Kościan,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjawielkopolskie

Powierzchnia1247,41m²

Oferta aktualna od09.01.2020

Cena1 514 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

  

PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY Z NAJMEM ZWROTNYM NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W KOŚCIANIE PRZY AL. T. KOŚCIUSZKI 34

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące prawa do nieruchomości:

  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1848/1 i 1848/2 (obręb nr 301101_1.0001, Kościan), o łącznej powierzchni 0,4227 ha,
  • prawo odrębnej własności budynku biurowego (głównego) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 301101_1.0001.2268_BUD, o powierzchni netto wynoszącej 1094,13 m2, posadowionego na działce ewidencyjnej nr 1848/2,
  • prawo odrębnej własności dwóch mniejszych budynków biurowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami 301101_1.0001.2270_BUD i 301101_1.0001.2269_BUD, o łącznej powierzchni netto wynoszącej 153,28 m2, posadowionych na działce ewidencyjnej nr 1848/2,
  • prawo odrębnej własności budynku oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 301101_1.0001.2274_BUD, o pow. zabudowy 15 m2, o funkcji: pozostałe budynki niemieszkalne (stacja transformatorowa), posadowionego na działce nr 1848/1.

Dla ww. nieruchomości gruntowej oraz posadowionych na niej budynków Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi księgę wieczysta nr PO1K/00003511/5.

Przewidywana cena sprzedaży 1 514 000 zł (słownie: jeden milion pięćset czternaście tysiecy złotych) netto.

Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu o przetargu.

 

Przedmiotem umowy najmu jest lokal stanowiący część Nieruchomości, o powierzchni:

  • 1119,00 m2 – do czasu zakończenia adaptacji tj. w terminie do 7 miesięcy od dnia wydania lokalu,
  • docelowo ok. 363,21 m2, po adaptacji, na dalszy czas trwania umowy najmu.

Umowa zawierana jest na czas oznaczony, tj. na okres 5 lat. Szczegóły warunków najmu, w tym opis lokalu będącego jego przedmiotem, zawarte są w projekcie umowy najmu stanowiącej Załącznik nr 13 do Warunków przetargu.

 Maksymalna miesięczna wysokość czynszu najmu: 12 712,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset dwanaście złotych 00/100) netto

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach Banku.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 724 132 478, w godzinach 9.00-15.00.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 

 

 

wielkopolskie
al. Tadeusza Kościuszki 34