Lipków,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościgrunty

Lokalizacjamazowieckie

Powierzchnia1602

Oferta aktualna od23.05.2023

Cena882 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPKÓW GM. STARE BABICE.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipków, gm. Stare Babice, woj. mazowieckie (dalej „Nieruchomość”), stanowiącej działkę ewidencyjną nr 586 (obręb 0017), o powierzchni 0,1602 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00077863/4.

Informacje o Nieruchomości:

 1. Nieruchomość gruntowa – niezabudowana, nieogrodzona.
 2. Zgodnie z wypisem z MPZP znak RPP.6727.1.180.2022 z dnia 12.05.2022 r., grunty położone we wsi Lipków gm. Stare Babice wchodzące w skład działki oznaczonej nr ew. 586 przeznaczone zostały na cele:
 • MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

       Działka położona jest także:

       - w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,

       - poza Obszarem Natura 2000,

       - w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

       - częściowo w obszarze zmeliorowanym-zdrenowanym.

 1. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów znak WG.6621.1.3024.2022 z dnia 13.05.2022 r., działka ewidencyjna nr 586 o indentyfikatorze 1432207_2.0017.586 posiada oznaczenie użytków i klas:    Grunty orne RV, o powierzchni 0,0838 ha,
  Grunty orne RVI, o powierzchni 0,0628 ha,
  Grunty pod rowami W, o powierzchni 0,0136 ha.
 2. Nieruchomość nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej, ponieważ Bank nie jest współwłaścicielem, tj. nie posiada udziałów w wewnętrznej, osiedlowej drodze dojazdowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 534 i 592 oraz w działce ewidencyjnej nr 587 (urządzonej jako „rondo”, do której z jednej strony bezpośrednio przylega przedmiotowa Nieruchomość) i nie została na tych działkach ustanowiona służebność przechodu i przejazdu.                                                                                                              Dla działek ewidencyjnych nr 587 i 592 Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr WA1P/00078673/2. Działka ewidencyjna nr 534 stanowi własność Gminy Stare Babice.
 3. Na terenie Nieruchomości znajduję się fragment powalonego betonowego słupa, koszty ewentualnej utylizacji/usunięcia obciążą przyszłego nabywcę.
 4. Bardzo dobra lokalizacja, najbliższe sąsiedztwo zabudowa jednorodzinna (zamknięte osiedle domów jednorodzinnych).  W rejonie ulicy Jana Skrzetuskiego dostęp do infrastruktury: prąd, woda, gaz, kanalizacja. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.
 5. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości.

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 882 000 zł  (słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.

Sprzedaż Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce podstawowej 23% jako teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, o którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji. Stroną postępowania, o której mowa w art. 14r § 2 OP jest Bank.

W przypadku uznania przez organy podatkowe (w szczególności w interpretacji indywidualnej, o której mowa powyżej) za prawidłowe stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż wyżej opisane lub w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa oraz do stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
 2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;
 3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
 4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA., pod adresem nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą „Lipków gm. Stare Babice” i dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
 5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.
 6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
 7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

 1. a) telefonicznie - u Pana Ireneusza Kosmalskiego pod numerem telefonu 724 132 395;
 2. b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub   ireneusz.kosmalski@pkobp.pl

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Lipków gm. Stare Babice” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".