Szczecin,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjazachodniopomorskie

Powierzchnia148,46

Oferta aktualna od30.09.2020

Cena755 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa


ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO WŁASNOŚCI LOKALU NIEMIESZKALNEGO NR U1 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA 97 W SZCZECINIE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr U1, znajdującego się w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 97 w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00109691/6, wraz ze związanym z tym prawem udziałem wynoszącym 81/1000 części w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00058159/2, na którą składa się prawo własności działek ewidencyjnych nr 61/1, 61/2 i 61/3 (obręb 326201_1.2069, Pogodno 69), o pow. 0,0700 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, zwanego również dalej „Nieruchomością”.

Planowany jest najem powierzchni dla potrzeb umiejscowienia na niej bankomatu. Przedmiotem umowy będzie wydzielona część powierzchni wiatrołapu od strony ul. Mickiewicza. Szczegóły warunków najmu, zawarte są w projekcie umowy najmu, stanowiącym Załącznik nr 4, który zostanie wysłany drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności.

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 755 000 zł  (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

Sprzedaż będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wybór opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT będzie możliwy, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca, przed zawarciem umowy sprzedaży, złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy. W przypadku pozostania przy zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na nabywcy będzie spoczywać obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości, natomiast w przypadku skutecznego wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji. W przypadku uznania przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, niż wskazane powyżej, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży Nieruchomości podatku od towarów i usług, zgodnie z interpretacją indywidualną.

Zapraszamy do składania ofert.

Termin składania ofert kończy się 30 listopada 2020 r. Bank dopuszcza możliwość wydłużenia lub skrócenia terminu składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, a oryginał należy składać do Departamentu Sprzedaży i Najmu Nieruchomości na adres: PKO Bank Polski S.A., Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Chłodna 52, II piętro, pok. DSN, 00-872 Warszawa.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
  2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;
  3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
  4. oświadczenie oferenta, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
  5. oświadczenie oferenta, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.
  6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
  7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub  upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży prawa do Nieruchomości i umowy sprzedaży prawa do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat lokalu można uzyskać:
a)telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478;
b)pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Szczecin ul. Adama Mickiewicza 97” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".