Warszawa,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale mieszkalne

Lokalizacjamazowieckie

Powierzchnia70,90 m2

Oferta aktualna od28.04.2023

Cena1 222 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI - LOKALU MIESZKALNEGO NR 48 POŁOŻONEGO W WARSZAWIE PRZY UL. HARFOWEJ 1A (WRAZ Z UDZIAŁEM W GARAŻU)

Przedmiotem sprzedaży jest:

 1. prawo własności lokalu mieszkalnego nr 48 (dalej „Mieszkanie”) położonego w Warszawie, w dzielnicy Ochota przy ul. Harfowej 1A, o łącznej powierzchni użytkowej 70,90 m2 (w tym pomieszczenie przynależne (komórka lokatorska) o powierzchni 2,2 m²) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi nieruchomość gruntowa oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (dalej „Nieruchomość Wspólna”) oraz

 2. udział 1/25 cz. we współwłasności lokalu niemieszkalnego (dalej „Garaż), położonego j.w., w ramach którego do wyłącznego korzystania przysługuje miejsce postojowe nr 3.

Dla powyżej opisanych nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach:

 • Mieszkanie – KW nr WA1M/00426944/5;

 • Nieruchomość Wspólna – KW nr WA1M/00153472/0;

 • Garaż – KW nr WA1M/00426946/9.

Prawo własności Mieszalnia oraz udział w Garażu, wraz ze związanymi z nimi udziałami w Nieruchomości Wspólnej, Bank nabył w dniu 28.09.2022 r. Na dzień publikacji ogłoszenia zmiany w tym zakresie nie zostały ujawnione w księgach wieczystych.

Informacje o nieruchomości:
Budynek przy ul. Harfowej 1A w Warszawie wybudowany został w 2003 r. Budynek posiada 9 kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną. W budynku znajdują się dwie windy oraz domofon.

Mieszkanie usytuowane jest na 5 kondygnacji naziemnej budynku i składa się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, gabinetu, łazienki, wc oraz przedpokoju. Do Mieszkania przynależy pomieszczenie pomocnicze (komórka lokatorska) nr 1, usytuowane na kondygnacji podziemnej. Ponadto przylega do niego balkon (o powierzchni 4,8 m²).

Mieszkanie wyposażone jest w następujące instalacje: wodo-kanalizacyjną, CO, elektryczną, teleinformatyczną oraz instalację alarmową. Istnieje możliwość przyłączenia do instalacji gazowej.

Mieszkanie jest w pełni umeblowane (sprzęt AGD w zabudowie), wykończone ze stanu deweloperskiego
i użytkowane od 2012 r. Sufity w Mieszkaniu (poza gabinetem) są obniżone i wygłuszone.

Garaż usytuowany jest na kondygnacji podziemnej budynku.

Okolica:
Nieruchomość położona jest w obrębie dzielnicy Ochota, w części Szczęśliwice. Jej najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W pobliżu zlokalizowane są punkty handlowo-usługowe, placówki oświatowe i tereny zielone – m.in. Park Szczęśliwiecki (w odległości 7 minut pieszo).

Komunikacja:
Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do komunikacji publicznej. W najbliższej odległości zlokalizowany jest m.in.: przystanek autobusowy (2 minuty pieszo), przystanek tramwajowy (4 minuty pieszo) oraz SKM Rakowiec (7 minut pieszo). Dojazd samochodem do centrum (Pałac Kultury i Nauki) zajmuje ok. 15 minut.

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 1 222 000 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych) netto.

Termin zbierania ofert kończy się dnia 09.06.2023 r.

Dodatkowe informacje:
Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu praw do nieruchomości.

Opodatkowanie transakcji:
W ocenie Banku, sprzedaż praw do nieruchomości (zarówno Mieszkania, jak i udziału w Garażu) (dalej „sprzedaż Nieruchomości”) będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „UVAT”). Zwolnienie
z opodatkowania, o którym mowa powyżej to tzw. „zwolnienie fakultatywne”, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT w przypadku, gdy spełnione będą warunki wymienione w art. 43 ust. 10 UVAT, tj. jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust.
10 i 11 UVAT.

W przypadku wyboru opcji opodatkowania sprzedaży podatkiem VAT:

 1. sprzedaż Mieszkania będzie opodatkowana stawką 8%,

 2. sprzedaż udziału w Garażu będzie opodatkowana stawką 23%.

W związku z powyższym, przyjmuje się, na Mieszkanie przypadać będzie 97,1% łącznej ceny sprzedaży Nieruchomości, zaś na udział w Garażu 2,9%.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „UPCC”), w przypadku:

 1. zwolnienia sprzedaży Nieruchomości z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT – dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC),

 2. skutecznej rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości oraz wyboru opcji jej opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT – dostawa Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

Zgodnie z przepisami UPCC, obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości (Mieszkania i udziału w Garażu) będzie ciążył na nabywcy.

