Łomża,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjapodlaskie

Powierzchniaok.1685,17m2

Oferta aktualna od06.09.2021

Cena1 500 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W ŁOMŻY PRZY UL. NIEMCEWICZA 4

Przedmiotem sprzedaży będzie prawo własności lokalu niemieszkalnego, położonego w Łomży przy
ul. Niemcewicza 4, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną
nr 12276/17 (obręb nr 0001, Łomża 1), o powierzchni 0,3103 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej, Sąd Rejonowy
w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LM1L/00055759/5.

Lokal położony jest na I piętrze budynku. Główne wejście do lokalu znajduje się na parterze, od strony al. Piłsudskiego (samodzielna klatka schodowa). Do lokalu przynależna jest piwnica, położna w przyziemiu budynku.

Powierzchnia użytkowa lokalu niemieszkalnego wynosi około 1 685,17 m2, w tym powierzchnia pomieszczeń przynależnych w piwnicy około 594,11 m2, natomiast udział w nieruchomości wspólnej około 168517/212907 części. Podana powierzchnia użytkowa lokalu niemieszkalnego oraz wielkość udziału ma charakter orientacyjny, dokładne wartości zostaną wskazane w ogłoszeniu przetargu.

W dalszej części niniejszej informacji powyższy lokal niemieszkalny, wraz ze związanym z nim udziałem
w nieruchomości wspólnej, zwane będą łącznie „Nieruchomością”.

Oczekiwana cena sprzedaży Nieruchomości wynosi 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza zbycia Nieruchomości zostanie wskazana w ogłoszeniu przetargu.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:
a) telefonicznie - u Pani Justyny Łopaciuk pod numerem telefonu 722 030 549,
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub justyna.lopaciuk@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A.
w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 1, który dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".