Boguszów-Gorce,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia1185,62

Oferta aktualna od08.06.2021

Cena1 800 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

przygotowuje do zbycia w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną położoną w  Boguszowie-Gorcach przy ul. Głównej 11.

Przedmiotem przetargu będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Boguszowie-Gorcach przy ul. Głównej 11, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 403 (obręb 3 Boguszów) o powierzchni 0,1074 ha, wraz z prawem własności posadowionych na tej nieruchomości budynków:
-  budynku użytkowo- mieszkalnego oznaczonego jako pozostałe budynki niemieszkalne (wg KŚT), którego powierzchnia netto wynosi 1 185,62 m2 a powierzchnia użytkowa do celów podatkowych 830,54 m2
- budynku oznaczonego jako pozostałe budynki niemieszkalne (wg KŚT), którego powierzchnia netto wynosi 40,81 m2 i jest równa powierzchni użytkowej do celów podatkowych.
- budynku oznaczonego jako pozostałe budynki niemieszkalne (wg KŚT), którego powierzchnia netto wynosi 25,87 m2 i jest równa powierzchni użytkowej do celów podatkowych.

Powierzchnie budynków podano na podstawie inwentaryzacji budowlanej sporządzonej w dniu 15.01.2016 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Michała Lebdę.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00023972/0.

Przewidywana cena wywoławcza wynosi  1 800 000  zł netto
 

Informacje dodatkowe:
1) Schody prowadzące do wejścia do budynku od strony ulicy Głównej wychodzą poza granice działki nr 403 na chodnik będący w pasie drogowym (działka 300/2)- brak regulacji w ww. zakresie- brak tytułu prawnego do korzystania z zajętej części działki 300/2.
2) Na nieruchomości gruntowej, działce nr 403 znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna w postaci napowietrznej linii niskiego napięcia o długości sieci 5 m. będąca własnością zakładu energetycznego. Brak regulacji w ww. zakresie.
3) Budynek o powierzchni netto 1 185,62 m2 stanowi budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony gdzie w części znajduje się placówka bankowa, a w części tj. na I i II kondygnacji powierzchnia mieszkalna (4 niewyodrębnione lokale mieszkalne bez zaświadczeń o samodzielności lokali, z odrębną klatką schodową, stanowiące pustostan). Pozostałe dwa budynki o powierzchniach 40,81 m2 i 25,87 m2 stanowią budynki o charakterze  garażowym i magazynowym.
4) Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XLIII/276/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2014 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym MU.27- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w obszarze obserwacji archeologicznej oraz obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723 725 134 w godzinach 9.00-15.00.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane oraz cena mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.  Warunki sprzedaży oraz cena wywoławcza zostaną podane na etapie postępowania przetargowego.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

Udział w procesie sprzedaży wiąże  się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

 

dolnośląskie
Boguszów-Gorce