Parczew,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjalubelskie

Powierzchnia1193,4m²

Oferta aktualna od06.02.2019

Cena1 382 000,00 zł

Opis

                                  WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
                                                                   „ WARUNKI”

Przetarg dotyczy: sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Parczewie przy ulicy
                                                       Wojska Polskiego 10

1. Informacja o organizatorze przetargu

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”)
z siedzibą przy  ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym 1 250 000 000  zł, wpłaconym w całości.

2. Adres sprzedawanej Nieruchomości
Parczew ul. Wojska Polskiego 10 (woj. lubelskie, 21-200 Parczew)

3. Opis Nieruchomości
 
Przetarg dotyczy:

1) sprzedaży posiadanych przez PKO BP praw do Nieruchomości tj

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Parczewie przy ulicy Wojska Polskiego 10, woj. lubelskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 653/4 (obręb 0001 Parczew ) o powierzchni 0,2868 ha wraz z odrębnym prawem własności posadowionego na tej działce budynku biurowego o powierzchni użytkowej  1193,40 m² (zgodnie z normą PN-70B-02356, na podstawie inwentaryzacji z 2016 r), dla których Sąd Rejonowy  w Radzyniu Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste nr LU1R/00010647/6

2) najmu zwrotnego powierzchni w Nieruchomości polegającego na:


a)  najmie  budynku biurowego (powierzchnia najmu 1193,40 m² – zlokalizowana na parterze, piętrze i piwnicach budynku)  w okresie maksymalnie 12 miesięcy, tj. do czasu przeprowadzenia przez Bank modernizacji (termin ten może ulec wydłużeniu przez Bank o dodatkowe 3 miesiące),
b) najmie powierzchni ok. 230,40 m² znajdującej się na parterze nieruchomości, po przeprowadzeniu przez Bank modernizacji, na pozostały czas trwania umowy najmu.
Szczegóły warunków najmu zawarte są w projekcie umowy najmu, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszych Warunków Przetargu.

4. Cena
Cena wywoławcza zbycia praw do Nieruchomości, opisanych w pkt. 3 ppkt. 1 została wyznaczona na poziomie  1 382 000,00 zł  (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych ) netto.
Miesięczny czynsz najmu za powierzchnie, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 2 lit. a i b, nie może być wyższy niż 7 600 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) netto.

Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w. zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz, przy czym w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie do daty transakcji lub w przypadku gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji, inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

W związku ze zwolnieniem z podatku VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji, płatnym przez Nabywcę.

5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.
1) Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.
2) Oferty w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „PRZETARG na nieruchomość położoną w Parczewie przy Wojska Polskiego 10”, należy składać na adres:
PKO Bank Polski SA
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości
Al. Jana Pawła II 25, I piętro, pok. DSN
00-854 Warszawa,  w terminie do dnia 11 marca 2019 r do godz. 12:00.

3) Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt.2.
4) Jeżeli oferta wpłynie do DSN pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską)  - o  terminie złożenia oferty decyduje  termin jej dostarczenia do siedziby DSN, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską,
5) Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom.

6. Dane które powinna zawierać oferta.
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
2) numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,
3) numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
4) oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1061), a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że        w razie, gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości,
5) kserokopię dowodu wpłaty wadium,
6) oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie   z treścią Załącznika nr 1,
7) oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów.
8) oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3- Zwrot wadium,
9) oferowaną cenę netto zakupu nieruchomości
10) oferowaną cenę netto najmu powierzchni wskazanych w pkt. 3 ppkt. 2 lit. a i b
11) datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.
Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) do składania oświadczeń woli – reprezentowania oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, inną niż wskazaną        w dokumentach rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta poświadczone notarialnie


Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia

7. Informacja o WADIUM
1) Kwota wadium wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2) Kwota wadium powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Parczewie przy ulicy Wojska Polskiego 10”. Wadium nie podlega oprocentowaniu,
3) Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.
4) Wadium wpłacono przez oferentów, których oferty zostaną dostarczone po terminie, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty wadium.
5) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny, przy czym wpłacone wadium będzie miało formę zadatku w umowie sprzedaży, o której mowa w  pkt 8 ppkt. .
6) Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli  oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminach, o których mowa  w pkt 8.

8. Termin oraz miejsce sporządzenia umowy sprzedaży
Oferent, którego oferta zostanie przyjęta zobowiązany jest do zawarcia w terminie 10 tygodni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 10 ppkt. 2 przyrzeczonej umowy sprzedaży,  z zastrzeżeniem że w przypadku gdy oferentem będzie cudzoziemiec, o którym mowa w pkt 6 ppkt 4, termin 10 tygodni na zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży liczony będzie od otrzymania zgody Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości.
W przypadku wystąpienia przez Strony ze wspólnym wnioskiem do Krajowej Informacji Skarbowej oraz w przypadku braku stanowiska KIS w terminie określonym w ppkt 2,  termin zawarcia umowy przenoszącej własność zostanie przedłużony do 14 dni roboczych od dnia otrzymania urzędowego potwierdzenia stanowiska w drodze interpretacji indywidualnej.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

9. Kryterium wyboru
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium ceny zakupu nieruchomości 75% oraz kryterium warunków najmu (wysokości czynszu) 25%.

10. Rozstrzygnięcie Przetargu
1) Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert lub w przypadku określonym w ppkt. 2, w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia aukcji elektronicznej, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni,
2) W przypadku wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości oraz gdy ceny nabycia nieruchomości co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany.
3) Bank zawiadomi pisemnie oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.
4) Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
5) Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem zawarcia aktu notarialnego:
a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo
b)  w przypadku finansowania zakupu z kredytu, do przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży.
6) Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełnia wymagań zawartych w niniejszych Warunkach.


11. Dodatkowe informacje

1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni przedmiotowe działki znajdują się w strefie usług administracyjnych  – symbol w planie A

2. Powierzchnia nieruchomości wskazana w pkt. 3 ppkt została wyliczona zgodnie z normą PN-70B-02356 i jest podana na  podstawie posiadanej przez Bank inwentaryzacji.
Powierzchnia podana Księdze Wieczystej wynosi 1100,69m2 i jest inna niż powierzchnia podana w inwentaryzacji.

12. Odwołanie przetargu
Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium, a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.

13.  Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości
Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości (w tym dokumenty do wglądu) można uzyskać w Departamencie Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskiego SA w Lublinie, przy. ul. Watykańskiej 7, u Pana Daniela Chęcia (tel. 81 537 30 78, kom 724 132 479, adres mailowy daniel.chec@pkobp.pl w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00
Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Danielem Chęciem.

14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 

Załączniki do Warunków Przetargu:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń 
Załącznik nr 2 – Konflikt interesów
Załącznik nr 3 – Zwrot wadium
Załącznik nr 4 – Projekt umowy najmu (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności)
Załącznik nr 5- Inwentaryzacja (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności)
Załącznik nr 6- Wypis z rejestru gruntów (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności)
Załącznik nr 7- Mapa ewidencyjna (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności)