Łęczna,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjalubelskie

Powierzchnia6770,61m²

Oferta aktualna od01.09.2023

Cena3 320 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

 ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁĘCZNEJ PRZY ULICY SZKOLNEJ 6.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łęcznej przy ulicy Szkolnej 6, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2581/38 (obręb 0001 Łęczna), o powierzchni 0,4021 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych), zwanego dalej „Budynkiem”, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 061003_4.0001.2581/38.1_BUD, o powierzchni netto wynoszącej 6770,61 m2, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1I/00109700/9,
  2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łęcznej przy ulicy Szkolnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2581/33 (obręb 0001 Łęczna), o powierzchni 0,0470 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1I/00036934/5,
  3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łęcznej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2581/35 (obręb 0001 Łęczna), o powierzchni 0,0757 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1I/00199763/5.

 

W dalszej części niniejszego ogłoszenia („Ogłoszenie”) i Warunków postępowania sprzedaży nieruchomości w trybie konkurencyjnym uproszczonym („Warunki”) ww. lokal będzie zwany „Nieruchomością” lub „Lokalem”.

 

Informacje o Nieruchomości:

Budynek to obiekt wolnostojący, dwu kondygnacyjny i jednej kondygnacji podziemnej (podpiwniczenie i garaż podziemny), wybudowany w latach 90-tych . Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków budynek oznaczony jest jak budynek biurowy. Działki nr 2581/38 i 2581/35 w całości zabudowane są parkingiem podziemnym.

W skład przedmiotowej Nieruchomości wchodzą, będące w użytkowaniu wieczystym Banku: działka ewidencyjna  o nr 2581/38, wraz z prawem własności posadowionego na ww. nieruchomości budynku dla której Sąd Rejonowy w Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00109700/9, działka nr 2581/33, dla której ten sam Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00036934/5, nr 2581/35, dla której ten sam Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00199763/5 (łączna powierzchnia ww. działek wynosi 0,5248 ha).

Dobra lokalizacja, najbliższe sąsiedztwo zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna, usługowa.

Pełna infrastruktura miejska.

Dla Nieruchomości zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej z dnia 02.07.2023 r.

Zgodnie z ww. dokumentem:

a) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 169,4 kWh/(m 2 · rok);

b) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 226,2 kWh/(m 2 · rok);

c) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 305,3 kWh/(m 2 · rok);

d) udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi:

Uoze = 0,00 %;

e) jednostkowa wielkość emisji CO 2 wynosi: E CO2 = 0,07989 t CO2/(m 2 · rok).

Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości. Nieruchomość zostanie wydana w stanie wynikającym z wieku Nieruchomości i znajdujących się w niej instalacji, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się zużycia będącego następstwem jej prawidłowego używania.

Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia posiadaną dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego zobrazowania oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniana oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z obowiązku dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym zakresie, przed złożeniem oferty.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 3 320 000,00 zł. zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) netto.

Przedpłata na konto w wysokości 100 000,00 zł netto.

 Termin zbierania ofert kończy się dnia 05.01.2024 r.

 

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa powyżej, to tzw. „zwolnienie fakultatywne”, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT w przypadku, gdy spełnione będą warunki wymienione w art. 43 ust. 10 UVAT, tj. jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 UVAT.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „UPCC”), w przypadku:

 a) sprzedaż nieruchomości będzie podlegała fakultatywnemu zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT.

 b) skutecznej rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości oraz wyboru opcji jej opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT – dostawa Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

 

Zgodnie z przepisami UPCC, obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości będzie ciążył na nabywcy.

 

Jeżeli oferent wyrazi zamiar wystąpienia z Bankiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej „KIS”) z wnioskiem wspólnym, o którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, oferent zobowiązuje się w dobrej wierze współpracować z Bankiem celem złożenia powyższego wniosku wspólnego do Dyrektora KIS przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w tym w szczególności do przesłania drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) akceptacji lub propozycji ewentualnych zmian w projekcie wniosku przygotowanym przez Bank w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania projektu. Projekt wniosku, a także – w przypadku zgłoszenia propozycji zmian – jego ostateczną treść po uzgodnieniu, Bank prześle oferentowi drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres do korespondencji poczty elektronicznej. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia Bankowi, najpóźniej na 7 dni przed terminem zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, na adres wskazany przez Bank, uzgodnionego z Bankiem wniosku podpisanego przez oferenta. Brak uzgodnienia treści wniosku w sposób opisany powyżej lub niedostarczenie do Banku podpisanego przez oferenta uzgodnionego wniosku w określonym wyżej terminie skutkuje przyjęciem, że Bank i oferent rezygnują ze składania wniosku wspólnego do Dyrektora KIS. Jeżeli wniosek wspólny do Dyrektora KIS zostanie złożony, stroną postępowania, o której mowa w art. 14r § 2 OP jest Bank. Wniosek wspólny może dotyczyć wyłącznie wydania interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości tj. potwierdzenia zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, prawa do rezygnacji z ww. zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT oraz wynikających z powyższego konsekwencji na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Oświadczenie dot. zamiaru wystąpienia z Bankiem z wnioskiem wspólnym do Dyrektora KIS jest jednym z oświadczeń zawartych we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

W przypadku uznania przez organy podatkowe (w szczególności w interpretacji indywidualnej, o której mowa powyżej) za prawidłowe stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż wyżej opisane lub w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa oraz do stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC.

 

Warunki postępowania przy zbywaniu Nieruchomości w trybie konkurencyjnym uproszczonym (zwane dalej „Warunkami)” zawierające m.in. szczegółowy opis przebiegu postępowania sprzedażowego, sposób i miejsce składania ofert, informacji i dokumentów, które powinna zawierać oferta, kryterium wyboru oferty oraz sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jednoetapowym lub dwuetapowym podane są w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia.

 

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia umieszczony jest na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Łęczna ul. Szkolna 6” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

 

Bank zastrzega, że podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży / umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej / umowy sprzedaży ponosi strona kupująca.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

 a) telefonicznie - u Pana Daniela Chęć pod numerem telefonu 724 132 479;

 b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub daniel.chec@pkobp.pl

 

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w Ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w Ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl  pod nazwą: „Łęczna ul. Szkolna 6”

 

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego bez podania przyczyny lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Łęczna ul. Szkolna 6” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6 do Ogłoszenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Łęczna ul. Szkolna 6” na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania".

 

Załączniki nr 5 zostanie wysłany drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na prośbę zainteresowanych. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 

Załącznik nr 1 - oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i Warunkami;

 Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

 Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta dot. własnoręczności podpisu;

 Załącznik nr 4 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych;

 Załącznik nr 5 - projekt regulaminu aukcji elektronicznej;

 Załącznik nr 6 - warunki postępowania sprzedaży Nieruchomości z wolnej ręki.