Jelenia Góra,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia2862,62m²

Oferta aktualna od19.01.2016

Cena2 300 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JELENIEJ GÓRZE, UL. BANKOWEJ 19

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o nr ew. 77/3, 77/4, (obręb 0028-0028 NE, Jelenia Góra) , o powierzchni łącznej  2.806,00 m² wraz z budynkami  stanowiącymi odrębną od gruntu własność. 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00029101/5.

 

 Informacje o Nieruchomości:

 1. Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze zatwierdzonego Uchwałą nr 224.XXXI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 06 września 2016 r przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym na dokumentach planistycznych symbolem 2 MW, U, ZP, KS jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo- wielorodzinną/lub usługową/lub zieleń urządzoną/lub obsługę komunikacji.
 2. Teren na którym znajduje się nieruchomość objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej. W szczególności ochroną konserwatorską objęty jest obszar wchodzący w skład układu urbanistycznego przedmieście południowe miasta Jelenia Góra wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/5836 z dnia 06.07.2016
 3. Budynek przy ul. Bankowej 19 stanowi pustostan i wymaga przeprowadzenia prac remontowych i konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zbudowany w 1892 r., w części frontowej od ulicy Bankowej trzy kondygnacyjny, od zaplecza jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek przy ul. Piłsudskiego 52 zbudowany w 1984 r, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Aktualnie budynek położony przy ul. Piłsudskiego 52 jest wynajmowany (umowa zawarta na czas określony, budynek po remoncie generalnym).
 4. Zgodnie z opracowaniem z dnia 20.01.2016 r „Inwentaryzacja  sporządzona na potrzeby określenia podstawy opodatkowania” budynku biurowego położonego w Jeleniej Górze przy Bankowej 19, powierzchnia netto budynku wynosi 2055,93 m², a powierzchnia będąca podstawą do opodatkowania 1963,32 m².
 5. Zgodnie z opracowaniem z dnia 20.01.2016 r „Inwentaryzacja  sporządzona na potrzeby określenia podstawy opodatkowania” budynku biurowego położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Piłsudskiego 52 a, powierzchnia netto budynku wynosi 806,69 m², a powierzchnia będąca podstawą do opodatkowania 650,91 m².
 6. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Józefa Piłsudskie 58, obręb 0028-28 NE, budynek przy ulicy Bankowej 19 pomimo bezpośredniego położenia przy drodze publicznej (ulicy Bankowej, działka 58/3 arkusz mapy 58, obręb 0028-28 NE) nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
 7. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 2 300 000 zł  (słownie: dwa miliony trzysta  tysięcy złotych) netto.

Planowana sprzedaż nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT. Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz bank i nabywca przed dokonaniem dostawy (lub w umowie sprzedaży) złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy.

Sprzedający oraz nabywca mogą przed zawarciem umowy sprzedaży wystąpić do organu podatkowego o wydanie interpretacji podatkowej dotyczącej sposobu opodatkowania Nieruchomości.

Na nabywcy Nieruchomości będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości, przy czym w przypadku wyboru opcji opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z pkt 2, nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty PCC w zakresie opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

 

Bank wskazuje, że w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie opodatkowania sprzedaży lub wydania przez organy skarbowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, innego stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży  nabywca zobowiąże się w umowie sprzedaży się do pokrycia należnego podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
 • numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;
 • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
 • oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
 • oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.
 • oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
 • datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 901;

pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl. 

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

 W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Jelenia Góra, ul. Bankowa 19 ” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".