Łeczna,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjalubelskie

Powierzchnia6, 852,78

Oferta aktualna od30.11.2020

Cena3 440 700,00 zł

Opis

 Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul.Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

 

                                                    OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łęcznej przy ulicy Szkolnej 6, stanowiącej działki ewidencyjne nr 2581/33, 2581/35, 2581/38 (obręb 4.0001 Łęczna), o łącznej powierzchni 0,5248 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na działce nr 2581/38 budynku biurowego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 061003_4.0001.2581/38.1_BUD, o pow. zabudowy 1442,00 m2, rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): budynki biurowe.

Powierzchnia użytkowa budynku wg normy PN-70B-02356 wynosi 6 852,78 m2.

 

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste nr LU1I/00109700/9, LU1I/00199763/5, LU1I/00036934/5.

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 3 440 700,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy siedemset złotych) netto

Wpłata wadium w wysokości 100 000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych) na rachunek PKO Banku Polskiego S.A. nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją: „Wpłata wadium za nabycie nieruchomości położonej w Łęcznej przy ulicy Szkolnej 6 ”.

Bank informuje, że sprzedaż przedmiotowego lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i gruncie będzie podległa zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Termin składania ofert do dnia 8 stycznia   2021 r. do godziny 12:00

Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”

Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży. Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl , w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 537-30-78 w godzinach 9.00-15.00.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.