Wilczyn,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościgrunty

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia1255

Oferta aktualna od01.02.2023

Cena169 000,00 zł

Opis

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WILCZYNIE, gm. OBORNIKI ŚLĄSKIE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 32/14 o  powierzchni 0.1255 ha położonej w m. Wilczyn, obręb ewidencyjny 021, Wilczyn (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki) dla której  min. Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00044604/4 wraz z udziałem w wysokości 1/320 w prawie własności działki ewidencyjnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 32/40 (droga wewnętrzna) dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00053136/8.

  1. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Działka położona jest w centralnej części m. Wilczyn w odległości ok.3,5 km od Obornik Śląskich, 7 km od Trzebnicy i ok. 20 km od centrum Wrocławia.
  1. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym  uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr LXVII/525/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r działka nr 32/14 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami MN/4.

Przeznaczenie podstawowe dla obszaru zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 169 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto.            

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 08.03.2024 r.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

 

Informacje dotyczące nieruchomości, zawiera „OPIS NIERUCHOMOŚCI”. Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w dokumencie „WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO” (dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać również:

a) telefonicznie – u pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: zbigniew.perkowski@pkobp.pl 

lub nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, dz.32/14

 

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, dz.32/14” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

  1. Opis nieruchomości
  2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego