Stalowa Wola,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjapodkarpackie

Powierzchnia1222,91

Oferta aktualna od14.09.2022

Cena1 930 000,00 zł

Opis

Ogłoszenie w sprawie przetargu

 

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W STALOWEJ WOLI PRZY UL. WOLNOŚCI 17.

 

Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „Przetargiem”, jest udział wynoszący 1170/3314 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Stalowej Woli przy ul. Wolności 17, stanowiącej zabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 848 (obręb 0003) o powierzchni 0,1342 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr TB1S/00015028/0 oznaczony w ewidencji gruntów identyfikatorem 181801_1.0003.848 oraz udział wynoszący 1170/3314 w prawie własności czterokondygnacyjnego budynku biurowego posadowionego na tej nieruchomości gruntowej, o powierzchni użytkowej 1222,91 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczony w ewidencji budynków identyfikatorem 181801_1.0003.848.1_BUD.

 

Cena wywoławcza: 1 930 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych) netto.

 

Wpłata wadium w wysokości:  100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

 

Termin zbierania ofert kończy się 17 października 2022r., o godzinie 12:00.

 

Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Stalowa Wola ul. Wolności 17” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:

  1. telefonicznie - u Pana Daniela Chęć pod numerem telefonu 724 132 479;
  2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: daniel.chec@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określonej w pkt VI ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Stalowa Wola ul. Wolności 17”.

 

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, zgodnie z pkt IX ppkt 1 lit. a Warunków.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres

e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 13 do warunków przeprowadzenia Przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Stalowa Wola ul. Wolności 17”.