W przypadku, gdy oferent będzie posiadał status czynnego podatnika podatku VAT, Bank preferuje wybór opcji opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT.

W przypadku, gdy sprzedaż będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT (tj. w przypadku, gdy oferent nie będzie czynnym podatnikiem podatku VAT albo nie wyrazi woli rezygnacji z tego zwolnienia), oferent będzie zobowiązany wystąpić z Bankiem, przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej „KIS”) z wnioskiem wspólnym, o którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości. W takim przypadku oferent zobowiązany jest w dobrej wierze współpracować z Bankiem celem złożenia powyższego wniosku wspólnego do Dyrektora KIS przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w tym w szczególności przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) akceptację bądź propozycję ewentualnych zmian w projekcie wniosku przygotowanym przez Bank w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania projektu. Projekt wniosku, a także – w przypadku zgłoszenia propozycji zmian – jego ostateczną treść po uzgodnieniu, Bank prześle oferentowi drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres do korespondencji poczty elektronicznej. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia Bankowi, najpóźniej na 7 dni przed terminem zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, na adres wskazany przez Bank, uzgodniony z Bankiem wniosek podpisany przez oferenta. Stroną postępowania, o której mowa w art. 14r § 2 OP będzie Bank. Wniosek wspólny może dotyczyć wyłącznie wydania interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości
tj. potwierdzenia zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, prawa do rezygnacji z ww. zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT oraz wynikających z powyższego konsekwencji na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Brak uzgodnienia treści wniosku w sposób opisany powyżej lub niedostarczenie do Banku podpisanego przez oferenta uzgodnionego wniosku w określonym wyżej terminie skutkuje tym, że Bank wystąpi
z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie skutków podatkowych wynikających z ustawy o podatku VAT (z zastrzeżeniem poniższego).

Niezależnie od powyższego, Bank dopuszcza możliwość wystąpienia z oferentem, którego oferta zostanie przyjęta przez Bank, do Dyrektora KIS, z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej również w przypadku, gdy oferent zdecyduje się na wybór opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT – o ile oferent wyrazi taki zamiar w oświadczeniu złożonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia. W takiej sytuacji powyższe ustalenia stosuje się odpowiednio, z tą różnicą, że brak uzgodnienia treści wniosku w sposób opisany powyżej lub niedostarczenie do Banku podpisanego przez oferenta uzgodnionego wniosku w określonym wyżej terminie skutkuje przyjęciem, że Bank i oferent rezygnują ze składania wniosku wspólnego do Dyrektora KIS.

W przypadkach, o których mowa powyżej, umowa sprzedaży praw do nieruchomości zostanie poprzedzona przedwstępną umową sprzedaży. Umowa sprzedaży zawarta zostanie po otrzymaniu przez Bank ww. interpretacji lub postanowienia o odmowie wydania interpretacji.

W przypadku uznania przez organy podatkowe (w szczególności w interpretacji indywidualnej, o której mowa powyżej) za prawidłowe stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż wyżej opisane lub w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Mieszkania i Garażu (udział) przepisów prawa oraz do stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub justyna.lopaciuk@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną składającą ofertę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, adres,
   w tym adres e-mail, do korespondencji w sprawie sprzedaży nieruchomości i do doręczeń, w tym do kontaktów z Bankiem, numer telefonu lub numery telefonów, dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta lub działających w imieniu oferenta, w tym numer PESEL, numer telefonu lub numery telefonów, adres, w tym adres e-mail, do korespondencji w sprawie sprzedaży nieruchomości i do doręczeń, w tym do kontaktów z Bankiem;

  2. numer NIP (o ile został nadany; w przypadku osób fizycznych jego wskazanie jest wymagane jedynie jeśli złożenie oferty następuje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) oraz,
   w przypadku osób fizycznych, dodatkowo numer PESEL;

  3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji
   i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

  4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk komputerowy aktualnych informacji
   o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, mający moc równoważną z mocą dokumentu wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  5. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępny na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

  6. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów, w brzmieniu określonym
   w Załączniku nr 2 (dostępny na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

  7. oferowaną cenę netto (łączną) za Mieszkanie i udział w Garażu;

  8. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
   W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, której umocowanie do działania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym do działania w imieniu oferenta
   i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową,
   w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na udział małżonka w postępowaniu sprzedażowym dotyczącym przedmiotowej nieruchomości, z zamiarem jej nabycia, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w postępowaniu.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu postępowania sprzedażowego, tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości i umowy sprzedaży praw do nieruchomości nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:
a) telefonicznie – u pani Justyny Łopaciuk pod numerem telefonu 722 030 549,
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres:justyna.lopaciuk@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A.
w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Warszawa ul. Harfowa 1A m. 48” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".