Dębno,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjazachodniopomorskie

Powierzchnia1682.05m2

Oferta aktualna od31.10.2023

Cena1 244 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

zwana dalej „Bankiem”

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ W TRYBIE POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DĘBNIE PRZY UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 3

Przedmiotem sprzedaży jest:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Dębnie (woj. zachodniopomorskie) przy ul. Ignacego Daszyńskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 322/3 (obręb: Dębno 4), o powierzchni 0,1625 ha,

b) prawo odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (wg Klasyfikacji Środków Trwałych), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 321003_4.0004.322/3.1_BUD, zwanego dalej „Budynkiem”, którego powierzchnia netto, wynosi 1 682,05 m2, wraz z prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli oraz urządzeń trwale związanych z nieruchomością,

c) najem (zwrotny) części powierzchni użytkowej pomieszczenia pod bankomat, zgodnie z projektem umowy najmu, która stanowi Załącznik nr 7 do Ogłoszenia . Przedmiotem najmu będzie część pomieszczenia na parterze Budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 4,05 m2. Waloryzowany corocznie, miesięczny czynsz najmu będzie wynosił 850 zł netto plus zryczałtowana opłata za energię elektryczną w wysokości 150zł netto. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

W dalszej części niniejszego Ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do Nieruchomości.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1M/00020372/1.

 

Warunki postępowania przy zbywaniu Nieruchomości w trybie postępowania konkurencyjnego uproszczonego (zwane dalej „Warunkami)” zawierające szczegółowy opis przebiegu postępowania sprzedażowego, sposób i miejsce składania ofert, informacji i dokumentów, które powinna zawierać oferta, kryterium wyboru oferty oraz sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jednoetapowym lub dwuetapowym (aukcja elektroniczna) podane są w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia umieszczony jest na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Dębno ul. Daszyńskiego 3” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”

 

Informacje o Nieruchomości:

1. Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne, jest podpiwniczony oraz pełni funkcję biurową.

2. Dokumentacja formalno-prawna:

1) Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Burmistrza Dębna w dniu 21 sierpnia 2023 r. (znak: GPiK.6727.233.2023.TJ), stanowiącym Załącznik nr 8 do Ogłoszenia , na obszarze, na którym położona jest Nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym uchwałą nr LXIX/526/2023 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 marca 2023 r., brak jest zapisów o przeznaczeniu działki nr 322/3 (obręb Dębno 4). Zgodnie z zapisami Studium, działka nr 322/3 oznaczona jest jako strefa śródmiejska, w obrębie której ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Zgodnie z ww. zaświadczeniem, Rada Miejska Dębna nie podjęła uchwały o wyznaczeniu na terenie Miasta i Gminy Dębno obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 r.

o rewitalizacji.

2) Kopia wypisu z rejestru gruntów z dnia 8 sierpnia 2023 r. wydanego przez Starostę Myśliborskiego stanowi Załącznik nr 9 do Ogłoszenia .

3) Kopia wypisu z rejestru budynków z dnia 8 sierpnia 2023 r. wydanego przez Starostę Myśliborskiego stanowi Załącznik nr 10 do Ogłoszenia .

4) Kopia wyrysu z mapy ewidencyjnej z dnia 9 sierpnia 2023 r. wydanego przez Starostę Myśliborskiego stanowi Załącznik nr 11 do Ogłoszenia .

5) Kopia mapy zasadniczej z dnia 9 sierpnia 2023 r. wydanego przez Starostę Myśliborskiego stanowi Załącznik nr 12 do Ogłoszenia .

6) Załącznik nr 13 do Ogłoszenia INWENTRYZACJA GEODEZYJNA” sporządzona dnia 30 listopada 2018 r. przedstawia przekroczenia granic Nieruchomości (przekroczenia granic pozostają bez uregulowania prawnego).

7) Wysokość Budynku wskazana jest w Załącznik nr 14 do Ogłoszenia „INWENTARYZACJA WYSOKOŚCI BUDYNKU” z dnia 11 lipca 2022 r.

8) Zgodnie z inwentaryzacją budowlaną z dnia 21.07.2016 r. (sporządzoną zgodnie z normą PN-70/B-02365) powierzchnia netto Budynku wynosi 1 682,05 m2. Inwentaryzacja stanowi Załącznik nr 15 do Ogłoszenia „INWENTARYZACJA BUDOWLANA”. Stan aktualny, z uwagi na przeprowadzone prace remontowo - adaptacyjne, może odbiegać od stanu przedstawionego w dokumencie.

