Łódź,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale mieszkalne

Lokalizacjałódzkie

Powierzchnia189,81

Oferta aktualna od21.06.2023

Cena532 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY UL. SĄDECKIEJ 64.

Przedmiotem sprzedaży są:

1) prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Łodzi przy ul. Sądeckiej 64 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 1/2 części w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo własności gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 7/1 (obręb W-12), o powierzchni 0,0659 ha oraz części posadowionego na tym gruncie budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00057843/9.

2) prawo własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Łodzi przy ul. Sądeckiej 64 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 1/2 części w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo własności gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 7/1 (obręb W-12), o powierzchni 0,0659 ha oraz części posadowionego na tym gruncie budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00057844/6.

W dalszej części niniejszego ogłoszenia („Ogłoszenie”) i Warunków postępowania sprzedaży nieruchomości „z wolnej ręki” ( „Warunki”) ww. prawa zwane będą odpowiednio Lokalem nr 1 lub Lokalem nr 2, łącznie „Nieruchomością” lub „Lokalem”

Planowana sprzedaż dotyczy w/w nieruchomości lokalowych łącznie.

Informacje o Nieruchomości:

 1. Lokal nr 1- stanowiący odrębną nieruchomość, usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu zgodnie z zapisami z księgi wieczystej oraz z wypisem z rejestru lokali wynosi 93,50 m², natomiast zgodnie z inwentaryzacją budowlaną z dnia 12.12.2022 r., według normy PN-ISO 9836:1997  i PN-70/B-02365 powierzchnia netto z częścią wspólną wynosi 95,42 m2. Zgodnie z zapisami w KW Lokal nr 1 składa się z : 5 izb, korytarza, natomiast zgodnie ze stanem faktycznym Lokal nr 1 składa się z: 2 pokoi, korytarza, łazienki, kotłowni oraz przedsionka stanowiącego część wspólną. Kopia powyższej inwentaryzacji stanowi Załącznik nr 7.
 2. Lokal nr 2- stanowiący odrębną nieruchomość, usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego Powierzchnia użytkowa Lokalu nr 2 zgodnie z zapisami z księgi wieczystej oraz z wypisem z rejestru lokali wynosi 93,50 m², natomiast zgodnie z w/w inwentaryzacją budowlaną powierzchnia netto z częścią wspólną wynosi 94,39 m². Zgodnie z zapisami w KW lokal składa się z : 5 izb, łazienki, korytarza, natomiast zgodnie ze stanem faktycznym Lokal nr 2 składa się z : 3 pokoi, przedpokoju, korytarza, łazienki oraz klatki schodowej stanowiącej część wspólną.
 3. Lokale położone są w budynku mieszkalnym, wolnostojącym, dwulokalowym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, wybudowanym około 1930 roku, następnie przebudowanym. Budynek nie został w pełni wykończony, jest częściowo zdewastowany. Dodatkowo na terenie Nieruchomości znajduje się garaż wolnostojący stanowiący część wspólną, którego powierzchnia użytkowa zgodnie z inwentaryzacją budowlaną wynosi 23,41m².
 4. Bank nie posiada pełnej dokumentacji techniczno-budowlanej Nieruchomości. Istnieją różnice między pozwoleniem na budowę, projektem budowalnym z 1930 r, a stanem faktycznym. W przypadku uznania wybudowanych obiektów, w tym również Lokali za samowolę budowlaną, przepisy ustawy Prawo budowlane mogą wywołać konieczność ich rozbiórki, jeżeli nie zostaną zalegalizowane. W przypadku dokonania rozbiórki Lokali, prowadzone dla nich księgi wieczyste zostaną zamknięte, ale dotychczasowy właściciel Lokali zachowa prawo własności nieruchomości gruntowej.
 5. Nieruchomość nie posiada urządzonego zjazdu z ulicy Sądeckiej.
 6. Teren nieruchomości wyposażony jest w następujące uzbrojenie terenu :
  a) Sieć wodociągowa – z sieci miejskiej. Zlokalizowane na działce 7/1 przyłącze Ø50/40mm, L=12,8m, wybudowane w 1978 r., będące własnością ŁSI sp. z o.o. Zgodnie z przesłaną informacją, ZWiK w Łodzi nie świadczy obecnie usług dostawy wody.
  b) Kanalizacja sanitarna nie jest przyłączona do miejskiej kanalizacji sanitarnej znajdującej się w ulicy Sądeckiej. Ścieki odprowadzane są do szamba znajdującego się na Nieruchomości.
  c) Przyłącze energii elektrycznej wykonane linią napowietrzną, w chwili obecnej nie jest podłączone do linii NN. Natomiast zgodnie z protokołami elektrycznymi 5-letnimi instalacja elektryczna jest wyłączona z użytkowania oraz odłączona od napięcia. Przed rozpoczęciem eksploatacji konieczne jest wykonanie remontu instalacji oraz przeprowadzenie powtórnych badań. Zgodnie z informacją z PGE dla tego PPE nie ma zawartej umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej.
  d) Sieć gazowa z sieci miejskiej biegnącej w ulicy Sądeckiej, skrzynka przyłączeniowa znajduje się na Nieruchomości. Zgodnie z informacją z PGNiG Obrót Detaliczny dla tego punktu brak zawartej umowy kompleksowej.
 7. Na podstawie sprawozdania technicznego z dnia 18.01.2023 r. firmy GEOTOP Usługi geodezyjne inż. Tomasz Lik z pomiaru przekroczeń elementów trwałych stwierdzono następujące przekroczenia linii granic ewidencyjnych:
  a) strona zachodnia – wykonane ogrodzenie tymczasowe znajduje się na działce przedmiotowej 7/1. Nie przekracza granicy z działką drogową nr 2/8.
  b) strona północna – budynek mieszkalny posadowiony jest w odległości 15 cm od granicy z działką 6/1, natomiast ogrodzenie trwałe nie przekracza lub znajduje się w granicy z w/w nieruchomością.
  c) strona wschodnia – budynek garażowy przekracza granicę z działką 24/1 od 60 cm do 78cm. Ogrodzenie trwałe od strony wschodniej posadowione jest ok. 60cm w działce nr 25 oraz od ok. 50 cm do 60cm w działce nr 24/1.
  d) strona południowa – zarówno budynek mieszkalny, jak i gospodarczy zlokalizowany na działce sąsiedniej nr 8/2 znajduje się na terenie posesji nr 62A w odległości ok 20 cm od granicy z posesją nr 64. Ogrodzenie trwałe wykonane zostało w granicy dopuszczalnych błędów dla pomiarów szczegółów pierwszej grupy dokładnościowej (+/- 10 cm). Końcowy fragment ogrodzenia wspólnego wykonany został w odległości 13cm od granicy i znajduje się na działce 8/2. Kopia powyższego sprawozdania stanowi Załącznik nr 8.
 1. Zgodnie z zaświadczeniem znak DPRG-UA-XI.6727.474.2023 z dnia 15.03.2023 r, Nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Sądeckiej 64, tj. dz. o nr ewid. 7/1 w obrębie W-12 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez Radę Miejską w dniu 12 lutego 2014 r - Uchwała nr LXXX/1683/14. W ww. planie działka o nr ewid.:                                                          - 7/1 w obrębie W-12 położona jest w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem 56MN-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Kopia powyższego zaświadczenia stanowi Załącznik nr 9.
 1. Nieruchomość jest położona w strefie ochrony konserwatorsko-archeologicznej, wyznaczonej dla stanowiska AZP 66-52/2 (osada datowana na późne średniowiecze w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 8, w której obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologicznego przy realizacji robót ziemnych).
 2. Dla Nieruchomości gruntowej, w której znajdują się Lokale, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00023335/8.
 3. Nieruchomość położona jest w bardzo dobrej lokalizacji, najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna. Pełna infrastruktura miejska. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.
 4. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości.
 5. Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia posiadaną dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego zobrazowania oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniana oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z obowiązku dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym zakresie, przed złożeniem oferty.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 532 000 zł  (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) netto.

