Łomża,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjapodlaskie

Powierzchnia89,09 m2

Oferta aktualna od05.07.2024

Cena306 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI - LOKALU NIEMIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W ŁOMŻY PRZY PLACU KOŚCIUSZKI 1

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Łomży przy Placu Kościuszki 1, wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu, o powierzchni użytkowej 89,09 m2 (w tym pomieszczenia przynależne w piwnicy o powierzchni użytkowej 14,25 m2 i garaż o powierzchni użytkowej 24,36 m2), wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 8909/80921 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 10323 (obręb nr 0001), o powierzchni 0,2030 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej Łomży, na obszarze rewitalizacji, w odległości ok. 750 m od Urzędu Miasta Łomża. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości dominuje zabudowa wielorodzinna z usługami w parterze.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: teren na którym położona jest nieruchomość, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża, zgodnie z którym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: B6MWU - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.

Dla przedmiotowej nieruchomości zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z dnia 28.06.2024 r. Zgodnie z ww. dokumentem:

  1. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 105,95 kWh/(m2 rok),
  2. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 170,00 kWh/(m2 rok),
  3. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 97,70 kWh/(m2 rok),
  4. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 86,34%,
  5. jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,0586 t CO2/(m2 rok).

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 306 000 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy złotych) netto.

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 06.09.2024 r.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

Informacje dotyczące nieruchomości, zawiera załącznik „OPIS NIERUCHOMOŚCI”. Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w załączniku „WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO” (dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać również:
a) telefonicznie - u pani Justyny Rygasiewicz pod numerem telefonu 722 030 549;
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: justyna.rygasiewicz@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą ogłoszenia: Łomża Plac Kościuszki 1 lokal 2.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą ogłoszenia: „Łomża Plac Kościuszki 1 lokal 2” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

  1. Opis nieruchomości
  2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego