Poręba,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia217,07m²

Oferta aktualna od15.09.2022

Cena292 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 217,07 M2, POŁOŻONEGO W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W PORĘBIE (WOJ. ŚLĄSKIE) PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 2

 

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 217,07 m2, (zwanego dalej „Lokalem”), położonego w budynku zlokalizowanym w Porębie (woj. śląskie) przy ul. Przemysłowej 2, będącego własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Poręba” w Porębie. Budynek posadowiony jest na działce nr 7441/10 będącej częścią nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi KW nr CZ1Z/00059429/3.

 

Informacje o Lokalu:

 1. dla Lokalu nie została urządzona księga wieczysta;

 2. powierzchnia użytkowa Lokalu tj. 217,07 m2 została podana na podstawie przydziału lokalu użytkowego z 28.05.1993 r.;

 3. działka na której usytuowany jest budynek, położona jest na obszarze dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poręba przyjętego uchwałą Nr III/36/02 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2002 r. wraz ze zmianą przyjętą uchwałą Nr VII/40/15 Rady Miasta Poręba z dnia 23 marca 2015 r., budynek znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem nowego Studium;

 4. wydanie Lokalu nastąpi w terminie uzgodnionym w umowie sprzedaży, po zapłaceniu całej ceny sprzedaży;

 5. zgodnie ze stanowiskiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Porębie, będącej właścicielem budynku, w którym znajduje się Lokal, wprowadzone są ograniczenia co do rodzaju możliwej działalności gospodarczej prowadzonej w Lokalu, w tym sprzedaży alkoholu;

 6. Bank informuje, iż planowane jest przeniesienie zainstalowanego w Lokalu bankomatu do innej lokalizacji.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 292 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.

Sprzedaż prawa do Lokalu będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT. Jest to tzw. zwolnienie fakultatywne, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania VAT zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 10 UVAT. Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca przed dokonaniem dostawy złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy.

W przypadku pozostania przy opcji zwolnienia z opodatkowania VAT, na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej praw do Lokalu, natomiast w przypadku skutecznego wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC. W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

  2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

  3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

  4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

  5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

  6. oferowaną cenę netto za Lokal;

  7. oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem lub jest cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

  8. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Lokalu. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie przez małżonka Lokalu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Lokalu i umowy sprzedaży praw do Lokalu, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umów w postaci aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje na temat Lokalu można uzyskać:

   1. telefonicznie - u Pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696-406-044;

   2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub marek.mieczynski@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia ogłoszenia o sprzedaży, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Lokalu w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Poręba, ul. Przemysłowa 2” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".