Chełm,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjalubelskie

Powierzchnia2368,05

Oferta aktualna od26.08.2022

Cena2 560 000,00 zł

Opis

Ogłoszenie w sprawie Sprzedaży

 

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

 

         ZAMIERZA ZBYĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY ULICY GENERAŁA GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA 3

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 564 (obręb 0014) o powierzchni 0,1370 ha, położonej w Chełmie przy ulicy Generała Gustawa Orlicz-Dreszera 3, dla którego Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1C/00014266/5,
 2. prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 565 (obręb nr 0014) o powierzchni 0,0826 ha oraz działkę ewidencyjną nr 569/6 (obręb nr 0014) o pow. 0,0544 ha, położonych w Chełmie przy ulicy Generała Gustawa Orlicz-Dreszera 3, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1C/00003095/5,
 3. prawo własności posadowionego na działkach ewidencyjnych o nr 564, 565, 569/6 budynku o funkcji biurowej (wg Klasyfikacji Środków Trwałych ), którego powierzchnia netto wynosi 2 368,05 m2, a powierzchnia użytkowa do celów podatkowych 2 294,54 m2 (powierzchnię budynku wskazano na podstawie inwentaryzacji budowlanej sporządzonej we wrześniu 2015 r.),

wraz z prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomościach budowli oraz urządzeń trwale związanych z nieruchomością

W dalszej części niniejszego Ogłoszenia powyższe nieruchomości gruntowe, Budynek oraz budowle i urządzenia trwale związane z nieruchomością wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do Nieruchomości.

 

Dla w/w Nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr LU1C/00003095/5, LU1C/00014266/5, które określają aktualny stan prawny nieruchomości, a dostępne są do wglądu na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekw.ms.gov.pl/

 

 

Informacje o Nieruchomości:

 1. Fragment schodów, prowadzących do bocznego wejścia do Budynku usytuowany jest częściowo poza granicą działek wchodzących w skład Nieruchomości i zajmuje część działki ewidencyjnej nr 673 (powierzchnia działki ewidencyjnej nr 673 zajęta przez fragment schodów wynosi około 3 m2), która stanowi własność Gminy Miasto Chełm. W celu uregulowania prawnej formy korzystania z części działki ewidencyjnej nr 673 została zawarta pomiędzy Bankiem a Gminą Miasta Chełm umowa dzierżawy, na czas nieoznaczony.
 2. Zgodnie z pismem Urzędu Miasta Chełma z dnia 14.03.2022 r., znak: DAGI-AB.6727.2.39.2022, dla Nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Generała Gustawa Orlicz-Dreszera 3, składającej się z działek ewidencyjnych nr 564, 565, 569/6 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełma uchwalony uchwałą Nr XXXVII/466/01 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 28.12.2001 r. Działki o nr ewidencyjnych 564, 565, 569/6 (obr. 066201_1.0014) leżą w terenie oznaczonym symbolem MW-36 – zabudowa mieszkaniowa, usługi nieuciążliwe.
 3. W Budynku na kondygnacji podziemnej znajduje się lokal użytkowy (techniczny) o powierzchni 115,23 m², który jest wynajęty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie. Lokal służy najemcy do prowadzenia działalności gospodarczej- jest w nim posadowiony węzeł cieplny. Umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony.
 4. W dziale III księgi wieczystej numer LU1C/00014266/5 oraz LU1C/00003095/5 wpisana jest na działkach ewidencyjnych o numerach 564, 565 i 569/6 odpłatna służebność przesyłu, ustanowiona na czas nieokreślony na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna oddział w Zamościu oraz odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu pasem szerokości 4 metrów po istniejącej drodze wewnętrznej do działki ewidencyjnej 569/6 na rzecz każdoczesnego właściciela działki ewidencyjnej nr 569/5.
 5. Powierzchnia użytkowa Budynku została wskazana na podstawie posiadanej przez Bank inwentaryzacji sporządzonej zgodnie z normą PN-ISO-9836:1997.
 6. W stosunku do Nieruchomości zostało wszczęte postępowanie przed Sądem Rejonowym w Chełmie I Wydział Cywilny o stwierdzenie zasiedzenia służebności albo oustanowienie służebności przejazdu, przechodu i przeprowadzenia przyłącza cieplnego pasem gruntu o szerokości 3,48 m po działce ewidencyjnej nr 565 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewidencyjnej nr 568.
 7. Zgodnie z Zaświadczeniem Urzędu Miasta Chełma z dnia 14.03.2022 r., znak: DAGI-AB.6727.3.29.2022 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2017-2023 działki o nr ewidencyjnym 564, 565, 569/6 (OBR. 066201_1.0014) położone w Chełmie, na dzień wydania zaświadczenia znajdują się na obszarze rewitalizacji, ale nie ustanowiono prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

 

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 2 560 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 

 

Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 8 dni kalendarzowych od daty sprzedaży Nieruchomości, jednak nie wcześniej niż po zapłacie całej ceny.

 

W okresie od daty zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości do daty jej wydania, Bank będzie ponosił wszelkie koszty i ciężary związane z jej utrzymaniem, w tym także ciężary publiczno-prawne oraz czerpał korzyści. Bank zobowiązuje się do utrzymywania w tym okresie Nieruchomości w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że za pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się usunięcia z niej ruchomości i urządzeń związanych z prowadzoną dotychczas działalnością. Nieruchomość zostanie wydana w stanie wynikającym z wieku Nieruchomości i znajdujących się w niej instalacji, opisu Nieruchomości oraz udostępnionej oferentom dokumentacji, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się zużycia będącego następstwem jej prawidłowego używania.

 

Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego zobrazowania oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniona oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z obowiązku dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym zakresie, przed złożeniem oferty.

 

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Termin zbierania ofert kończy się dnia 30 września 2022 r.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub na adres daniel.chec@pkobp.pl

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną przystępującą do Ogłoszenia w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, adres, w tym adres e-mail, do korespondencji w sprawie Ogłoszenia i do doręczeń, w tym do kontaktów z Bankiem, numer telefonu lub numery telefonów, dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta lub działających w imieniu oferenta, w tym numer PESEL, numer telefonu lub numery telefonów, adres, w tym adres e-mail, do korespondencji w sprawie Przetargu i do doręczeń, w tym do kontaktów z Bankiem.
 2. Numer NIP (o ile został nadany; w przypadku osób fizycznych jego wskazanie jest wymagane jedynie jeśli przystąpienie do Ogłoszenia następuje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) oraz, w przypadku osób fizycznych, dodatkowo numer PESEL.
 3. Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja oferenta oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców.
 4. Wysokość kapitału zakładowego, w tym kapitału wpłaconego, w przypadku gdy oferent jest spółką kapitałową.
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, mający moc równoważną z mocą dokumentu wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Oświadczenia oferenta złożone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 7. Oferowaną cenę netto nabycia Nieruchomości.
 8. Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, której umocowanie do działania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt e powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do postepowania sprzedażowego z zamiarem nabycia nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w postepowaniu sprzedażowym.
 9. Oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, powinna zostać złożona w języku polskim.

 

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

 

Udział w procesie sprzedaży Nieruchomości przez oferenta którego ofertadotycząca tej Nieruchomości była już przyjęta przez właściwe organy Banku i który do podpisania umowy sprzedaży nie przystąpił, może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Bank.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Chełm ul. Generała Gustawa Orlicz-Dreszera 3” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Załączniki, których dołączenie do oferty jest obowiązkowe:

Załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem brakiem zastrzeżeń do ich treści;

Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

Załącznik nr 3 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych.