Stalowa Wola,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjapodkarpackie

Powierzchnia1222,91

Oferta aktualna od20.10.2022

Cena1 930 000,00 zł

Opis

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY

 

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

 

 ZAMIERZA ZBYĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W STALOWEJ WOLI PRZY ULICY                                                                             WOLNOŚCI 17

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1170/3314 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Stalowej Woli przy ul. Wolności 17, stanowiącej zabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 848 (obręb 0003) o powierzchni 0,1342 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr TB1S/00015028/0, oznaczoną w ewidencji gruntów identyfikatorem 181801_1.0003.848 oraz udział wynoszący 1170/3314 w prawie własności  budynku biurowego posadowionego na tej nieruchomości gruntowej, o powierzchni użytkowej 1222,91 m², stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczony w ewidencji budynków identyfikatorem 181801_1.0003.848.1_BUD, wraz z udziałem w prawie własności znajdujących się na ww. nieruchomościach budowli oraz urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

 W dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższy udział w nieruchomości gruntowej, udział w Budynku oraz udział w budowlach i urządzeniach wchodzących w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do  Nieruchomości.

 

Informacje o Nieruchomości:

 1. Nieruchomość znajduje się w Budynku o czterech kondygnacjach naziemnych, podpiwniczonym, o funkcji biurowej.
 2. Zgodnie z „Projektem podziału fizycznego nieruchomości budynkowej na lokale nr 1 i nr 2 wraz
  z inwentaryzacją budowlaną, budynek biurowy z częścią mieszkalną położony w m. Stalowa Wola przy ul. Wolności 17/ul. Popiełuszki 9 woj. podkarpackie” z grudnia 2021 r. powierzchnia użytkowa Budynku wynosi 3 303,58 m². Natomiast powierzchnia użytkowa lokalu nr 2, którą zajmuje Bank wynosi 1 222,91 m².
 3. Kwestię sposobu korzystania z Nieruchomości przez współwłaścicieli uregulowano poprzez podpisanie protokołu zgodnego podziału nieruchomości, którego integralnym załącznikiem jest „Projekt podziału fizycznego nieruchomości budynkowej na lokale nr 1 i nr 2 wraz z inwentaryzacją budowlaną, budynek biurowy z częścią mieszkalną położony w m. Stalowa Wola przy ul. Wolności 17/ul. Popiełuszki 9 woj. podkarpackie” z grudnia 2021 r. Na podstawie powyższych dokumentów każdemu ze współwłaścicieli przypisano do wyłącznego użytku fizycznie wydzieloną część wspólnej nieruchomości. Określone w projekcie podziału udziały wynoszą odpowiednio: PKO BP S.A.- 122291/328850 a Pekao S.A.- 206559/328850. Powyższe udziały nie są odzwierciedlone w KW.
 4. Schody wejściowe do części użytkowanej przez współwłaściciela Budynku, tj. Banku Pekao S.A. znajdują się poza działką o numerze ewidencyjnym 848 (obręb 0003) i usytułowane są na działce nr 835/25 stanowiącej własność Gminy.
 5. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli w dniu 06 czerwca 2022 r. (znak sprawy: PP.6724.111.2022.MS), na obszarze na którym położona jest Nieruchomość, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar na którym znajduje się Nieruchomość oznaczonym jest na rysunku planu symbolem 2U(p)/U(c) – teren zabudowy usługowej – usług publicznych i komercyjnych. Rada Miejska w Stalowej Woli nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.). Rada Miejska w Stalowej Woli nie podjęła również uchwały na podstawie art. 25 ww. ustawy w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Uchwałą Nr LXXVIII/1026/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Stalowej Woli przyjęła zaktualizowany „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2016-2023” opracowany na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559) oraz art. 52 ust. 1 ww. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485). Lokalny Program Rewitalizacji nie wyznacza obszaru zdegradowanego ani obszaru rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji, a tym samym nie daje podstaw gminie do skorzystania z prawa pierwokupu, którą to możliwość przewiduje art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 6. Na podstawie Decyzji z dnia 24 listopada 1993 r. wydanej przez Kierownika Urzędu Rejonowego Stalowa Wola (znak pisma: G.III-7224/13/93) orzeczone zostało na rzecz Banku użytkowanie wieczyste dla przedmiotowej Nieruchomości na okres 99 lat tj. do roku 2092.
 7. W okresie od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości do daty jej wydania, Bank zobowiązuje się do utrzymywania w tym okresie Nieruchomości w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że za pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się usunięcia z niej ruchomości i urządzeń związanych z prowadzoną dotychczas działalnością. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się również zużycia będącego następstwem jej prawidłowego używania.
 8. Sprzedaż nieruchomości nastąpi z tzw. „najmem zwrotnym” powierzchni pod bankomat, której przedmiotem będzie część Budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej 3,85 m². Szczegóły warunków najmu zawarte są w projekcie umowy najmu powierzchni użytkowej pod bankomat.
 9. Obecnie trwa proces uzgadniania z współwłaścicielem nieruchomości Bankiem Pekao S.A. kwestii uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali. Realizacja tego etapu uzależniona jest od zgody współwłaściciela i nie będzie miała wpływu na toczące się postępowanie przetargowe.
 10. Nieruchomość zostanie wydana w stanie wynikającym z wieku Nieruchomości i znajdujących się w niej instalacji, opisu Nieruchomości oraz udostępnionej oferentom dokumentacji z uwzględnieniem normalnego zużycia.
 11. Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego zobrazowania oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniana oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z obowiązku dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym zakresie, przed złożeniem oferty.

 

 

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 1 930 000, 00  zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści  tysięcy złotych) netto.

 Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 8 dni kalendarzowych od daty sprzedaży Nieruchomości, jednak nie wcześniej niż po zapłacie całej ceny.

 W okresie od daty zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości do daty jej wydania, Bank będzie ponosił wszelkie koszty i ciężary związane z jej utrzymaniem, w tym także ciężary publiczno-prawne oraz czerpał korzyści. Bank zobowiązuje się do utrzymywania w tym okresie Nieruchomości w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że za pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się usunięcia z niej ruchomości i urządzeń związanych z prowadzoną dotychczas działalnością. Nieruchomość zostanie wydana w stanie wynikającym z wieku Nieruchomości i znajdujących się w niej instalacji, opisu Nieruchomości oraz udostępnionej oferentom dokumentacji, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się zużycia będącego następstwem jej prawidłowego używania.

 Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego zobrazowania oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniona oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z obowiązku dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym zakresie, przed złożeniem oferty.

 Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Termin zbierania ofert kończy się dnia 20 listopada 2022 r.

 Zapraszamy do składania ofert.

 Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub na adres daniel.chec@pkobp.pl

 Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną przystępującą do Ogłoszenia w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, adres, w tym adres e-mail, do korespondencji w sprawie Ogłoszenia i do doręczeń, w tym do kontaktów z Bankiem, numer telefonu lub numery telefonów, dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta lub działających w imieniu oferenta, w tym numer PESEL, numer telefonu lub numery telefonów, adres, w tym adres e-mail, do korespondencji w sprawie Przetargu i do doręczeń, w tym do kontaktów z Bankiem.
 2. Numer NIP (o ile został nadany; w przypadku osób fizycznych jego wskazanie jest wymagane jedynie jeśli przystąpienie do Ogłoszenia następuje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) oraz, w przypadku osób fizycznych, dodatkowo numer PESEL.
 3. Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja oferenta oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców.
 4. Wysokość kapitału zakładowego, w tym kapitału wpłaconego, w przypadku gdy oferent jest spółką kapitałową.
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, mający moc równoważną z mocą dokumentu wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Oświadczenia oferenta złożone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 7. Oferowaną cenę netto nabycia Nieruchomości.
 8. Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, której umocowanie do działania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt e powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do postepowania sprzedażowego z zamiarem nabycia nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w postepowaniu sprzedażowym.
 9. Oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, powinna zostać złożona w języku polskim.

 Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 Udział w procesie sprzedaży Nieruchomości przez oferenta którego ofertadotycząca tej Nieruchomości była już przyjęta przez właściwe organy Banku i który do podpisania umowy sprzedaży nie przystąpił, może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Bank.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Stalowa Wola ul. Wolności 17” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 ZAŁĄCZNIKI:

 Załączniki, których dołączenie do oferty jest obowiązkowe:

Załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem brakiem zastrzeżeń do ich treści;

Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

Załącznik nr 3 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych.