Poznań,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjawielkopolskie

Powierzchnia135,8

Oferta aktualna od13.08.2020

Cena504 000,00 zł

Opis

Lokal użytkowy położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego 18 kondygnacyjnego zlokalizowanego na terenie Os. Tysiąclecia nr 71 w Poznaniu - dzielnica Nowe Miasto. Lokal pełni funkcję handlowo-usługową oraz biurową. W lokalu  przedsionek, sala obsługi, pomieszczenia biurowe, toaleta, pomieszczenie do przechowywania wartości oraz wydzielone pomieszczenie bankomatu. Powierzchnie funkcjonalne, możliwy umowny podział lokalu na dwie odrębne i niezależne strefy. Aktualnie w lokalu w niezależnym pomieszczeniu funkcjonuje bankomat PKO Banku Polskiego. Bank po sprzedaży lokalu zainteresowany jest pozostawieniem bankomatu w tym miejscu i podpisaniem z nowym właścicielem umowy najmu zwrotnego.

Lokal w stanie technicznym dobrym, stolarka wewnątrz aluminiowa i pcv, na podłogach płytki ceramiczne, wykładzina dywanowa w wydzielonych pomieszczeniach. Instalacje :CO, teletechniczna, elektryczna oraz wodno –kanalizacyjna.

Lokal położony na terenie na którym obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Tysiąclecia”, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Poznania nr XII/127/VI/2011 z dnia 2011-06-07. Znaczny obszar nieruchomości (działka ewidencyjna nr 4/7 o pow. 2534 mkw.) oznaczony jest symbolem 3MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Postanowienia dla obszaru oznaczonego 3 MW przewidują dopuszczenie lokalizacji usług, obejmujących w szczególności: usługi oświaty, biura, urzędy, gabinety i przychodnie lekarskie, usługi handlowe, gastronomiczne i inne usługi dla ludności nie należące do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, wyłącznie w kondygnacji parteru lub w kondygnacjach podziemnych budynków wielorodzinnych.

UWAGA:

Dla lokalu nie została sporządzona inwentaryzacja, w rzeczywistości powierzchnia lokalu może inna niż wynikająca z przydziału prawa do lokalu.

Cena oczekiwana netto 504 000,00 zł


Bank przyjmuje oferty do dnia 15.03.2021 r.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT.


Oferty w formie podpisanego skanu zawierającego propozycję kupna z podaniem proponowanej ceny netto przyjmowane są pod adresem : nieruchomosci@pkobp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: PKO Bank Polski S.A., Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.


Złożona oferta powinna zawierać:


1. Dokładne określenie nieruchomości, której dotyczy - co najmniej dane adresowe (miasto, ulica ),
2. Imiona, nazwiska, nr PESEL, adresy zamieszkania, dla osób prowadzących działalność gospodarczą o ile oferta składana będzie przez podmiot gospodarczy lub osoby prawne: dane rejestrowe, nr KRS/wpis do ewidencji, adres siedziby firmy,
3. Podpis przez osobę uprawnioną (w przypadku osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podpisanie oferty przez współmałżonków o ile w małżeństwie panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej .
Informacje Zbigniew Perkowski tel. 600 900 801,  zbigniew.perkowski@pkobp.pl


Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.”

wielkopolskie
os. Tysiaclecia 71