Bytom,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia2946,20m²

Oferta aktualna od18.07.2018

Cena3 250 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

 

W trybie z wolnej reki sprzeda:

1)   prawa do nieruchomości zabudowanej położonej w  Bytomiu przy ul. Dworcowej 8 na które
składają się:
 a) prawo własności gruntu o powierzchni 1 202 m²
 b)prawo własności budynku o powierzchni 2 946,20 m²  

Dla Nieruchomości jest ustanowiona Księga Wieczysta: nr KA1Y/00005218/9 prowadzona przez Sąd
Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Oczekiwana cena  zbycia została wyznaczona na poziomie 3 250 000zł netto (słownie: trzy
miliony dwieście pięćdziesiat złotych 00/100).

 

Powyższy wykaz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Zapraszamy do zapoznania się z nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży na stronie
www.nieruchomosci.pkobp.pl

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres nieruchomosci@pkobp.pl
w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości oraz do składania
ofert i negocjacji warunków sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 32 357 50 60, kom. 608 553 487 w godzinach
9.00-15.00.

 

Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży nieruchomości na każdym etapie postępowania, aż do momentu podpisania aktu notarialnego – przyrzeczonej umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

śląskie
ul. Dworcowa 8