Lipków,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościgrunty

Lokalizacjamazowieckie

Powierzchnia1602 m2

Oferta aktualna od23.05.2023

Cena794 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPKÓW GM. STARE BABICE.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipków, gm. Stare Babice, woj. mazowieckie (dalej „Nieruchomość”), stanowiącej działkę ewidencyjną nr 586 (obręb 0017), o powierzchni 0,1602 ha.

Nieruchomość nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej, ponieważ Bank nie jest współwłaścicielem, tj. nie posiada udziałów w wewnętrznej, osiedlowej drodze dojazdowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 592 oraz w działce ewidencyjnej nr 587 (urządzonej jako „rondo”, do której z jednej strony bezpośrednio przylega przedmiotowa Nieruchomość) i nie została na tych działkach ustanowiona służebność przechodu i przejazdu.

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość położona na zamkniętym osiedlu domów jednorodzinnych. Dojazd do nieruchomości od ulicy Paschalisa-Jakubowicza i przez ulicę Jana Skrzetuskiego. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, oznaczonym symbolem MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 794 000 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 19.04.2024 r.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

Informacje dotyczące Nieruchomości, zawiera załącznik „OPIS NIERUCHOMOŚCI”. Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w załączniku „WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO” (dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać również:

a) telefonicznie – u pana Ireneusza Kosmalskiego pod numerem telefonu 724 132 395;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: ireneusz.kosmalski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą ogłoszenia: „Lipków gm. Stare Babice”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą ogłoszenia: „Lipków gm. Stare Babice” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

  1. Opis nieruchomości
  2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego