Chełm,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjalubelskie

Powierzchnia2252,82

Oferta aktualna od30.12.2020

Cena2 255 000,00 zł

Opis

                                        WARUNKI  II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
                                                                 zwane dalej „ WARUNKAMI”

                                        na sprzedaż praw do nieruchomości położonej w Chełmie przy ulicy
                                                                Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3      

1. Informacja o organizatorze przetargu

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”)
z siedzibą przy  ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, o kapitale zakładowym  1 250 000 000  zł, wpłaconym w całości.
2. Adres sprzedawanej Nieruchomości
Chełm (woj. lubelskie, kod pocztowy 22-100) ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3.
3. Opis Przedmiotu Przetargu
Przedmiotem przetargu jest:
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 564 (obręb 0014) o powierzchni 0,1370 ha, położonej w Chełmie przy ulicy Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3,
b) prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 565 (obręb nr 0014) o powierzchni 0,0826 ha oraz działki nr 569/6 (obręb nr 0014) o pow. 0,0544 ha, położonych w Chełmie przy ulicy Gen. G. Orlicz-Dreszera 3
c) prawo własności posadowionego na działkach nr 564, 565, 569/6 budynku o funkcji biurowej (wg Klasyfikacji Środków Trwałych ), którego powierzchnia netto wynosi 2 252,82 m2, a powierzchnia użytkowa do celów podatkowych 2179,31 m2 (powierzchnię budynku wskazano na podstawie inwentaryzacji budowlanej sporządzonej we wrześniu 2015 r.),
dalej „Nieruchomości lub Nieruchomość”. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr LU1C/00003095/5 , LU1C/00014266/5.
4. Cena
Cena wywoławcza zbycia praw do Nieruchomości, opisanej w pkt. 3  została ustalona na kwotę
2 255 000,00 zł  (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w. zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na nabywcy będzie spoczywać obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości. W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży praw do Nieruchomości lub w przypadku uznania przez organy skarbowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.
5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.
1) Przetarg odbędzie się w Warszawie przy ul. Chłodnej 52.
2) Oferty w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „PRZETARG na nieruchomość położoną w Chełmie przy ulicy Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3”, należy składać na adres:
PKO Bank Polski SA
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości
Ul. Chłodna 52, pok. DSN
00-872 Warszawa,
w terminie do dnia 11 lutego 2021 r. do godz. 12:00.
3) O terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do wyżej wskazanej siedziby Departamentu Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.
4) Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom.
6. Dane które powinna zawierać oferta.
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
2) numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany,
3) numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
4) oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie, gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia oferty, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup Nieruchomości,
5) kserokopię dowodu wpłaty wadium,
6) oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z niniejszymi Warunkami i nie zgłasza zastrzeżeń- zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Warunków,
7) oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do Warunków – Konflikt interesów,
8) oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do Warunków- Zwrot wadium,
9) oferowaną cenę netto sprzedaży praw do nieruchomości,
10) datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.
Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) do składania oświadczeń woli – reprezentowania oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta poświadczone notarialnie.
Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia.
7. Informacja o WADIUM
1) Kwota wadium wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2) Kwota wadium powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmie przy ulicy Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3”. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
3) Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po rozstrzygnięciu przetargu, o którym mowa w pkt 10 ppkt 1.
4) Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty zostaną dostarczone po terminie, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty wadium.
5) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny, przy czym wpłacone wadium będzie miało formę zadatku przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży, o której mowa w pkt 8 ppkt.1
6) Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli  oferent, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub odpowiednio przedwstępnej umowy sprzedaży w terminach, o których mowa w pkt 8.
8. Termin oraz miejsce sporządzenia umowy sprzedaży
Oferent, którego oferta zostanie przyjęta zobowiązany jest do:
1) Zawarcia w terminie 20 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o ostatecznym przyjęciu oferty, o którym mowa w pkt 10 ppkt. 4, przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego,
2) Zawarcia w terminie 10 tygodni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 10 ppkt. 4 przyrzeczonej umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem że w przypadku gdy oferentem będzie cudzoziemiec,
o którym mowa w pkt 6 ppkt 4, termin na zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży wynosi 2 tygodnie od otrzymania zgody Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości.
W przypadku wystąpienia przez Strony ze wspólnym wnioskiem do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie sprzedaży praw do Nieruchomości i nieotrzymania tej interpretacji najpóźniej na 2 tygodnie przed upływem terminu, o którym mowa w ppkt 2, termin zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości zostanie przedłużony do 15 dni roboczych od dnia poinformowania oferenta przez Bank, wiadomością e-mail wysłaną na wskazany w ofercie adres e-mail, o otrzymanym stanowisku organu podatkowego w zakresie opodatkowania transakcji.
3) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży, o której mowa w ust. 1 nie jest obligatoryjne w przypadku, gdy w terminie przewidzianym na jej zawarcie zostanie zawarta umowa sprzedaży praw do Nieruchomości.

