Płock,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjamazowieckie

Powierzchnia1336,04

Oferta aktualna od31.03.2021

Cena2 600 000,00 zł

Opis

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I PRZETARGU


Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa


OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PŁOCKU PRZY UL. TUMSKIEJ 20 C

Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „Przetargiem”, są:

1.    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Płocku przy ul. Tumskiej 20 C i ul. Tumskiej 20 B, stanowiącej działki ewidencyjne numer 555/4, 555/7, 555/8, 555/10, 555/11 (obręb nr 0008), o łącznej powierzchni 0,0979 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na działkach ewidencyjnych numer 555/7, 555/8, 555/10 budynku biurowego (rodzaj budynku wg. Klasyfikacji Środków Trwałych), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 146201_1.0008.555/10.1_BUD, o powierzchni zabudowy 617 m2 i powierzchni użytkowej 1336,04 m2 liczonej wg normy PN-ISO 9836-1997, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00069872/9,
2.    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Płocku przy ul Tumskiej 20 C, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 556/1 (obręb nr 0008), o powierzchni 0,0144 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00091185/9.

Cena wywoławcza: 2 600 000 zł  (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) netto.

Wpłata wadium w wysokości:  100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin zbierania ofert kończy się 05 maja 2021. r., o godzinie 12:00

Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Płock ul. Tumska 20 C” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:
a)    telefonicznie - u Pana Jarosława Wilka pod numerem telefonu 722 051 062;
b)    pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: jaroslaw.wilk@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także  Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określonej w pkt VI ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Płock ul. Tumska 20 C”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego, zgodnie z pkt IX ppkt 1 lit. a Warunków.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres
e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 14 do warunków przeprowadzenia Przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Płock ul. Tumska 20 C”.