Wilczyn,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościgrunty

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia1491

Oferta aktualna od01.02.2023

Cena126 600,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WILCZYNIE, gm. Oborniki Śląskie

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 32/13 o  powierzchni 0.1491 ha położonej w m. Wilczyn, obręb 021, Wilczyn (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki) dla której min. Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00044604/4 wraz z udziałem w wysokości 1/320 w prawie własności działki ewidencyjnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 32/40 (droga wewnętrzna) dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00053136/8.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

 1. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXVII/267/09 z dnia 19.01.2006 r. działka nr 32/13, znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami MN/4(21) i KDD oraz w  strefie „K” ochrony krajobrazu. W bliskiej odległości granicy działki przebiega sieć elektroenergetyczna o napięciu 20 kV wraz ze strefą ochronną.
 2. Przeznaczenie podstawowe dla obszaru działki zgodnie z zapisami planu zagospodarowania - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie dwa mieszkania w budynku).
 3. Zgodnie z pismem Tauron Dystrybucja S,A nr TD/OWR/MER/2018-12-14/0000003 z dnia 14.12.2018 r trwałe związana z gruntem i widoczna linia energetyczna SN powstała przed 1945 rokiem i jest nieprzerwanie eksploatowana S.A. zgodnie z prawem energetycznym do czasów obecnych. W opinii Tauron Dystrybucja doszło tym samym do zasiedzenia służebności gruntowej treścią odpowiadającą służebności przesyłu,
 4. Działka nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta, w formie czworokąta nieforemnego, szerokość frontu od strony północnej ok.25 m, boki działki (zachodni i wschodni) ok. 56 m i   63 m, podstawa działki od strony południowej  ok. 26 (pomiary działki dokonane  w Systemie Informacji Przestrzennej są wymiarami orientacyjnymi).
 5. Działka położona jest w centralnej części m. Wilczyn w odległości ok.3,5 km od Obornik Śląskich, 7 km od Trzebnicy i ok. 20 km od centrum Wrocławia.
 6. Dostęp do drogi publicznej (ul. Świętej Jadwigi) realizowany jest w sposób pośredni poprzez działkę 32/40 w której udział w prawie własności w wysokości 1/320 części jest przedmiotem sprzedaży.
 7. Droga wewnętrzną oznaczona geodezyjnie jako działka 32/40 jest nieurządzona,
 8. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 126 600 zł  (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych) netto.

 Bank przyjmuje oferty do 29.09.2023 r.

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT jako teren niezabudowany przeznaczony pod zabudowę.

Przedmiotowa transakcja będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z art. 2 pkt 4 UPCC.

 

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
 2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;
 3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
 4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
 5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.
 6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
 7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

 

Bank przyjmuje oferty do dnia  29.09.2023 r.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

 1. telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;
 2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, działka 32/13” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".