Gorzów Wielkopolski,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjalubuskie

Powierzchnia4429,49m²

Oferta aktualna od04.04.2023

Cena3 200 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

ul.Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 79

 
Przedmiotem sprzedaży jest prawo  wieczystego użytkowania działek gruntu o numerach: 2549, 709, 702, oraz 694 (obręb 5 Śródmieście), o łącznej powierzchni 0,4301 ha wraz ze stanowiącym odrębną od gruntu własność budynkiem o powierzchni netto 4429,49 m² położonym  w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 79.
Dla w/w działek wchodzących w skład nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste  nr GW1G/00036607/0 oraz nr GW1G/00050883/2.

 

 

 Informacje o Nieruchomości:

 1. Dla obszaru na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie został uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego.Zgodnie z postanowieniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp., uchwalonego uchwałą nr XXXIV/602/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolski z dnia 24 lutego 2021 r. teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony został na mapie  symbolem C 4  Strefa zabudowy śródmiejskiej. W strefie ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, lokalizację funkcji rzemiosła i drobnej wytwórczości dostosowanej skalą do zabudowy sąsiadującej.
 2. Nieruchomość położona jest na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji miasta Gorzowa Wlkp., które zostały wyznaczone uchwałą nr XXVIII/367/2016 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. Zgodnie z w/w uchwałą Miastu Gorzów Wlkp. przysługuje prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.
 3. Mapa ewidencyjna wskazuje przekroczenia granic, tj. budynek posadowiony na działce sąsiedniej – nr 711 wykracza na działkę nr 709 i dodatkowo czerpnia powietrza znajdująca się na działce nr 694 wykracza na działkę sąsiednią – nr 693
 4. Zgodnie z opracowaniem „Inwentaryzacja nieruchomości”, Gorzów Wielkopolski, ul. Kosynierów Gdyńskich 79 sporządzonym przez Biuro Projektów „Art.-Projekt” Sp z o.o. we wrześniu 2016 r,  powierzchnia netto budynku   wynosi  4 429 ,49 m², a powierzchnia użytkowa do celów podatkowych 4 176,66 m2;
 5. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 3 200 000 zł  (słownie:trzy miliony dwieście  tysięcy złotych) netto.

Sprzedaż prawa własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej gruntu o numerze 2549  podlega fakultatywnemu zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021, poz. 685 ze zm.)

W przypadku sprzedaży prawa własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej gruntu o numerze 2549 wybór opcji opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie możliwy jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT i pod warunkiem złożenia w umowie sprzedaży oświadczenia o wyborze opcji opodatkowania bądź też przed zawarciem umowy sprzedaży oświadczenia o wyborze opcji opodatkowania sprzedaży do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego miejscowo dla nabywcy nieruchomości. 

Działki ewidencyjne o nr 702, 709, 694 wchodzące w skład Nieruchomości, są niezbudowane i nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, ani decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – tym samym dostawa prawa użytkowania wieczystego działek będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021, poz. 685 ze zm.),

Sprzedający oraz nabywca mogą przed zawarciem umowy sprzedaży wystąpić do organu podatkowego o wydanie interpretacji podatkowej dotyczącej sposobu opodatkowania Nieruchomości.

Na nabywcy Nieruchomości będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości, przy czym w przypadku wyboru opcji opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z pkt 2, nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty PCC w zakresie opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

 

Bank wskazuje, że w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie opodatkowania sprzedaży lub wydania przez organy skarbowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, innego stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży  nabywca zobowiąże się w umowie sprzedaży się do pokrycia należnego podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

 

Bank przyjmuje oferty do dnia 12.06.2023 r..

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
 • numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;
 • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
 • oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
 • oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.
 • oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
 • datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

 

pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail na adres:

nieruchomosci@pkobp.plzbigniew.perkowski@pkobp.pl

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

 W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Gorzów Wielkopolski, ul. Kosynierów Gdyńskich 79 ” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".