Kutno,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjałódzkie

Powierzchnia3.428,45m²

Oferta aktualna od29.04.2020

Cena2 700 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż:

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie (woj. łódzkie) przy Pl. Wolności 8/9, składającej się z działek gruntu o nr ew. 434/1, 434/2, 435/1, 436 i 437/4 (obręb 0005 Śródmieście) o łącznej powierzchni 0,1264ha, zabudowanej budynkiem, o powierzchni netto 3 428,45m2 i powierzchni użytkowej 2 461,33m2 (zgodnie z inwentaryzacją z października 2017 r., opracowaną przy uwzględnieniu normy PN-ISO 9836:2015-12), dalej „Nieruchomość”.

Na Nieruchomości znajduje się również budynek trafostacji oraz budynek gospodarczy o łącznej powierzchni ok. 33,4m2 (powierzchnia budynku trafostacji i budynku gospodarczego została ustalona w oparciu o projekt techniczny opracowany w 1991r.).

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1K/00009157/0.

 

Cena wywoławcza: 2 700 000 zł netto (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100).

 

Wpłata wadium w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

 

Termin składania ofert do dnia 15.06.2020r. do godziny 1400 .

 

BARDZO DOBRA LOKALIZACJA - nieruchomość położona w ścisłym centrum Miasta, bezpośrednio przy aktualnie rewitalizowanym Placu Wolności.

 

Szczegółowe warunki przetargu znajduja się w plikach do pobrania, pod mapką.

Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości oraz gdy ceny nabycia nieruchomości z co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 696-406-044, w godzinach 9.00-15.00.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.