Gorzów Wielkopolski,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjalubuskie

Powierzchnia4429,49m²

Oferta aktualna od15.01.2019

Cena4 200 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

 z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

ZAMIERZA ZBYĆ

 

prawo wieczystego użytkowania działek gruntu o numerach: 2549, 710, 709, 702 oraz 694 (obręb 5 Śródmieście), o łącznej powierzchni 0,4560 ha wraz ze stanowiącym odrębną od gruntu własność budynkiem o powierzchni netto 4429,49 m² (powierzchnia przyjęta zgodnie z inwentaryzacją z 2016 roku) położonym w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 79.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr GW1G/00036607/0 oraz GW1G/00050883/2.

Lokalizacja nieruchomości

Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gorzowa Wielkopolskiego (uchwała nr XXVIII/367/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r.)  Budynek zlokalizowany przy ul. Kosynierów Gdyńskich 79 w Gorzowie Wielkopolskim położony jest na terenie zabytku jakim jest historyczny układ urbanistyczny tzw. Nowego Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 września 2006 r. pod numerem rejestru zabytków L-224/A. W  bezpośrednim otoczeniu zwarta zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z wieloma punktami handlowo-usługowymi oraz biurami. Od północnej strony do nieruchomości przylega teren niezabudowany, wykorzystywany również jako parking. Dojazd do nieruchomości od ul. Kosynierów Gdyńskich, z której możliwy jest dojazd do budynku i garaży zlokalizowanych na podwórzu nieruchomości. Dojazd  możliwy jest również od strony wschodniej – od ul. Borowskiego. Nieopodal na ul. Kosynierów przystanek komunikacji miejskiej. Budynek była siedziba banku posiada 5 kondygnacji: piwnicę oraz cztery piętra (na ostatniej kondygnacji znajduje się tylko maszynownia z pomieszczeniem technicznym). Wejście główne do sali operacyjnej znajduje się od strony wschodniej. W odrębnej wydzielonej części budynku zlokalizowano 3 lokale mieszkalne, a na poziomie piwnic - 5 garaży.  Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Kosynierów Gdyńskich

Powierzchnie netto :  piwnica 1086,64 m², parter 1364,76 m², I piętro 970,19 m², II piętro 643,50 m², III piętro 318,95 m², IV piętro 45,45 m².

Działki: 2549, 710, 709, 702 oraz 694 (obręb 5 Śródmieście), o łącznej powierzchni 0,4560 ha (użytkowanie wieczyste – właściciel Skarb Państwa).

Budynek ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne konstrukcyjne budynku murowane z cegły ceramicznej pełnej. Ściany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, ścianki działowe murowane z cegły. Ściany w pomieszczeniach sanitarnych - obłożone płytkami ceramicznymi, w pomieszczeniach socjalnych - fartuch z płytek ceramicznych. Ściany piwnic – otynkowane, w części pomieszczeń lamperie do połowy wysokości ściany. Sufity - podwieszane modułowe 60/60 w części pomieszczeń, pozostałe otynkowane, malowane. Posadzki –  cementowe, terakota, lastryko oraz PCV.  Stolarka okienna - PCV, aluminiowa, drewniana. Dach tradycyjny kryty papą. Schody żelbetowe , wewnątrz budynku w zasadniczej części pokryte płytami marmurowymi.

Przeznaczenie w PZP

Dla obszaru na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie został uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp., uchwalone uchwalą nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003 r.( z późniejszymi zmianami określa dla rozpatrywanego terenu funkcję usługową (teren na mapie oznaczony symbolem: MW -tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej).

 

Zapraszamy do składania ofert.  Bank przyjmuje oferty do dnia 30.11.2021 r.

Oferty w formie   podpisanego skanu   zawierającego  propozycję kupna z podaniem  proponowanej ceny netto  przyjmowane są pod adresem  : nieruchomosci@pkobp.pl oraz dw  zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

Złożona oferta powinna zawierać:

  1. dokładne określenie nieruchomości, której dotyczy - co najmniej dane adresowe (miasto, ulica ),
  2. Imiona, nazwiska, nr PESEL, adresy zamieszkania, dla osób prowadzących działalność gospodarczą o ile oferta składana będzie przez podmiot gospodarczy  lub osoby prawne: dane rejestrowe, nr KRS/wpis do ewidencji, adres siedziby firmy,
  3. podpis przez osobę uprawnioną (w przypadku osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podpisanie oferty przez współmałżonków o ile w małżeństwie panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej .

 

Informacje tel. 600 900 801 mail. zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn. Informujemy, że w przypadku wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 

 

 

lubuskie
ul. Kosynierów Gdyńskich 79