Kłodzko,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia1429,26m²

Oferta aktualna od20.08.2019

Cena1 470 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,ul.Puławska 15,

02-515 Warszawa

  

OGŁASZA I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 Przedmiotem sprzedaży są następujące prawa do nieruchomości:

 1)  sprzedaży posiadanych przez PKO BP praw do Nieruchomości tj.:

       prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o nr ew. 5/1, AM-3, obręb 0010, Centrum o   powierzchni wynoszącej 280 m² wraz z prawem własności posadowionego na tej nieruchomości budynku o powierzchni netto wynoszącej 1 429,26 m², dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00040314/5

2)  oraz najmu zwrotnego powierzchni na łączny okres 60 miesięcy polegającego na:

a) najmie części powierzchni budynku przywołanego w pkt.1  zlokalizowanej na parterze, pierwszym piętrze oraz piwnicy o powierzchni około 598,84m² w okresie 12 miesięcy po podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości,

b) najmie powierzchni użytkowej około 370,30 m2 znajdującej się na parterze oraz pierwszym piętrze nieruchomości na okres 48 miesięcy po przeprowadzeniu modernizacji powierzchni przez nabywcę zgodnie z załącznikiem nr 9 do umowy najmu.

 

 3)  Udział w przetargu polega na złożeniu oferty zawierającej cenę netto nabycia nieruchomości:

  • miesięczny czynsz najmu powierzchni wskazanej w pkt 2 a, przy czym cena najmu miesięcznie netto powierzchni nie będzie wyższa niż: 10 000 zł netto,
  • miesięczny czynsz najmu powierzchni wskazanej w pkt 2 b, przy czym cena najmu miesięcznie netto powierzchni nie będzie wyższa niż: 17 404,10 zł netto miesięcznie.      
  • Szczegółowe warunki najmu są wskazane w projekcie umowy najmu zwrotnego stanowiącej Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (projekt umowy najmu dostępny w Departamencie Sprzedaży i Najmu Nieruchomości udostępniany po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności z bankiem - kontakt poniżej). 
  1. Cena wywoławcza zbycia Nieruchomości opisanej w pkt 1 została wyznaczona na poziomie 1 470 000 zł netto (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).
  2. Czynsz najmu za powierzchnie, o których mowa w pkt. 2 a i b:
  • nie może być wyższy miesięcznie niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) netto dla powierzchni opisanej w pkt 2. a,
  • nie może być wyższy niż 17 404,10(słownie: siedemnaście tysięcy czterysta cztery złote 10/100) netto miesięcznie dla powierzchni opisanej w pkt 2 b. 
  • Wpłata wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).  
  • Termin składania ofert do dnia 25.09.2019 r. do godziny 1200.
  • Kwota czynszu powiększana będzie każdorazowo o podatek VAT.

Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl

Pod nazwą: „Kłodzko plac Jedności 4”.

 

 

Informujemy, że w przypadku, gdy w toku przetargu do Banku wpłynie więcej niż jedna oferta nabycia praw do nieruchomości oraz gdy proponowane ceny nabycia nieruchomości z co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferenci zostaną poinformowani.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach Banku.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 357 50 60, w godzinach 9.00-15.00.

 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.