Kędzierzyn-Koźle,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaopolskie

Powierzchnia240m2

Oferta aktualna od26.02.2020

Cena574 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie
sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 15.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 15 stanowiącej działki ewidencyjne o numerach: 1197/38, 1197/56, 1197/57 AM-5, obręb 0044 Kędzierzyn o łącznej powierzchni 0,0240 ha wraz z  prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku o funkcji biurowej, którego powierzchnia użytkowa wynosi 177,66 m2.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00035696/0.

Oczekiwana cena wynosi 574 000 zł netto

Informacje dodatkowe:
1) Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Nr IX/98/2003 z dnia 22.05.2003 r. działka znajduje się na terenach oznaczonych symbolem: UN- tereny usług nieuciążliwych, jednostka planistyczna „F”- Kędzierzyn Śródmieście.
2) Powierzchnia budynku 177,66 m2 została podana na podstawie posiadanej przez Bank inwentaryzacji z dnia 09.12.2015 r. sporządzonej do celów podatkowych przez Alinę Banach- nr  uprawnień 08/02 Op (Home Financial Services Sp. z o. o). Ze względu na uwzględnione w inwentaryzacji pomieszczenia wymiany C.O oznaczone jako pomieszczenia 0.4- pow. 6,08 m2 oraz 0.5- pow. 15,14 m2, które nie stanowią części ww. nieruchomości, powierzchnia wynikająca z inwentaryzacji tj. 198,88 m2 została pomniejszona o wielkość ww. pomieszczeń.
3) Według kopii mapy ewidencyjnej z dnia 13.11.2019 r. budynek wykracza poza granicę działki 1197/38 na sąsiednią działkę nr 1197/114 nie będącą własnością Banku, jednakże ze względu na to, że przekroczenie wynosi poniżej 0,60 m  nie podlega ujawnieniu w kartotece budynków. Przekroczenie wynosi 58 cm.
4) W dziale I księgi wieczystej nr OP1K/00035696/0 ujawniono niepełną treść służebności dot. węzła cieplnego posadowionego na działach 1197/55 i 1197/59. Zgodnie z umową sprzedaży i ustanowienia służebności gruntowej Rep A nr 8226/1993 stanowiącą podstawę nabycia nieruchomości przez Bank, każdoczesnemu właścicielowi lub posiadaczowi działek nr 1197/38, 1197/56 i 1197/57 przysługuje bezpłatna i dożywotnia służebność gruntowa- węzła cieplnego (usytuowanego na działkach nr 1197/55 i 1197/59) oraz prawo przechodu i przejazdu przez działkę nr 1197/55.
5) sprzedaż nieruchomości będzie podlegać fakultatywnemu zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT.

Zapraszamy do składania ofert !

Termin składania ofert: 30.03.2020 r.


Oferty należy składać mailowo na adresy: agata.wojtuszek@pkobp.pl oraz nieruchomosci@pkobp.pl oraz w oryginale na adres: PKO Bank Polski SA Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Chłodna 52 ,00-872 Warszawa
Oferta powinna zawierać:
1) oferowaną cenę netto,
2) sposób finansowania transakcji,
3) datę i podpis osoby upoważnionej.
Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) do składania oświadczeń woli – reprezentowania oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta poświadczone notarialnie.
Do oferty należy dołączyć oświadczenia zgodne z załącznikami 1 i 2.

W przypadku wpływu  do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. zastrzega możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej na platformie internetowej w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, o czym oferenci zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723 725 134 w godzinach 9.00-15.00.
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

Udział w procesie sprzedaży wiąże  się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.