.05.2022 r.

Załącznik nr 22 – Przegląd kotła gazowego z 26.04.2024 r.

Załącznik nr 23 – Przegląd jednostek klimatyzacyjnych z 21.04.2022 r.

Załącznik nr 24 – Przegląd p.poż z 27.04.2022 r.

Załącznik nr 24 A – Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego z 27.04.2023 r.

Załącznik nr 25 – Wykaz realizowanych zaleceń.

Załącznik nr 26 A, 26 B i 26 C – Umowy najmu powierzchni w Budynku.

Załącznik nr 27 – Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z 17.07.2023 r.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT