Łomża,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjapodlaskie

Powierzchnia1 681,48 m2

Oferta aktualna od24.02.2023

Cena1 770 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI - LOKALU NIEMIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W ŁOMŻY PRZY ULICY NIEMCEWICZA 4

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Łomży przy ulicy Niemcewicza 4, wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu, o powierzchni użytkowej 1681,48 m2 (w tym pomieszczenia przynależne 594,11 m2), wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 168148/211782 części w nieruchomości wspólnej (zwanej dalej „nieruchomością wspólną), którą stanowi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 12276/17 (obręb nr 0001), o powierzchni 0,3103 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Lokal nie stanowi odrębnej nieruchomości. Dla nieruchomości gruntowej oraz budynku położonego
w Łomży przy ulicy Niemcewicza 4 (dalej „Budynek”), w którym znajduje się przedmiotowy lokal, Sąd Rejonowy
w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1L/00055759/5.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego nr 2 nastąpi w umowie sprzedaży Nieruchomości (akt notarialny).

W dalszej części ogłoszenia powyższy lokal, wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będzie zwany „Nieruchomością” lub „Lokalem”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż prawa własności Lokalu, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Informacje o Nieruchomości:

 1. Zgodnie z zaświadczeniem z dnia 29 listopada 2022 r. (nr sprawy WAR.6727.301.2022.JAS), wydanym przez Prezydenta Miasta Łomża, na terenie na którym położona jest Nieruchomość, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i miasto Łomża nie posiada gminnego programu rewitalizacji sporządzonego na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
  (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 485).

 2. Z zaświadczenia z dnia 12 stycznia 2022 r. (nr BUD.6740.5.1.2022), wydanego przez Prezydenta Miasta Łomża wynika, że Lokal spełnia wymogi samodzielnego lokalu zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

 3. Zgodnie z opracowaniem „Inwentaryzacja budowlana wraz z określeniem powierzchni wyodrębnionych lokali” sporządzonym 8 grudnia 2021 r., powierzchnia użytkowa Lokalu (wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu) wynosi 1681,48 m2, w tym pomieszczenia przynależne 594,11 m2, zaś powierzchnia netto Lokalu wynosi 1694,93 m2.

 4. 16.02.2012 r. Bank zawarł z Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową w Łomży umowę nr CRK/WRZ/23/12/30/BAM04-WIR-B/2012 dotyczącą udostępnienia na rzecz Banku części nieruchomości składającej się z działek ewid. nr 12276/3 oraz 12276/4, celem umożliwienia Bankowi korzystania ze śmietnika oraz dojścia i dojazdu do nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Niemcewicza 4, stanowiącej działkę ewid. nr 12276/17. Bank planuje wystąpić do SM z wnioskiem o aneksowanie umowy w zakresie dodania nabywcy Lokalu jako strony umowy oraz rozdzielenia obciążenia wynikającego z umowy, według udziałów w nieruchomości wspólnej..

 5. Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 12276/17 obciążona jest umową
  nr XV/4/2P/2011, 92/AM04-WIR-B/2011 z dnia 16.03.2011 r., zawartą z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., dotyczącą udostępnienia części tej nieruchomości do korzystania przez MPEC (lub innego wskazanego przez MPEC wykonawcę).

 6. Przez następujące pomieszczenia Lokalu przechodzą instalacje doprowadzone do sąsiedniego lokalu nr 1:
  -1.14, -1.15, -1.09, -1.08, -1.05 – instalacja c.o.,
  -1.14, -1.15 – instalacja wodna i odprowadzenia ścieków,
  -1.03, -1.01, -1.04,-1.06 – instalacja teleinformatyczna,
  0.31– instalacja energii elektrycznej.

  Nabywca Lokalu jest zobowiązany do złożenia w akcie notarialnym przedwstępnej umowy sprzedaży
  i umowy sprzedaży oświadczenia, że akceptuje obecny przebieg ww. instalacji i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń oraz do ustanowienia, w akcie notarialnym umowy sprzedaży Lokalu, na Nieruchomości, służebności gruntowej o treści:

  „Nabywca lokalu nr 2 ustanawia na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu nr 1, położonego w Łomży przy ul. Niemcewicza 4, nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność gruntową (służebność mediów) polegającą na prawie eksploatacji i korzystania z infrastruktury technicznej oraz urządzeń (instalacja c.o., wodna i odprowadzania ścieków, teleinformatyczna, energii elektrycznej) zgodnie z ich przeznaczeniem, służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, cieczy, energii elektrycznej oraz łączności teleinformatycznej do lokalu nr 1, a także polegającą na prawie dostępu i wstępu
  z niezbędnym sprzętem do pomieszczeń, przez które przebiega ta infrastruktura techniczna i urządzenia (w zakresie instalacji c.o. pomieszczenia -1.14, -1.15, -1.09, -1.08, -1.05, w zakresie instalacji wodnej
  i odprowadzenia ścieków pomieszczenia -1.14, -1.15, w zakresie instalacji teleinformatycznej pomieszczenia -1.03, -1.01, -1.04, -1.06, w zakresie instalacji energii elektrycznej pomieszczenie 0.31; oznaczenia zgodne z inwentaryzacją budowlaną sporządzoną dnia 08.12.2021 r. przez Z. Wieczorka (Emmerson Evaluation)) przez właściciela lokalu nr 1 lub podmioty przez niego upoważnione, w celu ich eksploatacji, usunięcia awarii, napraw, wymiany, remontów, przebudowy (w miejscu obecnego usytuowania), konserwacji i modernizacji tej infrastruktury technicznej i urządzeń, dokonywania ich kontroli i przeglądów, a także ewentualnej likwidacji i demontażu oraz na powstrzymywaniu się przez właściciela lokalu nr 2 od działań utrudniających prowadzenie eksploatacji tej infrastruktury technicznej i urządzeń.”.

 7. Przez pomieszczenie węzła cieplnego, oznaczone numerem -1.31, oraz przez pomieszczenie oznaczone numerem -1.28, stanowiące jedno z pomieszczeń przynależnych do Lokalu nr 2, przebiega instalacja sieci cieplnej MPEC doprowadzająca ciepło do sąsiedniego budynku. Węzeł cieplny stanowi obecnie własność Banku, a po sprzedaży Lokalu, będzie wchodził w skład nieruchomości wspólnej.

 8. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 12 dni roboczych od daty sprzedaży Nieruchomości, jednak nie wcześniej niż po zapłacie całej ceny.

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 1 770 000 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Termin zbierania ofert kończy się dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.
Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną składającą ofertę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, adres, w tym adres e-mail do korespondencji (w tym kontaktów z Bankiem), numer telefonu lub numery telefonów, dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta lub działających w imieniu oferenta, w tym numer PESEL, numer telefonu lub numery telefonów, adres, w tym adres e-mail, do korespondencji, w tym do kontaktów z Bankiem;
 2. numer NIP (o ile został nadany; w przypadku osób fizycznych jego wskazanie jest wymagane jedynie jeśli złożenie oferty następuje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) oraz, w przypadku osób fizycznych, dodatkowo numer PESEL;
 3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
 4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym
  z treścią Załącznika nr 1 (dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA., pod adresem www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą „Łomża ul. Niemcewicza 4 lokal 2” i dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
 5. oświadczenie oferenta, m.in. o braku konfliktu interesów, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na stronie internetowe jw. );.
 6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
 7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć skan pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym do działania w imieniu oferenta
  i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagany jest skan pisemnego oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na złożenie przez małżonka oferty nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

Informacje na temat opodatkowania transakcji:

W ocenie Banku, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „UVAT”). Jest to tzw. „zwolnienie fakultatywne”, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT w przypadku, gdy spełnione będą warunki wymienione w art. 43 ust. 10 UVAT, tj. jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie,
o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 UVAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „UPCC”), w przypadku:

 1. zwolnienia sprzedaży Nieruchomości z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT – dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 2. skutecznej rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości oraz wyboru opcji jej opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT – dostawa Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

Zgodnie z przepisami UPCC, obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości będzie ciążył na nabywcy.

Bank dopuszcza możliwość wystąpienia razem z oferentem, którego oferta zostanie przyjęta przez Bank, wuzgodnionym terminie, do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej „KIS”) z wnioskiem wspólnym,
o którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości. Wniosek wspólny może dotyczyć wyłącznie wydania interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości tj. potwierdzenia zwolnienia
z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, prawa do rezygnacji z ww. zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 oraz wynikających z powyższego konsekwencji na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Oświadczenie dot. zamiaru wystąpienia
z Bankiem z wnioskiem wspólnym do Dyrektora KIS jest jednym z oświadczeń zawartych we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, lub w przypadku uznania przez organy podatkowe za prawidłowe stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż przyjęte przez Bank i nabywcę, Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa oraz do stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W takim przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:
a) telefonicznie - u pani Justyny Łopaciuk pod numerem telefonu 722 030 549,
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: justyna.lopaciuk@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży/ umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A.
w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Łomża ul. Niemcewicza 4 lokal 2” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".