Dębno,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjazachodniopomorskie

Powierzchnia1682.05m2

Oferta aktualna od20.04.2023

Cena1 050 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

OGŁASZA III PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DĘBNIE PRZY UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 3.

Przedmiotem III przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „Przetargiem”, jest:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Dębnie (woj. zachodniopomorskie) przy ul. Ignacego Daszyńskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 322/3 (obręb: Dębno 4), o powierzchni 0,1625 ha,

b) prawo odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (wg Klasyfikacji Środków Trwałych), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 321003_4.0004.322/3.1_BUD, zwanego dalej „Budynkiem”, którego powierzchnia netto, wynosi 1 682,05 m2, wraz z prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli oraz urządzeń trwale związanych z nieruchomością,

c) najem (zwrotny) części powierzchni użytkowej pomieszczenia pod bankomat. Przedmiotem najmu będzie część pomieszczenia na parterze Budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 4,05 m2. Waloryzowany corocznie, miesięczny czynsz najmu będzie wynosił 850 zł netto plus zryczałtowana opłata za energię elektryczną w wysokości 150 zł netto. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

W dalszej części Ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu Przetargu zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do Nieruchomości.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1M/00020372/1.

Cena wywoławcza : 1 050 000,00zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto .

Wpłata wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin zbierania ofert kończy się 13 czerwca 2023 r., o godzinie 14 00 .

Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz Przetargu, można uzyskać:

telefonicznie - u pana Marka Mieczyńskiego i pod numerem telefonu 696 406 044;

pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: marek.mieczynski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl .

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Dębno, ul. Ignacego Daszyńskiego 3”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w Przetargu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl . Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 30 do Warunków przeprowadzenia Przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą: „Dębno, ul. Ignacego Daszyńskiego 3”.