Warszawa,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjamazowieckie

Powierzchnia458,3m²

Oferta aktualna od26.10.2021

Cena1 458 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KIJOWSKIEJ 11 .

Przedmiotem sprzedaży jest ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nr 450 znajdującego się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” z siedzibą w Warszawie, którego powierzchnia użytkowa - zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez tę spółdzielnię – wynosi 458,30 m2, usytuowanego w budynku położonym w Warszawie (woj. mazowiecki) przy ulicy Kijowskiej 11.W dalszej części powyższe prawo zwane będzie także „prawem do Nieruchomości”, a powyższy lokal zwany będzie także „lokalem” lub „Nieruchomością”.

Informacje o Nieruchomości:

1. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową RSM „Praga” w Warszawie, dalej zwaną Spółdzielnią”, w dniu 19 sierpnia 2021r. (znak: L.dz.NM/390/2021):

a) powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 458,30 m2, w tym 286,50 m2 stanowi powierzchnię parterową oraz 171,80 m2 to powierzchnia magazynowo-piwniczna. Powierzchnia parterowa składa się z 12 pomieszczeń o łącznej powierzchni 250,70 m2 oraz komunikacji o łącznej powierzchni 35,80 m2. Powierzchnia magazynowo-piwniczna składa się z 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 116,04 m2 oraz komunikacji o łącznej powierzchni 55,76 m2.

b) budynek w którym posadowiony jest lokal został wybudowany w 1972r.

c) lokal wyposażony jest w następujące instalacje: woda, c.w., c.o., gaz, kanalizacja, energia elektryczna. Uwaga istnieje rozbieżność ze stanem faktycznym – w lokalu nie ma instalacji gazowej.

d) stan prawny gruntu, na którym posadowiony jest budynek przy ul. Kijowskiej 11, nie jest uregulowany. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym gruntu pod budynkiem. Spółdzielnia zgłosiła roszczenie o ustanowienie na jej rzecz przez Miasto Stołeczne Warszawa wieczystego użytkowania nieruchomości, na której posadowiony jest budynek. W związku z powyższym aktualnie nie jest możliwe założenie księgi wieczystej dla przedmiotowego lokalu.

e) zgodnie ze statutem § 99 ust.1 Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie – zmiana przeznaczenia i sposobu użytkowania lokalu użytkowego, a także jego przebudowa wymaga każdorazowo zgody Zarządu Spółdzielni.

2. Istnieje rozbieżność w powierzchni użytkowej lokalu wskazanej w zaświadczeniu ze Spółdzielni, a stanem faktycznym.

3. Cześć lokalu o powierzchni 98,19 m2 stanowi przedmiot najmu na rzecz podmiotu zewnętrznego. Najmowana powierzchnia zlokalizowana jest na parterze z osobnym wejściem.

4. Bardzo dobra lokalizacja, najbliższe sąsiedztwo zabudowa wielorodzinna, liczne punkty usługowo-handlowe, itd. Pełna infrastruktura miejska. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

5. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 1 458 000 zł (słownie : jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.

Sprzedaż prawa do Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wybór opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT będzie możliwy, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca, przed zawarciem umowy sprzedaży, złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy. W przypadku pozostania przy zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na nabywcy będzie spoczywać obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej prawa do Nieruchomości, natomiast w przypadku skutecznego wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC.

W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży prawa do Nieruchomości podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży prawa do Nieruchomości, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
  2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;
  3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
  4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA., pod adresem nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą „Warszawa ul. Kijowska 11” i dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
  5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.
  6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
  7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Ireneusza Kosmalskiego pod numerem telefonu 724 132 395;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub ireneusz.kosmalski@pkobp.pl

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Warszawa ul. Kijowska 11” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".