Kępno,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjawielkopolskie

Powierzchnia1101,91

Oferta aktualna od24.05.2023

Cena3 250 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KĘPNIE PRZY UL. RYNEK 28.

 

Przedmiotem I przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „Przetargiem”, jest:

1) sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kępnie (woj. wielkopolskie) przy ul. Rynek 28, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1213/2 (obręb 0001 Miasto Kępno) o powierzchni 0,0587 ha, wraz z posadowionym na ww. nieruchomości budynkiem biurowym (dalej „Budynek”) o powierzchni użytkowej 1 101,91 m2 i powierzchni netto 1 297,88 m2.

2) najem (zwrotny) powierzchni dla potrzeb działalności statutowej Banku:

a) obejmujący całą powierzchnię użytkową Budynku tj. 1 101,91 m2 – w okresie od sprzedaży nieruchomości do 31.07.2024 r., tj. do czasu zakończenia przez Bank modernizacji docelowej powierzchni najmu, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu przez Bank o dodatkowe 3 miesiące,

b) obejmujący lokal użytkowy o powierzchni użytkowej około 384,2 m², znajdującego się na parterze Budynku – po przeprowadzeniu przez Bank modernizacji, przez pozostały czas trwania umowy najmu.

Miesięczny czynsz najmu powierzchni, o którym mowa w lit. a) i lit. b) powyżej, będzie wynosił 15 368,00 zł netto. Dodatkowo Bank zobowiązany będzie pokrywać koszty eksploatacyjne związane z wynajmowaną powierzchnią.

W dalszej części Ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa oraz Budynek wchodzące w skład przedmiotu przetargu zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionego powyżej prawa do Nieruchomości.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Kępnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00001649/0.

 

Cena wywoławcza: 3 250 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Wpłata wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin zbierania ofert kończy się 27 lipca 2023 r., o godz. 1400.

 

Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości i Warunkach przetargu, można uzyskać:

· telefonicznie - u pana Marka Mieczyńskiego i pod numerem telefonu 696 406 044;

· pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres:      marek.mieczynski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Kępno, ul. Rynek 28”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail:iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 34 do Warunków przeprowadzenia Przetargu, który znajdują na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.