Hajnówka,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjapodlaskie

Powierzchnia2095,85m²

Oferta aktualna od03.04.2019

Cena1 950 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

1. na sprzedaż:

a) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Hajnówce (woj. podlaskie) przy ul. 3 Maja 46, składającej  się z prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ew. 3350/1 (obręb 0001 Hajnówka) o powierzchni 0,1271 ha oraz prawa własności budynku biurowo – usługowego o pow. 2.043,38 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaski, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedziba w Hajnówce prowadzi księgęwieczystą KW nr BI2P/00011654/8,

b) udziału wynoszącego 5247/27425 części w prawie własności gruntu o nr ew. 3350/2 (obręb 0001 Hajnówka) i częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, który to udział stanowi lokal użytkowy o powierzchni 52,47m2, położony w Hajnówce (woj. podlaskie) przy ul. Parkowej 2A.

2. na najem zwrotny na okres 5 lat powierzchni w nieruchomości opisanej w pkt 1, polegającym na:

a)  najmie powierzchni około 2.095,85 m², w okresie maksymalnie 12 miesięcy tj. do czasu przeprowadzenia przez Bank modernizacji docelowej powierzchni najmu, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu o dodatkowe 6 miesięcy, za cenę nie wyższą niż 8 600,00 zł netto miesięcznie.

b) najmie powierzchni około 330,30 m² znajdującej się na parterze ww. nieruchomości po przeprowadzeniu przez Bank modernizacji na pozostały okres po przeprowadzeniu modernizacji, za cenę nie wyższą niż 26 zł netto/m2 miesięcznie.

 

Cena wywoławcza: 1 950 000 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Termin składania ofert do dnia 07.05.2019 r. do godziny 1400 .

Wpłata wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

W polu "pliki do pobrania" pod mapką umieszczone są szczegółowe Warunki Przetargu.

Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim SA” lub „Bankiem”, pod adresem: www.pkobp.pl/nieruchomości pod nazwą:” Hajnówka, ul. 3 Maja 46 - nieruchomość zabudowana, przetarg”.

Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości oraz gdy ceny nabycia nieruchomości co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 696-406-044, w godzinach 9.00-15.00.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.