Ełk,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjawarmińsko-mazurskie

Powierzchnia493,55m²

Oferta aktualna od22.08.2019

Cena999 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

 

PRZYGOTOWUJE DO ZBYCIA PRAWA DO LOKALU NR U-1C POŁOŻONEGO W EŁKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 54

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr U-1C, położonego w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 54, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 694/10000 części w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1376/5 (obręb nr 0001 EŁK 1) o powierzchni 0,9848 ha, oraz 694/10000 części posadowionego na tej działce budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Dla nieruchomości lokalowej, z której wyodrębniony zostanie lokal Sąd Rejonowy w Ełku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1E/00073123/3.

la nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Ełku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OL1E/00055951/4. W dalszej części lokal niemieszkalny nr U-1C zwany będzie „Nieruchomością”.

 

Informacje o Nieruchomości:

 1. działka nr 1376/5 położona w obrębie geodezyjnym nr 0001 w Ełku nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;  
 2. nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 20.02. 1979 r. pod nr rej. A-17/79;  
 3. zgodnie z opracowaniem „Projekt podziału lokalu niemieszkalnego U-1 z uwzględnieniem istniejącego stanu użytkowania” sporządzonym w czerwcu 2018 r., powierzchnia użytkowa lokalu nr U-1C wynosi 493,55 m²;
 4. nieruchomość znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” z siedzibą przy ul. Słowackiego 2 w Ełku;
 5. nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 999 000 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto.

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wybór opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT będzie możliwy, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca, przed zawarciem umowy sprzedaży, złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy. W przypadku pozostania przy zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na nabywcy będzie spoczywać obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości, natomiast w przypadku skutecznego wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC. W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

 Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

Nieruchomość przygotowywana jest do zbycia w drodze przetargu.

Zapraszamy do składania wstępnych ofert.

 Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
  2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;
  3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
  4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępnym na dole stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą „Ełk ul. Wojska Polskiego 54 lokal nr U-1C” na dole po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
  5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na stronie internetowej j.w.);.
  6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
  7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

 Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Ireneusza Kosmalskiego pod numerem telefonu 724 132 395;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub ireneusz.kosmalski@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Ełk ul. Wojska Polskiego 54 lok. U1-C” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".