Hajnówka,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjapodlaskie

Powierzchnia2095,85m²

Oferta aktualna od24.01.2019

Cena2 255 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Z NAJMEM ZWROTNYM TJ.:

1. na sprzedaż:

a) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Hajnówce (woj. podlaskie) przy ul. 3 Maja 46, składającej się z prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ew. 3350/1 (obręb 0001 Hajnówka) o powierzchni 0,1271 ha oraz prawa własności budynku biurowo – usługowego o pow. 2.043,38 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaski, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedziba w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą KW nr BI2P/00011654/8,

b) udział wynoszący 5247/27425 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ew. 3350/2 (obręb 0001 Hajnówka) i częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, który to udział stanowi lokal użytkowy o powierzchni 52,47m2, położony w Hajnówce (woj. podlaskie) przy ul. Parkowej 2A i stanowiący całość funkcjonalną z budynkiem opisanym powyżej.

2. na najem zwrotny na okres 5 lat powierzchni w nieruchomości opisanej w pkt 1, polegającym na:

a) najmie powierzchni około 2.095,85 m², w okresie maksymalnie 12 miesięcy tj. do czasu przeprowadzenia przez Bank modernizacji docelowej powierzchni najmu, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu o dodatkowe 3 miesiące, za cenę nie wyższą niż 8 600,00 zł netto miesięcznie.

b) najmie powierzchni około 330,30 m² znajdującej się na parterze ww. nieruchomości po przeprowadzeniu przez Bank modernizacji na pozostały okres po przeprowadzeniu modernizacji, za cenę nie wyższą niż 26 zł netto/m2 miesięcznie.

Cena wywoławcza: 2 255 000 zł netto (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 złotych netto).

Wpłata wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin składania ofert do dnia 28.02.2019 r. do godziny 1400 .

Szczegółowe Warunki I Przetargu umieszczone są w plikach do pobrania.

Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości oraz gdy ceny nabycia nieruchomości co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 696-406-044, w godzinach 9.00-15.00.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim SA powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim SA w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.