Wilczyn,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościgrunty

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia1522

Oferta aktualna od01.02.2023

Cena205 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WILCZYNIE, gm. Oborniki Śląskie

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 32/38 o  powierzchni 0,1522 ha położonej w m. Wilczyn, obręb ewidencyjny nr 0021, Wilczyn (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki), dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00044604/4 wraz z udziałem w wysokości 1/320 w prawie własności działki ewidencyjnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 32/40 (droga wewnętrzna), dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00053136/8.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

  1. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr LXVII/525/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r działka nr 32/9 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami MN/4. W granicy działki przebiega sieć elektroenergetyczna (trzy linie) średniego napięcia 20 kV wraz ze strefą ochronną.
  2. Przeznaczenie podstawowe dla obszaru zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
  3. Działka jest nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta, w kształcie nieforemnego czworoboku,  bok działki od zachodniej 19 m, szacowana szerokość frontu od strony południowej ok. 60 m, boki działki: północny ok.55 m, wschodni ok. 33 m.(pomiary działki dokonane w  Systemie Informacji Przestrzennej są wymiarami orientacyjnymi).
  4. Działka położona jest w centralnej części m. Wilczyn w odległości ok.3,5 km od Obornik Śląskich, 7 km od Trzebnicy i ok. 20 km od centrum Wrocławia.
  5. Dostęp do drogi publicznej (ul. Świętej Jadwigi) realizowany jest w sposób pośredni poprzez działkę 32/40 w której udział w prawie własności w wysokości 1/320 części jest przedmiotem sprzedaży.
  6. Przez wschodnią część działki przebiega skablowana linia energetyczna średniego napięcia 20 kV wraz ze strefą ochronną.
  7. Droga wewnętrzna oznaczona geodezyjnie jako działka 32/40 jest nieurządzona.
  8. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi  205 000 zł  (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych) netto.

Termin zbierania ofert kończy się dnia 05.01.2024 r.

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT jako teren niezabudowany przeznaczony pod zabudowę.

Przedmiotowa transakcja będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z art. 2 pkt 4 UPCC.

 

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, o którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji. Stroną postępowania, o której mowa w art. 14r § 2 OP jest Bank.

 

W przypadku uznania przez organy podatkowe (w szczególności w interpretacji indywidualnej, o której mowa powyżej) za prawidłowe stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż wyżej opisane lub w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa oraz do stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC.

 

 

Warunki postępowania przy zbywaniu Nieruchomości w trybie konkurencyjnym uproszczonym (zwane dalej „Warunkami)” zawierające m.in. szczegółowy opis przebiegu postępowania sprzedażowego, sposób i miejsce składania ofert, informacji i dokumentów, które powinna zawierać oferta, kryterium wyboru oferty oraz sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jednoetapowym lub dwuetapowym podane są w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia.

 

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia umieszczony jest na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, dz.32/38” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

 

Bank zastrzega, że podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży / umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej / umowy sprzedaży ponosi strona kupująca.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

  1.  telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;
  2.  pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w Ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w Ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl  pod nazwą: „Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, dz. 32/38”.

 

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego bez podania przyczyny lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, dz.32/38” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

 

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6 do Ogłoszenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, dz.32/38”na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki nr 5 zostanie wysłany drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na prośbę zainteresowanych. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

 

Załącznik nr 1 - oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i Warunkami;

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta dot. własnoręczności podpisu;

Załącznik nr 4 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych;

Załącznik nr 5 - projekt regulaminu aukcji elektronicznej;

Załącznik nr 6 - warunki postępowania sprzedaży Nieruchomości w trybie konkurencyjnym uproszczonym.

 

PKO Bank Polski S.A. informuje, że w dniu 30.10.2023 r. w  ogłoszeniu o sprzedaży nieruchomości:

-  zaktualizowano oczekiwaną przez Bank cenę sprzedaży (aktualna oczekiwana przez Bank cena sprzedaży została podana w ogłoszeniu i wynosi 205 000 zł  (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych) netto

- zmieniono termin składania ofert do dnia 05.01.2023 r.

- dodano regulamin sprzedaży nieruchomosci w trybie konkurencyjnym uproszczonym.