3. Zgodnie z zaświadczeniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 października 2021 r. (nr DZ.5136.46.2021.AR), Nieruchomość nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków, nie jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz na terenie nie ma zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Zaświadczenie stanowi Załącznik nr 16 do Ogłoszenia.

4. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej – ulicy Ignacego Daszyńskiego, z której jednak nie ma urządzonego zjazdu do Nieruchomości. Dojazd do tylnej części Nieruchomości, w szczególności do dwóch garaży oraz pomieszczenia wyładunkowego, usytuowanych w południowo-zachodniej części Budynku odbywa się przez działkę nr 322/12 i nie jest prawnie uregulowany.

5. Załącznik nr 17 do Ogłoszenia - „WYKAZ INSTALACJI”, przedstawia podstawowe informacje
o instalacjach, w które wyposażony jest Budynek, wraz z adnotacją o elementach, które nie podlegają sprzedaży i zostaną zdemontowane przed przekazaniem Nieruchomości.

6. Części składowe Nieruchomości, które zostaną przekazane wraz z Nieruchomością stanowią w szczególności elementy wymienione w Załączniku nr 18 do Ogłoszenia - „WYKAZ CZĘŚCI SKŁADOWYCH”.

7. Ocena warunków i organizacji ochrony przeciwpożarowej Budynku wykorzystywanego na potrzeby placówki bankowej, zostały wskazane w Raporcie Stanu Bezpieczeństwa Pożarowego z 2022 r., stanowiącym Załącznik nr 19 do Ogłoszenia .

8. Stan techniczny Budynku, w tym znajdujących się w nim instalacji, przedstawiają protokoły z kontroli okresowych, przeglądów instalacji, kontroli instytucji zewnętrznych, ekspertyz oraz opinii, których kopie stanowią Załączniki nr 20 -27 do Ogłoszenia oraz Ekspertyza techniczna na temat stanu pomieszczeń Budynku (dot. pomieszczenia biurowego i oznaczonego na rzucie I pietra Budynku numerem 1/28), z dnia 10 czerwca 2017 r. która stanowi Załącznik nr 28 do Ogłoszenia . Bank informuje, iż dalszy bieżący przegląd klimatyzacji nie będzie wykonywany, ze względu na brak jej użytkowania, a ostatni przegląd był wykonany 18.10.2022 r.

9. Załącznik nr 29 do Ogłoszenia, zawiera decyzję z dnia 15.11.2022 r., o dopuszczeniu dźwigu towarowego przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do eksploatacji, Protokół nr 23/2022 z 03.11.2022 r. dot. badania rezystancji izolacji przewodów elektrycznych oraz skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych dla dźwigu oraz decyzję z dnia 01.03.2023 r. Prezesa UDT w Szczecinie o wygaśnięciu decyzji z 15.11.2022 r. o dopuszczeniu dźwigu do eksploatacji z uwagi na zaprzestanie użytkowania urządzenia przez Bank. Z uwagi na fakt, iż dźwig towarowy został wyłączony z eksploatacji, Bank informuje, iż nie będą dokonywane dalsze przeglądy.

10. Załącznik nr 30 do Ogłoszenia „WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ BANK PRAC OBJĘTYCH GWARANCJAMI” zawiera wykaz zrealizowanych przez Bank prac, które są objęte gwarancjami wykonawczymi, wraz ze wskazaniem okresów gwarancji w zakresie urządzeń, ale też i poszczególnych ich elementów.

11. Załącznik nr 31 do Ogłoszenia „WYKAZ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ” przedstawia wykaz posiadanej przez Bank dokumentacji technicznej Budynku. Bank nie gwarantuje kompletności ani prawidłowości przedmiotowej dokumentacji.

12. Dla nieruchomości zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej z dnia 21.08.2023 r.

Zgodnie z ww. dokumentem:

a) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 89,22 kWh/(m2 · rok)

b) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 172,48 kWh/(m2 · rok)

c) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 281,94 kWh/(m2 · rok)

d) udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %

e) jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO = 0,04 t CO2/(m2 · rok)

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku stanowi Załącznik nr 32 do Ogłoszenia .

13. Nieruchomość zostanie wydana w stanie wynikającym z wieku Nieruchomości i znajdujących się w niej instalacji, opisu Nieruchomości oraz udostępnionej oferentom dokumentacji, o której mowa w ppkt 2-13 powyżej, z uwzględnieniem normalnego zużycia Nieruchomości.

14. Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego zobrazowania oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniana oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z obowiązku dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym zakresie, przed złożeniem oferty.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 1 244 000 zł(słownie: jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysięcy złotych) netto.

 

Termin zbierania ofert: do 5 stycznia 2024 r.

 

Planowana sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT (tzw. zwolnienie fakultatywne). Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży albo w akcie notarialnym umowy sprzedaży Nieruchomości. W przypadku pozostania przy zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości (nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli strony dokonają skutecznie wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT). W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

Bank zastrzega, że podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży / umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej / umowy sprzedaży ponosi strona kupująca.

Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, po uprzedniej zapłacie całej ceny.

Bank zobowiązuje się, że w okresie od daty zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości do daty jej wydania będzie utrzymywał Nieruchomość w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że za pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się usunięcia z niej ruchomości i urządzeń związanych z prowadzoną dotychczas działalnością. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się również zużycia będącego następstwem jej prawidłowego używania.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696 406 044;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub marek.mieczynski@pkobp.pl .

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia Ogłoszenia o sprzedaży Nieruchomości oraz Warunków postępowania przy zbywaniu Nieruchomości w trybie postępowania konkurencyjnego uproszczonego , odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży / umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Dębno ul. Daszyńskiego 3”.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą: „Dębno ul. Daszyńskiego 3” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki do Ogłoszenia od nr 1 do nr 5 dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Dębno ul. Daszyńskiego 3” , na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Pozostałe załączniki do Ogłoszenia tj. od nr 6 do nr 32, zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 

Załączniki do Ogłoszenia, dostępne na stronie internetowej po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Nieruchomością oraz Warunkami.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta dot. własnoręczności podpisów.

Załącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Załącznik nr 5 – Warunki postępowania sprzedaży Nieruchomości z w trybie postępowania konkurencyjnego uproszczonego .

 

Załączniki do Ogłoszenia, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

Załącznik nr 6 – Projekt regulaminu aukcji elektronicznej.

Załącznik nr 7 – Projekt umowy najmu pomieszczenia pod bankomat..

Załącznik nr 8 – Zaświadczenie dot. braku mpzp oraz zapisów studium z 21.08.2023 r.

Załącznik nr 9 – Wypis z rejestru gruntów z dnia 08.08.2023 r.

Załącznik nr 10 – Wypis z rejestru budynków z dnia 08.08.2023 r.

Załącznik nr 11– Mapa ewidencyjna z dnia 09.08.2023 r.

Załącznik nr 12 – Mapa zasadnicza z dnia 09.08.2023 r.

Załącznik nr 13 – Inwentaryzacja geodezyjna z dnia 30.11.2018 r.

Załącznik nr 14 – Inwentaryzacja wysokości Budynku z 11.07.2022 r.

Załącznik nr 15 – Inwentaryzacja budowlana z 21.07.2026 r.

Załącznik nr 16 – Zaświadczeniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.10.2021 r.

Załącznik nr 17 - Wykaz instalacji.

Załącznik nr 18 - Wykaz części składowych.

Załącznik nr 19 - Raport Stanu Bezpieczeństwa Pożarowego Budynku z 2022 r.

Załącznik nr 20 – Protokół z pomiarów elektrycznych pięcioletnich z 05.05.2021 r.

Załącznik nr 21 – Protokół z przeglądu hydrantów wewnętrznych z 05.04.2022 r.

Załącznik nr 22 – Przegląd pięcioletni budowlany z dnia 12.07.2022 r.

Załącznik nr 23 – Protokół z przeglądu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z 05.07.2022 r.

Załącznik nr 24 – Protokół z przeglądu systemu sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) z 19.10.2021 r.

Załącznik nr 25 – Protokół z przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych z 08.03.2022 r.

Załącznik nr 26 – Protokół z przeglądu instalacji wodociągowej hydrantowej z 05.07.2022 r.

Załącznik nr 27 – Protokół z przeglądu klimatyzacji z 18.10.2022 r.

Załącznik nr 28 – Ekspertyza techniczna na temat stanu pomieszczeń z 10.06.2017 r.

Załącznik nr 29 – Decyzja UDT z 15.11.2022 r. i z 01.03.2023 r., Protokół nr 23/2022 z 03.11.2022 r.

Załącznik nr 30 – Wykaz zrealizowanych przez Bank prac objętych gwarancjami.

Załącznik nr 31 – Wykaz dokumentacji technicznej.

Załącznik nr 32 – Świadectwo charakterystyki energetycznej Budynku z 21.08.2023 r.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT