Poręba,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia217,07, m²

Oferta aktualna od02.02.2021

Cena405 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

 

sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 217,07 m2, (zwanego dalej „Lokalem”), położonego w budynku zlokalizowanym w Porębie (woj. śląskie) przy ul. Przemysłowej 2, będącego własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Poręba” w Porębie. Budynek posadowiony jest na działce nr 7441/10 będącej częścią nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi KW nr CZ1Z/00059429/3.

 

Oczekiwana cena zbycia wynosi: 405 000 zł (słownie: czterysta pięć tysięcy złotych) netto.

 

Oferty należy składać mailowo na adres: nieruchomosci@pkobp.pl oraz w oryginale na adres: PKO Bank Polski SA Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Chłodna 52 (II piętro) ,00-872 Warszawa

Oferta powinna zawierać:

1)         oferowaną cenę netto,

2)         sposób finansowania transakcji (gotówka, kredyt),

3)         datę i podpis osoby upoważnionej.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka.

Do oferty należy dołączyć oświadczenia zgodne z Załącznikami 1 i 2. Załączniki dostępne są na dole strony (pod mapką) po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

W przypadku wpływu do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości, PKO Bank Polski SA zastrzega możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej na platformie internetowej w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, o czym Oferenci zostaną poinformowani.

Zawarcie umowy sprzedaży, w tym umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umów w postaci aktu notarialnego ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe:

  1. Dla Lokalu nie została urządzona księga wieczysta.
  2. Powierzchnia użytkowa Lokalu tj. 217,07 m2 została podana na podstawie przydziału lokalu użytkowego z 28.05.1993r.
  3. Działka na której usytuowany jest budynek, położona jest na obszarze dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poręba zatwierdzonego Uchwałą nr III/36/02 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2002 r. z póz. zmianami,, budynek znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  4. Planowana sprzedaż prawa do Lokalu będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT. Jest to tzw. zwolnienie fakultatywne, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania VAT zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 10 UVAT. Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca przed dokonaniem dostawy złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy. Treść oświadczenia należy uzgodnić z DPO. W przypadku pozostania przy opcji zwolnienia z opodatkowania VAT, na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości. Na wniosek Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ze wspólnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji. W przypadku uznania przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, niż wskazane powyżej, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży Nieruchomości podatku od towarów i usług, zgodnie z interpretacją indywidualną.
  5. Wydanie Lokalu nastąpi w terminie uzgodnionym w umowie sprzedaży.
  6. Bank informuje, iż planowane jest przeniesienie zainstalowanego w Lokalu bankomatu do innej lokalizacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 696-406-044 w godzinach 9.00-15.00.

Zapraszamy do składania ofert !

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży. Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww nieruchomości.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.