Łomża,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjapodlaskie

Powierzchnia1681,48 m2

Oferta aktualna od22.12.2022

Cena1 800 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

OGŁASZA III PRZETAR G PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI – LOKALU NIEMIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W ŁOMŻY PRZY ULICY NIEMCEWICZA 4

Przedmiotem III przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „przetargiem pisemnym nieograniczonym” lub „Przetargiem”, jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 2, położonego w Łomży przy ulicy Niemcewicza 4, wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu, o powierzchni użytkowej 1681,48 m2 (w tym pomieszczenia przynależne 594,11 m2), wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 168148/211782 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 12276/17 (obręb nr 0001),
o powierzchni 0,3103 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Lokal nie stanowi odrębnej nieruchomości. Dla nieruchomości gruntowej oraz budynku położonego
w Łomży przy ulicy Niemcewicza 4, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, Sąd Rejonowy w Łomży,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1L/00055759/5.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego nr 2 nastąpi w umowie sprzedaży Nieruchomości (akt notarialny).

Cena wywoławcza: 1 800 000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) netto.

Wpłata wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin zbierania ofert kończy się 21.02.2023 r., o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”,
w tym dotyczące czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:
a) telefonicznie - u pani Justyny Łopaciuk pod numerem telefonu 722 030 549,
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres:justyna.lopaciuk@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w pkt V ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Łomża
ul. Niemcewicza 4 lokal 2”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości
w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości
w formie aktu notarialnego, zgodnie z pkt XII ppkt 1 lit a Warunków.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A.
w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 15 do warunków przeprowadzenia Przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Łomża ul. Niemcewicza 4 lokal 2”.