Ciechanów,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjamazowieckie

Powierzchnia2059,31m²

Oferta aktualna od06.11.2019

Cena2 182 000,00 zł

Opis

PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY Z NAJMEM ZWROTNYM NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W CIECHANOWIE

Przedmiotem sprzedaży będą następujące prawa do nieruchomości:
• prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 375/4 (obręb nr 0010 Śródmieście), o powierzchni 0,1378 ha, położonej w Ciechanowie przy ul. Pułtuskiej 20,
• prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 375/9 (obręb nr 0010 Śródmieście), o powierzchni 0,0261 ha, położonej w Ciechanowie przy ul. Pułtuskiej,
• prawo odrębnej własności budynku posadowionego na działkach nr 375/4 i 375/9, o powierzchni użytkowej wynoszącej 2059,31 m2, a powierzchni liczonej do celów podatkowych 1929,83 m2 (na podstawie Inwentaryzacji do celów podatkowych opracowanej w dniu 16.02.2017 r. przez mgr inż. Arch. Pawła Michałkiewicza przy zastosowaniu normy PN-ISO 9836:1997) 
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: PL1C/00022773/1 i PL1C/00023162/2.
Przewidywana cena sprzedaży 2 182 000 zł netto (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych netto).
Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu o przetargu.

Przedmiotem umowy najmu będzie:
• cała powierzchnia budynku tj. 2059,31 m2 – do czasu zakończenia przebudowy tj. w terminie 7 miesięcy od dnia wydania lokalu, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu o dodatkowe 2 miesiące,
• docelowo lokal o powierzchni ok. 463 m2, po przebudowie, na dalszy czas trwania umowy najmu, tj. na okres 5 lat liczonych od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego po zakończeniu przebudowy.
Maksymalna miesięczna wysokość czynszu najmu: 14 816,00 zł netto (słownie: czternaście tysięcy osiemset szesnaście 00/100 złotych netto).

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 724 132 478, w godzinach 9.00-15.00.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach Banku.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 

mazowieckie
ul. Pułtuska 20