Dębno,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjazachodniopomorskie

Powierzchnia1682.05m2

Oferta aktualna od22.04.2024

Cena930 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

zwana dalej „Bankiem”

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DĘBNIE PRZY UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 3

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (działka nr 322/3) położonej w Dębnie (woj. zachodniopomorskie) przy ul. Ignacego Daszyńskiego, stanowiącej działkę o powierzchni 0,1625 ha,

b) prawo odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (dalej „Budynek”), którego powierzchnia netto, wynosi 1 682,05 m2, wraz z prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli oraz urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

W dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”.

 

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość położona jest w centrum Dębna, w bezpośrednim otoczeniu budynków mieszkalnych, w odległości ok. 200 m od głównej ulicy miasta. Jednocześnie w pobliżu Nieruchomości znajdują się tereny zielone przy Jeziorze Lipowo.

 

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: na obszarze, na którym położona jest Nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno, działka nr 322/3 oznaczona jest jako strefa śródmiejska, w obrębie której ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej.

 

Dla przedmiotowej Nieruchomości zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z dnia 21.08.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

a) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 89,22 kWh/(m 2 · rok),

b) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 172,48 kWh/(m 2 · rok),

c) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 281,94 kWh/(m 2 · rok),

d) udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %,

e) jednostkowa wielkość emisji CO 2 wynosi: ECO 2 = 0,04 t CO2/(m 2 · rok).

 

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 930 000 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych) netto.

 

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 25 czerwca 2024 r.

 

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

 

WYDANIE NIERUCHOMOŚCI: w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, po uprzedniej zapłacie całej ceny.

Informacje dotyczące Nieruchomości, zawiera „OPIS NIERUCHOMOŚCI” . Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w dokumencie„WARUNKI POSTĘPOWANIAKONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO” (dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości, można uzyskać również:

a) telefonicznie - u pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696-40-60-44;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: marek.mieczynski@pkobp.pllubnieruchomosci@pkobp.pl.

 

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, w tym załączników do ogłoszenia, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. O zmianach w ogłoszeniu, Bank będzie informował na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą ogłoszenia: „Dębno, ul. Daszyńskiego 3”. O zmianach w załącznikach do ogłoszenia, Bank będzie informował wyłącznie osoby, którym uprzednio je udostępnił, poprzez wysłanie wiadomości email na adres e-mail wskazany w umowie o zachowaniu poufności.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego Nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży Nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą: „Dębno, ul. Daszyńskiego 3” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

1. Opis nieruchomości

2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego