Bolesławiec,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia619,89m²

Oferta aktualna od11.01.2019

Cena928 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie
sprzeda
nieruchomości zabudowane położone w Bolesławcu (woj. dolnośląskie) przy ul. Sierpnia ’80 nr 16 stanowiące jedną funkcjonalną całość, zwane dalej „nieruchomością”. Sprzedaż dotyczy  prawa użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 457 i 451/12  obręb 0009 Bolesławiec o łącznej powierzchni 209 m² zabudowanych budynkiem o funkcji usługowo-biurowej o powierzchni netto 619,89 m².

Dla nieruchomości założone są księgi wieczyste nr JG1B/00015728/7 i JG1B/00019375/5.

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta w rejonie Starego Miasta w pobliżu Rynku.
Nieruchomość oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem A-MS14 co stanowi tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę śródmiejską wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią oraz przeznaczeniu uzupełniającym pod usługi publiczne.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość położona jest na terenie strefy ochrony konserwatorskiej oraz ścisłej ochrony archeologicznej.

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 928 000 zł netto.

Termin składania ofert 29.03.2019 r.

Informacje dodatkowe:
1) Bank informuje, że Nieruchomość zostanie wydana Nabywcy w terminie uzgodnionym w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości, pod warunkiem zapłaty całej ceny sprzedaży. Wydanie nieruchomości nastąpi nie wcześniej niż w lutym 2020 r. W okresie od przeniesienia praw do Nieruchomości do momentu wydania przedmiotu sprzedaży, Bank będzie ponosił wszelkie koszty i ciężary związane z jej utrzymaniem oraz czerpał korzyści. Bank zobowiązuje się do utrzymywania w tym okresie Nieruchomości w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że za pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się usunięcia z niej ruchomości i urządzeń związanych z prowadzoną dotychczas działalnością. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się również zużycia będącego następstwem jej prawidłowego używania.
2) Schody do wejścia do budynku zlokalizowane od południowo- zachodniej części nieruchomości wykraczają poza obszar nieruchomości i są położone w pasie drogowym na działce ewidencyjnej nr 279/2.
3) Od strony ul. Sierpnia 80 wykusze budynku bankowego na poziomie I oraz II piętra zachodzi w rzucie poziomym na działkę gruntową nr 279/2.
4) Klimatyzatory zewnętrzne posadowione na elewacji zewnętrznej zachodzą w rzucie poziomym na działkę nr 458/2.
5) Bank wystąpił do Starostwa powiatowego w Bolesławcu o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków w postaci zmiany oznaczenia działki gruntowej nr 451/12 z B na Bi oraz o zmianę liczby kondygnacji z 4/0 na 4/1.
6) działka gruntowa nr 451/12 oznaczona jest jako niezabudowana podczas gdy w rzeczywistości jest ona zabudowana wiatrołapem wejściowym na salę obsługi budynku bankowego.
Zapraszamy do składania ofert !


Oferta powinna zawierać:
1) oferowaną cenę netto,
2) sposób finansowania transakcji,
3) datę i podpis osoby upoważnionej.
Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) do składania oświadczeń woli – reprezentowania oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta poświadczone notarialnie.
Do oferty należy dołączyć oświadczenia zgodne z załącznikami 1 i 2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723 725 134 w godzinach 9.00-15.00.
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.
Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

Udział w procesie sprzedaży wiąże  się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.