Dębno,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjazachodniopomorskie

Powierzchnia1682.05m2

Oferta aktualna od16.02.2023

Cena1 210 000,00 zł

Opis

OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DĘBNIE PRZY UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 3.

Przedmiotem II przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „przetargiem pisemnym nieograniczonym” lub „Przetargiem”, jest:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Dębnie (woj. zachodniopomorskie) przy ul. Ignacego Daszyńskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 322/3 (obręb: Dębno 4), o powierzchni 0,1625 ha,

b) prawo odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (wg Klasyfikacji Środków Trwałych), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 321003_4.0004.322/3.1_BUD, zwanego dalej „Budynkiem”, którego powierzchnia netto, według opracowania, o którym mowa w pkt III ppkt 12 Warunków, wynosi 1 682,05 m2, wraz z prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli oraz urządzeń trwale związanych z nieruchomością,

c) najem (zwrotny) części powierzchni użytkowej pomieszczenia pod bankomat. Przedmiotem najmu będzie część pomieszczenia na parterze Budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 4,05 m2. Waloryzowany corocznie, miesięczny czynsz najmu będzie wynosił 850 zł netto wraz ze zryczałtowaną opłatą za energię elektryczną w wysokości 150 zł. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

W dalszej części niniejszych Ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu Przetargu zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do Nieruchomości.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1M/00020372/1.

Cena wywoławcza : 1 210 000,00zł (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto .

Wpłata wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin zbierania ofert kończy się 28 marca 2023 r., o godzinie 14 00 .

Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Dębno, ul. Ignacego Daszyńskiego 3” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:

- telefonicznie - u Pana Marka Mieczyńskiego i pod numerem telefonu 696 406 044;

- pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: marek.mieczynski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl .

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Dębno, ul. Ignacego Daszyńskiego 3”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres

e-mail: iod@pkobp.pl . Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 30 do Warunków przeprowadzenia Przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą: „Dębno, ul. Ignacego Daszyńskiego 3”.