Włocławek,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjakujawsko-pomorskie

Powierzchnia4978,82 m2

Oferta aktualna od18.03.2024

Cena3 079 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. OKRZEI 64, UL. KOŚCIUSZKI 30


Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Okrzei 64, ul. Kościuszki 30, stanowiącej działki ewidencyjne nr 21/18, 22/1, 27/1, o łącznej powierzchni 0,3505 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego, o powierzchni użytkowej wynoszącej 4 978,82 m2.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi z równoczesnym zawarciem umowy najmu (zwrotnego) powierzchni użytkowej pod bankomat, której przedmiotem będzie wydzielone pomieszczenie o powierzchni użytkowej wynoszącej 14,19 m2. Projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: doskonała lokalizacja u zbiegu ulicy Okrzei 64 oraz ulicy Kościuszki 30, ok. 200 m od Centrum Przesiadkowego Włocławek, dworca PKP i PKS (bezkolizyjne przejście pod ulicą Okrzei), ok. 9 km autostrada A1.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE: nieruchomość znajduje się na terenie o przeznaczeniu: usługi nieuciążliwe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Nieruchomość w części znajduje się w granicy terenów o średniej przydatności gruntów dla budownictwa oraz w obszarze, dla którego obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość położona jest w granicach obszaru strefy historycznej struktury przestrzennej wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławka, podlegającej ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu.

Dla przedmiotowej nieruchomości zostało wydane Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z dnia 22.06.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem:
a. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 107,27 kWh/(m· rok),
b. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 114,08 kWh/(m· rok),
c. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 161,76 kWh/(m· rok),
d. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %,
e. jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,03 t CO2/(m2 · rok).

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY wynosi 3 079 000 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto.

TERMIN ZBIERANIA OFERT upływa w dniu 20 maja 2024 r.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa.

Informacje dotyczące nieruchomości, zawiera załącznik „OPIS NIERUCHOMOŚCI”. Przebieg postępowania sprzedażowego, w tym m.in. sposób składania ofert, kryterium wyboru i sposób wyłonienia oferty w postępowaniu jednoetapowym i dwuetapowym (możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej), informacje związane z przyjęciem oferty, znajduje się w załączniku „WARUNKI POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO” (dalej: „Warunki”). Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać również:
a) telefonicznie - u pana Włodzimierz Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478;
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, w tym załączników do ogłoszenia, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w niniejszym ogłoszeniu. O zmianach w ogłoszeniu, Bank będzie informował na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą ogłoszenia: „Włocławek ul. Okrzei 64”. O zmianach w załącznikach do ogłoszenia, Bank będzie informował wyłącznie osoby, którym uprzednio je udostępnił, poprzez wysłanie wiadomości email na adres e-mail wskazany w umowie o zachowaniu poufności.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego dotyczącego nieruchomości bez podania przyczyn lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera załącznik, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą ogłoszenia: „Włocławek ul. Okrzei 64” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:
1. Opis nieruchomości
2. Warunki postępowania konkurencyjnego uproszczonego
3. Projekt umowy najmu