Kielce,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaświętokrzyskie

Powierzchnia898,06

Oferta aktualna od10.10.2020

Cena2 550 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa,  
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

 

OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach (woj. świętokrzyskie) przy ul. Warszawskiej 141 (numer porządkowy budynku 139/141), stanowiącej działki ewidencyjne nr 950/1 oraz 950/2 (obręb 0006) o łącznej powierzchni 0,2544 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionych na tej nieruchomości budynków:

a) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 266101_1.0006.1493_BUD o powierzchni zabudowy 21 m2 oraz rodzaju budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): pozostałe budynki niemieszkalne (109),

b) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 266101_1.0006.1494_BUD o powierzchni zabudowy 33 m2 oraz rodzaju budynku wg KŚT: pozostałe budynki niemieszkalne (109),

c) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 266101_1.0006.1495_BUD o powierzchni zabudowy 10 m2 oraz rodzaju budynku wg KŚT: pozostałe budynki niemieszkalne (109),

d) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 266101_1.0006.1491_BUD o powierzchni zabudowy 322 m2 oraz rodzaju budynku wg KŚT: budynki biurowe (105),

e) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 266101_1.0006.1492_BUD o powierzchni zabudowy 73 m2 oraz rodzaju budynku wg KŚT: pozostałe budynki niemieszkalne (109),

zwanych łącznie dalej „Budynkiem” , którego powierzchnia użytkowa wynosi 898,06 m2 (zgodnie z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną sporządzoną w sierpniu 2002 r. W dalszej części nieruchomość gruntowa i Budynek zwane będą łącznie „Nieruchomością”.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00086806/3.

Cena wywoławcza: 2 550 000 zł netto (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Wpłata wadium w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

 

Termin składania ofert do dnia 19 listopada 2020 r. do godziny 1400 .

 

Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się pod mapką w "Pokaż pliki do pobrania".

Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferenci zostaną poinformowani.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 696-406-044, w godzinach 9.00-15.00.

Udział w procesie przetargowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku