Olsztyn,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjawarmińsko-mazurskie

Powierzchnia258,90 m2

Oferta aktualna od15.11.2022

Cena623 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OLSZTYNIE PRZY UL. MELCHIORA WAŃKOWICZA 26A

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej
w Olsztynie przy ul. Melchiora Wańkowicza 26A, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 24/58 (obręb 286201_1.0106, Olsztyn 106), o powierzchni 0,1016 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych), dalej „Budynek”, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 286201_1.0106.24/58.1_BUD)
o powierzchni wynoszącej 258,90 m². W dalszej części nieruchomość gruntowa i budynek zwane będą łącznie „Nieruchomością”.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OL1O/00080032/0.

Informacje o Nieruchomości:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

 2. Zgodnie z opracowaniem ”Inwentaryzacja budowlana” sporządzonym w dniu 30.12.2022 r., powierzchnia użytkowa Budynku wynosi 258,90 m² i nie jest zgodna z powierzchnią użytkową ujawnioną w księdze wieczystej (267,10 m2);

 3. Sprzedaż Nieruchomości nastąpi z tzw. „najmem zwrotnym” powierzchni wynoszącej 6,84 m2,
  z przeznaczeniem pod bankomat (umowa na czas nieokreślony, z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, oczekiwany maksymalny czynsz najmu 750 zł netto + koszty zużycia energii elektrycznej);

 4. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 30.11.2023 r., nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości.

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 623 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) netto.

Termin zbierania ofert kończy się 12.06.2023 r., o godz. 12:00.

W ocenie Banku, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wybór opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT będzie możliwy, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca, przed zawarciem umowy sprzedaży, złożą zgodnie oświadczenie
o wyborze opcji opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy. W przypadku pozostania przy zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na nabywcy będzie spoczywać obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości, natomiast w przypadku skutecznego wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC. W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej,
w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

  2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

  3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji
   i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

  4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA., pod adresem www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą „Olsztyn ul. Wańkowicza 26A” i dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

  5. oświadczenie oferenta, m.in. o braku konfliktu interesów, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na stronie internetowe jw.);

  6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

  7. akceptację parametrów tzw. „najmu zwrotnego”;

  8. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta
   i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka,
   o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości,
   ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:
) telefonicznie - u pani Justyny Łopaciuk pod numerem telefonu722 030 549,
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres:justyna.lopaciuk@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży/ umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A.
w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Olsztyn ul. Wańkowicza 26A” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".