Chełm,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjalubelskie

Powierzchnia2368,05m²

Oferta aktualna od23.12.2021

Cena2 150 000,00 zł

Opis

Ogłoszenie w sprawie przetargu

 Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

  1. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE        PRZY UL. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA 3

 

Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „Przetargiem”, jest:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 564 (obręb 0014) o powierzchni 0,1370 ha, położonej w Chełmie przy ulicy Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3,
  2. prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 565 (obręb nr 0014) o powierzchni 0,0826 ha i nr 569/6 (obręb nr 0014) o powierzchni 0,0544 ha, położonych w Chełmie przy ulicy Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3,
  3. prawo własności posadowionego na działkach nr 564, 565,569/6 budynku o funkcji biurowej (wg KŚT), którego powierzchnia netto wynosi 2 368,05m2, a powierzchnia użytkowa do celów podatkowych 2 294,54 m2 (powierzchnię budynku wskazano na podstawie inwentaryzacji budowlanej sporządzonej we wrześniu 2015 r.)

Dla powyższych Nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczyste nr LU1C/00003095/5 , LU1C/00014266/5.

 

Cena wywoławcza: : 2 150 000,00 zł netto ( słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Wpłata wadium w wysokości:  100 000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych).

 

Termin zbierania ofert kończy się 07 lutego 2022 r., o godzinie 12:00.

 

Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości,

adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Chełm ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3,” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:

  1. telefonicznie - u Pana Daniela Chęć pod numerem telefonu 724-132-479;
  2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: chec@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także  Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określonej w pkt VI ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Chełm ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3”.

 

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, zgodnie z pkt IX ppkt 1 lit. a Warunków.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres

e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 13 do warunków przeprowadzenia Przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Chełm ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3”.