Termin zbierania ofert kończy się dnia 08.10.2023 r.

Z zastrzeżeniem poniższego, sprzedaż Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT (stawka 8%). Jednocześnie, sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Bank planuje wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej „KIS) o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia ww. sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości.  Zawarcie umowy przyrzeczonej będzie możliwe po uzyskaniu przez Bank stanowiska Dyrektora KIS.

W przypadku uznania przez organy podatkowe (w szczególności w interpretacji indywidualnej, o której mowa powyżej) za prawidłowe stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż wyżej opisane lub w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa oraz do stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC.

Warunki postępowania przy zbywaniu Nieruchomości w trybie z wolnej ręki (zwane dalej „Warunkami)” zawierające m.in. szczegółowy opis przebiegu postępowania sprzedażowego, sposób i miejsce składania ofert, informacji i dokumentów, które powinna zawierać oferta, kryterium wyboru oferty oraz sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jednoetapowym lub dwuetapowym podane są w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia.

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia umieszczony jest na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Łódź ul. Sądecka 64” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Bank zastrzega, że podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży / umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej / umowy sprzedaży ponosi strona kupująca.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Ireneusza Kosmalskiego pod numerem telefonu 724 132 395;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub ireneusz.kosmalski@pkobp.pl

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w Ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w Ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl  pod nazwą: „Łódź ul. Sądecka 64”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego bez podania przyczyny lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postepowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Łódź ul. Sądecka 64” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6 do Ogłoszenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Łódź ul. Sądecka 64” na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki nr 5, 7, 8, 9 zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na prośbę zainteresowanych. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

Załącznik nr 1 - oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i Warunkami;

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta dot. własnoręczności podpisu;

Załącznik nr 4 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych;

Załącznik nr 5 - projekt regulaminu aukcji elektronicznej;

Załącznik nr 6 - warunki postępowania sprzedaży Nieruchomości z wolnej ręki;

Załącznik nr 7 – inwentaryzacja budowlana oraz rzuty;

Załącznik nr 8 – kopia sprawozdania technicznego z pomiaru przekroczeń elementów trwałych;

Załącznik nr 9 – kopia zaświadczenia z MPZP.