Kędzierzyn-Koźle,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaopolskie

Powierzchnia1499,66m²

Oferta aktualna od30.04.2024

Cena1 554 000,00 zł

Opis

ogłoszenie w sprawie sprzedaży

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 5

Przedmiotem sprzedaży są:

I. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 5, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1336/2 (obręb 0044 Kędzierzyn) o powierzchni 0,0639 ha wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku o powierzchni użytkowej 1499,66 m2, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 160301_1.0044.1839_BUD rodzaj według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): budynki biurowe (105), wraz z przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli oraz urządzeń trwale z nią związanych.

II. prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 1337/3, 1337/5, 1337/6, obręb 0044 Kędzierzyn o łącznej powierzchni 0,0437 ha.

Ww. nieruchomości stanowią jedną funkcjonalną całość (dalej: „Nieruchomość”)

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość położona jest w zachodniej części miasta Kędzierzyn-Koźle. Bezpośrednie otoczenie Nieruchomości stanowi zabudowa użyteczności publicznej tj. dworzec kolejowy, poczta oraz zabudowa handlowo-usługowa.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr IX/98/2023Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nieruchomość położona na obszarze oznaczonym MWU-1- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych o szczególnej koncentracji usług użyteczności publicznej. Ponadto Nieruchomość położona jest w granicy strefy „B” ochrony konserwatorskiej, a także w ramach jednostki planistycznej F- Kędzierzyn-Śródmieście.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego decyzją nr 2369/97 z dnia 17.02.1997 r.

Dla przedmiotowej Nieruchomości zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z dnia 02.07.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

a. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 84,55 kWh/(m 2 · rok),

b. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 87,55 kWh/(m 2 · rok),

c. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 151,08 kWh/(m 2 · rok),

d. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze =0,00 %,

e. jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: E CO2 = 0,02 t CO2/(m 2 · rok).

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 1 554 000 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.

 TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 02.07.2024 r.

 SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

Informacje dotyczące Nieruchomości, zawiera załącznik „OPIS NIERUCHOMOŚCI” . Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w dokumencie załącznik „WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO” (dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości, można uzyskać również:

a) telefonicznie - u pani Agaty Wojtuszek pod numerem telefonu 723 725 134;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: agata.wojtuszek@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, w tym załączników do ogłoszenia, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. O zmianach w ogłoszeniu, Bank będzie informował na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą ogłoszenia: „Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka 5”. O zmianach w załącznikach do ogłoszenia, Bank będzie informował wyłącznie osoby, którym uprzednio je udostępnił, poprzez wysłanie wiadomości email na adres e-mail wskazany w umowie o zachowaniu poufności.

 

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego Nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży Nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą ogłoszenia: „ Kędzierzyn-Koźle Grunwaldzka 5” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

1. Opis nieruchomości.

2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego.