Opoczno,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjałódzkie

Powierzchnia486,61m2

Oferta aktualna od22.09.2021

Cena840 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ ZABUDOWANE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE, POŁOŻONE W OPOCZNIE (WOJ. ŁÓDZKIE) PRZY UL. STAROMIEJSKIEJ 14

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Opocznie (woj. łódzkie) przy ul. Staromiejskiej 14, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 99 (obręb: 0014), o powierzchni 0,0432 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 100704_4.0014.99.1_BUD,

 2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Opocznie (woj. łódzkie) przy ul. Staromiejskiej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 101/1 i 101/2 (obręb 0014), o łącznej powierzchni 0,0775 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na działce nr 101/1 budynku biurowego wg KŚT, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 100704_4.0014.101/1.1_BUD.

Budynki wymienione w pkt 1 i pkt 2 tworzące jedną funkcjonalną całość, zwane będą dalej łącznie „Budynkiem”. Zgodnie z inwentaryzacją z czerwca 2018 r., wykonaną w oparciu o polską normę PN-ISO 9836:1997, powierzchnia netto Budynku, wynosi 675,29 m2 (powierzchni użytkowa wynosi 486,61 m2).

W dalszej części niniejszego Ogłoszenia powyższe nieruchomości gruntowe i Budynek zwane będą łącznie „Nieruchomością”.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr PT1O/00028957/0 oraz KW nr PT1O/00030198/8.

 

Informacje o Nieruchomości:

1. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Burmistrza Opoczna w dniu 3 sierpnia 2021 r. (nr RM.6727.1.320.2021) – stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, na obszarze na którym położona jest Nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opoczno zatwierdzonym Uchwałą nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z 5 października 2015 r. działki o nr 99, 101/1, 101/2 (obręb 0014) znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w obszarach cennych kulturowo oraz w obszarach osadnictwa od XIV do XIX w. Uwaga: aktualnie trwają pracę na uchwaleniem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opoczno.

Zgodnie z ww. zaświadczeniem, Nieruchomość znajduje się na terenie objętym Uchwałą Nr XXII/225/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 r., zmieniona uchwalą Nr XXIII/248/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opoczno. Zgodnie z powyższa uchwałą, Gminie Opoczno przysługuje prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

2. Zgodnie z opracowaniem „Inwentaryzacja Budowlana” sporządzonej dla Budynku w czerwcu 2018 r., powierzchnia netto wynosi 675,29 m2 (powierzchnia użytkowa wynosi 486,61 m2). Kopia powyższego opracowania stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Stan aktualny, z uwagi na przeprowadzone prace remontowo - adaptacyjne, może odbiegać od stanu przedstawionego w dokumencie.

3. Kopia wypisu z rejestru gruntów (działka nr 99) z dnia 3 sierpnia czerwca 2021 r. stanowi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

4. Kopia wypisu z rejestru gruntów (działki nr 101/1, 101/2) z dnia 3 sierpnia 2021 r. stanowi Załącznik nr 7 do Ogłoszenia.

5. Kopia wypisu z kartoteki budynków (działka nr 99) z dnia 3 sierpnia 2021 r. stanowi Załącznik nr 8 do Ogłoszenia.

6. Kopia wypisu z kartoteki budynków (działka nr 101/1) z dnia 3 sierpnia 2021 r. stanowi Załącznik nr 9 do Ogłoszenia.

7. Kopia mapy ewidencyjnej z dnia 4 sierpnia 2021 r. stanowi Załącznik nr 10 do Ogłoszenia.

8. Układ uzbrojenia terenu widoczny jest na załączonej mapie zasadniczej z dnia 4 sierpnia 2021 r., stanowiącej Załącznik nr 11 do Ogłoszenia. Biegnące w terenie sieci nie stanowią własności banku.

9. Wykaz środków trwałych zbywanych razem z Nieruchomością stanowi Załącznik nr 12 do Ogłoszenia.

Przed przekazaniem Nieruchomości, następujące wyposażenie oraz urządzenia znajdujące się na/w Budynku zostaną przez Bank zdemontowane tj.:

a) oznakowanie firmowe Banku znajdujące się na elewacji oraz wewnątrz Budynku (poza oznakowaniem pomieszczenia bankomatu),

b) jednostki klimatyzacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne) poza wymienionymi w Załączniku nr 12,

c) urządzenia techniki bankowej takie jak bankomat, wrzutnia, dyspensery, multisejfy, szafy pancerne oraz inne urządzenia związane z prowadzoną działalnością przez Bank,

d) wyposażenie meblowe.

W Budynku pozostanie okablowanie zdemontowanych instalacji sieciowych aktualnie wykorzystywanych przez PKO BP S.A.

10. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy po przeniesieniu Oddziału 1 PKO BP w Opocznie do placówki w nowej lokalizacji. Przeniesienie planowane jest w terminie do 31.03..2022 r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu przez Bank o maksymalnie 3 miesiące. Wydanie nieruchomości nastąpi po całkowitej wpłacie kwoty sprzedaży.

11. W okresie od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości do daty jej wydania, Bank będzie ponosił wszelkie koszty i ciężary związane z jej utrzymaniem, w tym także ciężary publiczno-prawne oraz czerpał korzyści. Bank zobowiązuje się do utrzymywania w tym okresie Nieruchomości w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że za pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się usunięcia z niej ruchomości i urządzeń związanych z prowadzoną dotychczas działalnością. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się również zużycia będącego następstwem jej prawidłowego używania.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 840 000 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych) netto.

 

Sprzedaż prawa do Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT. Jest to tzw. zwolnienie fakultatywne, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania VAT zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 10 UVAT. Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca przed dokonaniem dostawy złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy.

W przypadku pozostania przy opcji zwolnienia z opodatkowania VAT, na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej praw do Nieruchomości, natomiast w przypadku skutecznego wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC. W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
 2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

 3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

 4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

 5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

 6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

 7. oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem lub jest cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

 8. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Termin zbierania ofert kończy się dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umów w postaci aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

 1. telefonicznie - u Pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696-406-044;
 2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub marek.mieczynski@pkobp.pl.

 

Nieruchomość można oglądać w dni robocze, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Markiem Mieczyńskim.

Załączniki do Ogłoszenia od nr 4 do nr 12 zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Opoczno ul. Staromiejska 14” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".