Poręba,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia217,07m²

Oferta aktualna od21.04.2023

Cena220 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 217,07 M2, POŁOŻONEGO W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W PORĘBIE (WOJ. ŚLĄSKIE) PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 2

 

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 217,07 m2, (zwanego dalej „Lokalem”), położonego w budynku zlokalizowanym w Porębie (woj. śląskie) przy ul. Przemysłowej 2, będącego własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Poręba” w Porębie. Budynek posadowiony jest na działce nr 7441/10 będącej częścią nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi KW nr CZ1Z/00059429/3.

 

Informacje o Lokalu:

 1. dla Lokalu nie została urządzona księga wieczysta;

 2. powierzchnia użytkowa Lokalu tj. 217,07 m2 została podana na podstawie przydziału lokalu użytkowego z 28.05.1993 r.;

 3. działka na której usytuowany jest budynek, położona jest na obszarze dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poręba przyjętego uchwałą Nr XXXI/320/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r., budynek znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

 4. wydanie Lokalu nastąpi w terminie uzgodnionym w umowie sprzedaży, po zapłaceniu całej ceny sprzedaży;

 5. zgodnie ze stanowiskiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Porębie, będącej właścicielem budynku, w którym znajduje się Lokal, wprowadzone są ograniczenia co do rodzaju możliwej działalności gospodarczej prowadzonej w Lokalu, w tym sprzedaży alkoholu;

   

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) netto.

 

Sprzedaż prawa do Lokalu będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT. Jest to tzw. zwolnienie fakultatywne, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania VAT zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 10 UVAT. Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca przed dokonaniem dostawy złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy.

W przypadku pozostania przy opcji zwolnienia z opodatkowania VAT, na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej praw do Lokalu, natomiast w przypadku skutecznego wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC. W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl oraz marek.mieczynski@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

  2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

  3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

  4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

  5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

  6. oferowaną cenę netto za Lokal;

  7. oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem lub jest cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

  8. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Lokalu. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie przez małżonka Lokalu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty (spełniające warunki określone powyżej), Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu postępowania tj. przeprowadzenia aukcji elektronicznej, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę. Do aukcji elektronicznej Bank ma prawo zaprosić oferentów, którzy złożyli oferty, wysyłając regulamin aukcji drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej (adres e-mail), nie później niż w terminie do 3 dni roboczych przed terminem aukcji elektronicznej.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Lokalu i umowy sprzedaży praw do Lokalu, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umów w postaci aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje na temat Lokalu można uzyskać:

   1. telefonicznie - u pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696-406-044;

   2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub marek.mieczynski@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia ogłoszenia o sprzedaży, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Lokalu w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Poręba, ul. Przemysłowa 2” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".