Zawarcie umowy sprzedaży, w tym przedwstępnej umowy sprzedaży nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.
9. Kryterium wyboru
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana przez oferenta cena zakupu nieruchomości, nie niższa niż wskazana w pkt. 4 cena wywoławcza.
10. Rozstrzygnięcie Przetargu
1) Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu złożenia ofert, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2 Warunków, z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w ppkt. 2 poniżej, rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Bank zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminów w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.
2) W przypadku, gdy w toku przetargu do Banku wpłynie więcej niż jedna ważna oferta nabycia praw do nieruchomości, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowo aukcji elektronicznej na platformie internetowej, która odbędzie się najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia, upływu terminu składania ofert. Bank poinformuje oferentów o zamiarze zorganizowania aukcji i warunkach jej przeprowadzenia wiadomością e-mail wysłaną na wskazany w ofercie adres e-mail najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. Projekt regulaminu aukcji stanowi załącznik nr 9.
3) Bank zawiadomi pisemnie oferentów o rozstrzygnięciu przetargu w terminie określonym w ppkt 1.
4) Bank informuje, że przetarg może być odwołany na każdym etapie, zaś rozstrzygnięcie przetargu opisane w ppkt. 1 tj. wyłonienie najkorzystniejszej oferty w przetargu nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty i zobowiązaniem Banku do zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości. O ostatecznym przyjęciu oferty decyduje Zarząd Banku, a wyłonienie najkorzystniejszej oferty w przetargu stanowi podstawę do rekomendacji danej oferty Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku. Decyzja o ostatecznym przyjęciu oferty zostanie podjęta w ciągu 60 dni od rozstrzygnięcia przetargu, a brak w tym terminie oświadczenia Banku dotyczącego przyjęcia oferty nie stanowi milczącego (dorozumianego) przyjęcia oferty. Bank zawiadomi pisemnie oferenta o ostatecznym przyjęciu oferty, tj. wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości przez właściwe organy Banku.
5) Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umów w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
6) Oferent, którego oferta zostanie przyjęta przez Bank, zobowiązany jest, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem zawarcia aktu notarialnego:
a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych lub częściowego finansowania zakupu ze środków do dokonania wpłaty kwoty należnej na wskazany przez Bank rachunek bankowy,
b) w przypadku współfinansowania zakupu ze środków pochodzących z kredytu, do przedstawienia nie później niż na 3 dni robocze dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży.
7) Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełnia wymagań zawartych w niniejszych Warunkach.
11. Dodatkowe informacje
a) Fragment schodów, prowadzących do bocznego wejścia do budynku biurowego usytuowany jest częściowo poza granicą działek wchodzących w skład Nieruchomości i zajmuje część działki 673 (powierzchnia działki nr 673 zajęta przez fragment schodów wynosi około 3 m2-), która to działka stanowi własność Gminy Chełm. Możliwość korzystania z części działki została zabezpieczona umową dzierżawy.
b) Zgodnie z pismem Urzędu Miasta Chełma z dnia 18.09.2019 r., znak: DGNAB-AB-I.6727.1.276.2019, dla Nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3, składającej się z działek ewidencyjnych nr 564, 565, 569/6 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełma uchwalony uchwałą Nr XXXVII/466/01 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 28.12.2001 roku. Działki o nr ewid. 564, 565, 569/6 (obr. 066201_1.0014) leżą w terenie oznaczonym symbolem B1.MW-36 – zabudowa mieszkaniowa, usługi nieuciążliwe – informacja stanowi Załącznik nr 4 do Warunków.
c) W budynku na kondygnacji podziemnej znajduje się lokal użytkowy (techniczny) oznaczony numerem 021 o powierzchni 115,23 m², będący przedmiotem najmu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Umowa najmu powierzchni stanowi Załącznik nr 5 do Warunków.
d) Nieruchomość obciążona jest służebnością przejazdu, przechodu oraz przesyłu przez działkę nr 569/5 na rzecz Zakładu Energetycznego. Służebność ta jest opisana w Księdze Wieczystej.
e) Powierzchnia Nieruchomości wskazana w pkt 3 lit. c została wyliczona zgodnie z normą PN-ISO-9836:1997 i jest wskazana na podstawie posiadanej przez Bank inwentaryzacji, która stanowi Załącznik nr 6 do Warunków.
f) W stosunku do Nieruchomości zostało wszczęte postępowanie przed Sądem          Rejonowym w Chełmie I Wydział Cywilny o stwierdzenie zasiedzenia służebności albo o ustanowienie służebności przejazdu, przechodu i przeprowadzenia przyłącza cieplnego pasem gruntu  o szerokości 3,48 m po działce nr 565 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki gruntu nr 568.
12. Odwołanie przetargu
Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości lub umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium, a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.
13. Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości
Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości (w tym dokumenty do wglądu) można uzyskać w Departamencie Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskiego SA w Lublinie, przy ul. Watykańskiej 7, u Pana Daniela Chęcia (tel. 81 537 30 78, kom.: 724 132 479, adres mailowy daniel.chec@pkobp.pl) w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00.
Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Danielem Chęciem.
14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 

Załączniki do Warunków Przetargu:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń 
Załącznik nr 2 – Konflikt interesów
Załącznik nr 3 – Zwrot wadium
Załącznik nr 4 – Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załącznik nr 5 - umowa najmu MPEC (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności)
Załącznik nr 6 - Inwentaryzacja (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności)
Załącznik nr 7- Wypis z rejestru gruntów (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności)
Załącznik nr 8 - Mapa ewidencyjna (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności)
Załącznik nr 9 – Projekt regulaminu aukcji elektronicznej (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowani            poufności)