Wilczyn,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościgrunty

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia1063

Oferta aktualna od01.02.2023

Cena94 200,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WILCZYNIE, gm. Oborniki Śląskie

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 32/10 o  powierzchni 0.1063 ha położonej w m. Wilczyn, obręb ewidencyjny 021, Wilczyn (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki) dla której min. Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00044604/4 wraz z udziałem w wysokości 1/320 w prawie własności działki ewidencyjnej oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 32/40 (droga wewnętrzną) dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00053136/8.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

 1. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXVII/267/09 z dnia 19.01.2006 r. działka nr 32/10, znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami MN/4(21) i KDD oraz w  strefie „K” ochrony krajobrazu. W bliskiej odległości granicy działki przebiega sieć elektroenergetyczna o napięciu 20 kV wraz ze strefą ochronną.
 2. Przeznaczenie podstawowe dla obszaru działki zgodnie z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie dwa mieszkania w budynku).
 3. Zgodnie z pismem Tauron Dystrybucja S,A nr TD/OWR/MER/2018-12-14/0000003 z dnia 14.12.2018 r trwałe związana z gruntem i widoczna linia energetyczna SN powstała przed 1945 rokiem i jest nieprzerwanie eksploatowana S.A. zgodnie z prawem energetycznym do czasów obecnych. W opinii Tauron Dystrybucja doszło tym samym do zasiedzenia służebności gruntowej treścią odpowiadającą służebności przesyłu,
 4. Działka jest nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta, w formie czworokąta nieforemnego, szerokość frontu od strony północnej ok.27 m, boki działki ( zachodni i wschodni) ok. 36 m i   43 m, podstawa działki od strony południowej  ok. 28 (wymiary działki dokonane  w Systemie Informacji Przestrzennej są wymiarami orientacyjnymi).
 5. Działka położona jest w centralnej części m. Wilczyn w odległości ok.3,5 km od m. Oborniki Śląskie, 7 km od m. Trzebnica i ok. 20 km od centrum Wrocławia.
 6. Dostęp do drogi publicznej (ul. Świętej Jadwigi) realizowany jest w sposób pośredni poprzez działkę 32/40 w której udział w prawie własności w wysokości 1/320 części jest przedmiotem sprzedaży.
 7. Droga wewnętrzną oznaczona geodezyjnie jako działka 32/40 jest nieurządzona.
 8. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 94 200 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych) netto.

Bank przyjmuje oferty do 29.09.2023 r.

 Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT jako teren niezabudowany przeznaczony pod zabudowę.

Przedmiotowa transakcja będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z art. 2 pkt 4 UPCC.

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
 2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;
 3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
 4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
 5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.
 6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
 7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

 1. telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;
 2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, działka 32/10” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".