Warszawa,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjamazowieckie

Powierzchnia458,3m²

Oferta aktualna od04.06.2020

Cena1 960 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

nieruchomości stanowiącej ekspektatywę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nr 450 położonego w Warszawie przy ulicy Kijowskiej 11, o powierzchni 458,30 m2, znajdującego się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”.

Na lokal składają się pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacji parterowej „0” o łącznej powierzchni 286,5 m2, oraz pomieszczenia na kondygnacji piwnicznej „-1” o łącznej powierzchni 171,80 m2. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: woda, c.w., c.o., kanalizacja, energia elektryczna. Budynek wybudowany został w 1972 r.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji lokalu, mogą występować rozbieżności w powierzchni użytkowej między metrażem wskazanym w przydziale lokalu z 28.07.1992 r. a stanem faktycznym.

Stan prawny gruntu, na którym posadowiony jest budynek przy ul. Kijowskiej 11, nie jest uregulowany – właścicielem działki ewidencyjnej nr 22/6 z obrębu 4-14-07 jest Miasto Stołeczne Warszawa. Spółdzielnia zgłosiła roszczenie o ustanowienie na jej rzecz przez Miasto Stołeczne Warszawa wieczystego użytkowania nieruchomości, na której posadowiony jest budynek. W związku z powyższym aktualnie nie jest możliwe założenie księgi wieczystej dla przedmiotowego lokalu.

Cześć lokalu o powierzchni 98,19 m2 jest przedmiotem wynajmu. Powierzchnia zlokalizowana jest na parterze z osobnym wejściem. Umowa zawarta na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Cena wywoławcza: 1 960 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych)netto.

Wpłata wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin składania ofert do dnia 30.09.2020 r., do godziny 12:00.

Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się w zakładce "Pliki do pobrania".

Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości oraz gdy ceny nabycia nieruchomości co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 724-725-306, w godzinach 9.00-15.00.

Udział w procesie przetargowym dotyczącym sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.