Łęczna,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjalubelskie

Powierzchnia6770,61m²

Oferta aktualna od11.05.2018

Cena2 800 000,00 zł

Opis

 Powszechna Kasa Oszczędności

 Bank Polski Spółka Akcyjna

 z siedzibą w Warszawie,

 ul.Puławska 15,

 02-515 Warszawa

 

 ZAMIERZA ZBYĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁĘCZNEJ PRZY ULICY SZKOLNEJ 6

 Przedmiotem sprzedaży jest:

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łęcznej przy ulicy Szkolnej 6, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2581/38 (obręb 0001 Łęczna), o powierzchni 0,4021 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych), zwanego dalej „Budynkiem”, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 061003_4.0001.2581/38.1_BUD, o powierzchni netto wynoszącej 6770,61 m2, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1I/00109700/9,
 2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łęcznej przy ulicy Szkolnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2581/33 (obręb 0001 Łęczna), o powierzchni 0,0470 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1I/00036934/5,
 3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łęcznej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2581/35 (obręb 0001 Łęczna), o powierzchni 0,0757 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1I/00199763/5.

 

Cena wywoławcza: 2 800 000 zł  (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) netto.

 

Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 8 dni kalendarzowych od daty sprzedaży Nieruchomości, jednak nie wcześniej niż po zapłacie całej ceny.

W okresie od daty zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości do daty jej wydania, Bank będzie ponosił wszelkie koszty i ciężary związane z jej utrzymaniem, w tym także ciężary publiczno-prawne oraz czerpał korzyści. Bank zobowiązuje się do utrzymywania w tym okresie Nieruchomości w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że za pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się usunięcia z niej ruchomości i urządzeń związanych z prowadzoną dotychczas działalnością. Nieruchomość zostanie wydana w stanie wynikającym z wieku Nieruchomości i znajdujących się w niej instalacji, opisu Nieruchomości oraz udostępnionej oferentom dokumentacji, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się zużycia będącego następstwem jej prawidłowego używania.

Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego zobrazowania oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniona oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z obowiązku dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym zakresie, przed złożeniem oferty.

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 724 132 479, w godzinach 9.00-15.00.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub na adres daniel.chec@pkobp.pl

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną przystępującą do Ogłoszenia w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, adres, w tym adres e-mail, do korespondencji w sprawie Ogłoszenia i do doręczeń, w tym do kontaktów z Bankiem, numer telefonu lub numery telefonów, dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta lub działających w imieniu oferenta, w tym numer PESEL, numer telefonu lub numery telefonów, adres, w tym adres e-mail, do korespondencji w sprawie Przetargu i do doręczeń, w tym do kontaktów z Bankiem.
 2. Numer NIP (o ile został nadany; w przypadku osób fizycznych jego wskazanie jest wymagane jedynie jeśli przystąpienie do Ogłoszenia następuje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) oraz, w przypadku osób fizycznych, dodatkowo numer PESEL.
 3. Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja oferenta oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców.
 4. Wysokość kapitału zakładowego, w tym kapitału wpłaconego, w przypadku gdy oferent jest spółką kapitałową.
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, mający moc równoważną z mocą dokumentu wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Oświadczenia oferenta złożone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 7. Oferowaną cenę netto nabycia Nieruchomości.
 8. Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, której umocowanie do działania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt e powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do postepowania sprzedażowego z zamiarem nabycia nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w postepowaniu sprzedażowym.
 9. Oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, powinna zostać złożona w języku polskim.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Łęczna ul. Szkolna 6” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki, których dołączenie do oferty jest obowiązkowe:

Załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem brakiem zastrzeżeń do ich treści;

Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

Załącznik nr 3 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych.