Warszawa,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjamazowieckie

Powierzchnia11946,57 m2

Oferta aktualna od03.07.2020

Cena122 150 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

  

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 91/97 I UL. NOWOGRODZKIEJ 35/41

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 91/97 i ul. Nowogrodzkiej 35/41, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 77 (obręb nr 0501), o powierzchni 0,2176 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych) oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 146510_8.0501.77.1_BUD, o powierzchni wewnętrznej brutto wynoszącej 11 946,57 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00101061/8.

Cena wywoławcza: 122 150 000 zł  (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Wpłata wadium w wysokości: 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Termin zbierania ofert kończy się 30 września 2020 r., o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Notarialna Andrzej Przybyła, Elżbieta Mikita, Jan Przybyła – notariusze s.c., adres: ul. Emilii Plater 10 lok. 7 w Warszawie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz warunkach przeprowadzenia przetargu, w tym dotyczące czasu i miejsca przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Warszawa ul. Marszałkowska 91/97 i ul. Nowogrodzka 35/41” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:

  1. telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478 lub Pana Jarosława Wilka pod numerem telefonu 722 051 062;
  2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: przetarg.nowogrodzka@pkobp.pl

Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie postępowania, w tym na etapie aukcji elektronicznej, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 26 do warunków przeprowadzenia przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Warszawa ul. Marszałkowska 91/97 i ul. Nowogrodzka 35/41”.

Zgodnie z pkt XII ppkt 1 Warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż praw do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 91/97 i ul. Nowogrodzkiej 35/41, w dniu 31 lipca 2020 r. zmianie uległ pkt 7 załącznika nr 2, w którym wyrazy „art. 11” zastąpiono wyrazami „art. 11a”.