Choszczno,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjazachodniopomorskie

Powierzchnia1 075,26 m2

Oferta aktualna od27.08.2021

Cena1 915 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W CHOSZCZNIE PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 4

 

Przedmiotem I przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „Przetargiem”, jest:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego 4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 233/5 (obręb 320202_4.0003, obr.3 m.Choszczno), o powierzchni 0,0945 ha, wraz z prawem własności posadowionych na tej nieruchomości dwóch budynków, w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowanych jako „pozostałe budynki niemieszkalne”, oznaczonych identyfikatorami 320202_4.0003.233/5.1_BUD, 320202_4.0003.233/5.2_BUD, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1 075,26 m2, dla której to nieruchomości i budynków Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1C/00034938/8,
  2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 233/12, 233/13 (obręb 320202_4.0003, obr.3 m.Choszczno), o łącznej powierzchni 0,0817 ha, ujętej w księdze wieczystej nr SZ1C/00004128/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
  3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 233/17 (obręb 320202_4.0003, obr.3 m.Choszczno), o powierzchni 0,0797 ha, ujętej w księdze wieczystej nr SZ1C/00034937/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza: 1 915 000 zł  (słownie: jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy złotych) netto.

Wpłata wadium w wysokości:  100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin zbierania ofert kończy się 04 października 2021 r., o godzinie 14:00.

Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Choszczno ul. Bolesława Chrobrego 4” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:
a)    telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478;
b)    pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.  

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określonej w pkt VI ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Choszczno ul. Bolesława Chrobrego 4”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego, zgodnie z pkt IX ppkt 1 lit. a Warunków.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 14 do Warunków, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Choszczno ul. Bolesława Chrobrego 4”.