Kędzierzyn-Koźle,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaopolskie

Powierzchnia1499,66m²

Oferta aktualna od05.09.2023

Cena1 490 000,00 zł

Opis

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 5 (dalej „Ogłoszenie”)

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 5

Przedmiotem sprzedaży są:

I. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 5, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1336/2 (obręb 0044 Kędzierzyn) o powierzchni 0,0639 ha wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku („Budynek”) o powierzchni użytkowej 1499,66 m2, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 160301_1.0044.1839_BUD rodzaj według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): budynki biurowe (105), wraz z przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli oraz urządzeń trwale z nią związanych.

II. prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 1337/3, 1337/5, 1337/6, obręb 0044 Kędzierzyn o łącznej powierzchni 0,0437 ha

Dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste nr OP1K/00039716/5, OP1K/00044039/3.

W dalszej części niniejszego ogłoszenia („Ogłoszenie”) i Warunków postępowania sprzedaży nieruchomości „z wolnej ręki” („Warunki”) powyższe nieruchomości gruntowe, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do Nieruchomości.

Informacje dodatkowe:
1) na działce nr 1337/5 ustanowiona jest nieodpłatna służebność drogi polegająca na prawie przejazdu, przechodu i przegonu na rzecz każdorazowego właściciela względnie posiadacza działki nr 1337/7,
2) Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytków pod nr 2369/97,
3) dostęp do parkingu znajdującego się na działce 1336/2 odbywa się przez działkę nr 1335/1
do której bank nie posiada tytułu prawnego. W tym zakresie brak regulacji.
4) dojazd do działek nr 1337/6 i 1337/5 odbywa się przez działkę nr 1337/2 stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.
5) Nieruchomości położona jest na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako MWU-1 co stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych o szczególnej koncentracji usług użyteczności publicznej.
6) Nieruchomość położona w strefie B ochrony konserwatorskiej.
7) dźwig towarowy ( nr środka trwałego PKO-0380973) znajdujący się w nieruchomości, który zostanie przekazany wraz ze sprzedawaną nieruchomością jest niesprawny technicznie- został wyłączony z eksploatacji.

8) Dla Nieruchomości zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej z dnia 02.07.2023 r.

Zgodnie z ww. dokumentem:

a) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 84,55 kWh/(m 2 · rok);

b) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 87,55 kWh/(m 2 · rok);

c) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 151,08 kWh/(m 2 · rok);

d) udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi:

Uoze = 0,00 %;

e) jednostkowa wielkość emisji CO 2 wynosi: E CO2 = 0,02 t CO2/(m 2 · rok).

9) Powierzchnia użytkowa budynku podana w Ogłoszeniu została wskazana na podstawie posiadanej przez Bank inwentaryzacji z 19.12.2015 r.

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 1 490 000 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy zł) netto.

W ocenie Banku planowana sprzedaż nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT.

Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz bank i nabywca przed dokonaniem dostawy złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy albo w akcie notarialnym do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą Nieruchomości.

Na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości (nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jeżeli strony dokonają skutecznie wyboru opcji opodatkowania).

Termin zbierania ofert kończy się dnia 06.10.2023 r.

WARUNKI POSTĘPOWANIA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI „ Z WOLNEJ RĘKI” zawierające szczegółowy opis postępowania sprzedażowego, sposób i miejsce składania ofert, informacje i dokumenty, które powinna zawierać oferta, kryterium wyboru oferty oraz sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jednoetapowym lub dwuetapowym znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „ Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka 5” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania” .

Bank zastrzega, że podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej / umowy sprzedaży ponosi strona kupująca.


Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u pani Agaty Wojtuszek pod numerem telefonu 723 725 134,

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: agata.wojtuszek@pkobp.pl. lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w Ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w Ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka 5”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, który jest dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka 5” po rozwinięciu ikony „pokaż pliki do pobrania”.

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, do Ogłoszenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: Kędzierzyn-Koźle Grunwaldzka 5, na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania". Załączniki nr 5,6 zostanie wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR

Załącznik nr 1 –oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i Warunkami i brakiem zastrzeżeń do ich treści;

Załącznik nr 2 –oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

Załącznik nr 3 –oświadczenie oferenta dot. własnoręczności podpisu;

Załącznik nr 4- informacja o przetwarzaniu danych osobowych;

Załącznik nr 5 – projekt regulaminu aukcji elektronicznej;

Załącznik nr 6-świadectwo charakterystyki energetycznej z dnia 02.07.2023 r.