Poręba,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia217,07m²

Oferta aktualna od31.10.2023

Cena295 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

zwana dalej „Bankiem”

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ W TRYBIE POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻNEGO W PORĘBIE PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 2

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 217,07 m2, położonego na parterze budynku zlokalizowanym w Porębie (woj. śląskie) przy ul. Przemysłowej 2, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Poręba” w Porębie, zwana dalej również „Spółdzielnią”. Budynek posadowiony jest na działce nr 7441/10 wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1Z/00059429/3.

W dalszej części niniejszego Ogłoszenia powyższy lokal użytkowy zwany będzie „Lokalem” lub „Nieruchomością”, a „sprzedaż Lokalu” będzie oznaczała sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego. Dla Lokalu nie została urządzona księga wieczysta.

Warunki postępowania przy zbywaniu Nieruchomości w trybie postępowania konkurencyjnego uproszczonego (zwane dalej „Warunkami)” zawierające szczegółowy opis przebiegu postępowania sprzedażowego, sposób i miejsce składania ofert, informacji i dokumentów, które powinna zawierać oferta, kryterium wyboru oferty oraz sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jednoetapowym lub dwuetapowym podane są w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia umieszczony jest na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Poręba ul. Przemysłowa 2” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”

Informacje o Nieruchomości:

1. Powierzchnia użytkowa Lokalu tj. 217,07 m 2 została podana na podstawie przydziału lokalu użytkowego z 28.05.1993 r. Kopia przydziału lokalu stanowi Załącznik nr 7 do Ogłoszenia. Zgodnie z inwentaryzacją Lokalu z 2006 r. – powierzchnia Lokalu wynosi 220,73 m2. Rzut Lokalu z 03.06.2006 r., stanowi Załącznik nr 8 do Ogłoszenia .

2. Działka na której usytuowany jest budynek, położona jest na obszarze dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poręba przyjętego uchwałą Nr XXXI/320/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 roku., działka ewidencyjna nr 7441/10 obręb Poręba położona jest w terenie oznaczonym symbolem MW (obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej). Zaświadczenie Urzędu Miasta w Porębie, znak NiGK.6727.0198.2023 z dnia 16.08.2023 r., stanowi Załącznik nr 9 do Ogłoszenia .

3. Na terenie Gminy Poręba nie ustanowiono obszaru rewitalizacji, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej strefy Rewitalizacji. Zaświadczenie Urzędu Miasta w Porębie, znak NiGK.6727.0199.2023 z dnia 16.08.2023 r., stanowi Załącznik nr 10 do Ogłoszenia.

4. Protokół nr 07/08/2019/SM z kontroli pięcioletniej całego obiektu budowlanego z dnia 24.08.2019 r., stanowi Załącznik nr 11 do Ogłoszenia . Protokół nr 02/03/2022 z rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 23.03.2022 r., stanowi Załącznik nr 12 do Ogłoszenia .

5. Protokół z pomiarów ochronnych Lokalu nr RAP-5-2022 z dnia 26.05.2022 r., stanowi Załącznik nr 13 do Ogłoszenia.

6. Protokół nr 12/2023 z okresowej kontroli, czyszczenie przewodów kominowych całego obiektu budowlanego z dnia 16.05.2023 r., stanowi Załącznik nr 14 do Ogłoszenia.

7. Zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej Poręba, znak 567/NM/2023 z dnia 16.08.2023 r. dot. przysługującego Bankowi spółdzielczego prawa, stanowi Załącznik nr 15 do Ogłoszenia.

8. Zgodnie ze stanowiskiem Spółdzielni, będącej właścicielem budynku, w którym znajduje się Lokal, wprowadzone są ograniczenia co do rodzaju możliwej działalności gospodarczej prowadzonej w Lokalu. Zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej Poręba, znak GK/093/2023 z dnia 15.02.2023 r., zawierające wykaz ograniczeń, stanowi Załącznik nr 16 do Ogłoszenia .

9. Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej, znak GK/009/2022 z dnia 10.01.2022 r. informujące o miejscu składowania przez Bank śmieci, stanowi Załącznik nr 17 do Ogłoszenia .

10. Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej Poręba, znak GK/736/2023 z dnia 11.08.2023 r. zawierające informację o wysokości miesięcznych opłat za Lokal stanowi Załącznik nr 18 do Ogłoszenia. Opłata powyższa nie obejmuje opłat za wodę (Spółdzielnia wystawia osobną fakturę za zużycie wody zgodnie z odczytem z liczników). Natomiast energia elektryczna, śmieci, usługi telekomunikacyjne były rozliczane na podstawie osobnych umów zawieranych z Bankiem. Pismo Spółdzielni, znak 537/N/2023 dot. stawki świadczenia eksploatacyjnego z dnia 04.08.2023 r. stanowi Załącznik nr 19 do Ogłoszenia .

11. Dla części budynku zostało w dniu 31.05.2023 r., zostało sporządzone Świadectwo charakterystyki energetycznej. Zgodnie z ww. dokumentem:

a) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 124,82 kWh/(m2rok),

b) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 242,88 kWh/(m 2 rok),

c) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 273,71 kWh/(m 2 rok),

d) udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %,

e) jednostkowa wielkość emisji CO 2 wynosi: ECO 2 = 0,06 t CO2/(m 2 rok).

Świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi Załącznik nr 20 do Ogłoszenia .

12. Wykaz środków trwałych, które zostaną ujęte w protokole przekazania Lokalu stanowi Załącznik nr 21 do Ogłoszenia.

13. Lokal zostanie wydany w stanie wynikającym z wieku Lokalu i znajdujących się w niej instalacji, opisu Lokalu oraz udostępnionej oferentom dokumentacji, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Miejsca po demontażach – jeżeli będzie to wymagane zostaną zabezpieczone najmniejszym możliwym kosztem np. okablowanie po demontażu urządzeń zostanie pozostawione luźno na ścianach.

14. Bank opisuje Lokal i udostępnia dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed wzięciem udziału w aukcji, przeprowadzenie wizji Lokalu i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Lokalu, celem jak najszerszego zobrazowania oferentom stanu Lokalu. Opis Lokalu i udostępniana oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z obowiązku dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Lokalu we własnym zakresie, przed przystąpieniem do aukcji.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 295 000 zł(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

 

Termin zbierania ofert: do 5 stycznia 2024 r.

 

Planowana sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT (tzw. zwolnienie fakultatywne). Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży albo w akcie notarialnym umowy sprzedaży Nieruchomości. W przypadku pozostania przy zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości (nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli strony dokonają skutecznie wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT). W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

Bank zastrzega, że podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży / umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej / umowy sprzedaży ponosi strona kupująca.

Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, po uprzedniej zapłacie całej ceny.

Bank zobowiązuje się, że w okresie od daty zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości do daty jej wydania będzie utrzymywał Nieruchomość w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że za pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się usunięcia z niej ruchomości i urządzeń związanych z prowadzoną dotychczas działalnością. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się również zużycia będącego następstwem jej prawidłowego używania.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696 406 044;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub marek.mieczynski@pkobp.pl .

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia Ogłoszenia o sprzedaży Nieruchomości oraz Warunków postępowania przy zbywaniu Nieruchomości w trybie postępowania konkurencyjnego uproszczonego , odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży / umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Poręba ul. Przemysłowa 2”.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4., który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą: „Poręba ul. Przemysłowa 2” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki do Ogłoszenia od nr 1 do nr 5 dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Poręba ul. Przemysłowa 2” , na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Pozostałe załączniki do Ogłoszenia tj. od nr 6 do nr 21, zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 

Załączniki do Ogłoszenia, dostępne na stronie internetowej po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Nieruchomością oraz Warunkami.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta dot. własnoręczności podpisów.

Załącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Załącznik nr 5 – Warunki postępowania sprzedaży Nieruchomości z w trybie postępowania konkurencyjnego uproszczonego .

 

Załączniki do Ogłoszenia, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

Załącznik nr 6 – Projekt regulaminu aukcji elektronicznej

Załącznik nr 7 – Kopia przydziału Lokalu z 28.05.1993 r.

Załącznik nr 8 – Rzut Lokalu

Załącznik nr 9 – Kopia zaświadczenia dot. mpzp z 16.08.2023 r.

Załącznik nr 10 - Kopia zaświadczenia dot. rewitalizacji z 16.08.2023 r

Załącznik nr 11 – Kopia przeglądu budowlanego budynku z 24.08.2019 r.

Załącznik nr 12 – Kopia przeglądu budowalnego budynku z 23.03.2022 r.

Załącznik nr 13 – Kopia protokołu z pomiarów ochronnych z 26.05.2023 r.

Załącznik nr 14 – Kopia przeglądu przewodów kominowych z 16.05.2023 r.

Załączniki nr 15 – Kopia zaświadczenia SM Poręba z 16.08.2023 r.

Załącznik nr 16 – Kopia zaświadczenia SM Poręba (działalność gosp.) z 15.02.2023 r.

Załącznik nr 17 – Kopia pisma SM Poręba (składowanie śmieci) z 10.01.2022

Załącznik nr 18 – Kopia pisma SM dot. wysokości opłat z 11.08.2023 r.

Załącznik nr 19 – Kopia pisma SM Poręba (świadczenia eksploatacyjne) z 04.08.2023 r.

Załącznik nr 20 – Kopia świadectwa charakterystyki energetycznej z 31.05.2023 r.

Załącznik nr 21 – Wykaz środków trwałych.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT