Włocławek,

Sprzedaż w trybie uproszczonym

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjakujawsko-pomorskie

Powierzchnia4978,82

Oferta aktualna od03.11.2023

Cena4 457 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ W TRYBIE POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO UPROSZCZONEGO PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. OKRZEI 64, UL. KOŚCIUSZKI 30

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Okrzei 64, ul. Kościuszki 30, stanowiącej działki ewidencyjne nr 21/18, 22/1, 27/1 (obręb Włocławek KM 43), o łącznej powierzchni 0,3505 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 046401_1.04320.21/4.1_BUD, o powierzchni użytkowej wynoszącej 4 978,82 m2, zwanego dalej „Budynkiem”, oraz przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli i urządzeń trwale z nią związanych.

W dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do Nieruchomości. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00034567/4.

OPIS NIERUCHOMOŚCI (w tym parametry ze Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku) przedstawiony został w Załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY

1. Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 4 457 000 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.
2. W ocenie Banku, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „UVAT”).
3. Zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa powyżej to tzw. „zwolnienie fakultatywne”, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT w przypadku, gdy spełnione będą warunki wymienione w art. 43 ust. 10 UVAT, tj. jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 UVAT.
4. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „UPCC”), w przypadku:
a) zwolnienia sprzedaży Nieruchomości z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT – dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC),
b) skutecznej rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości oraz wyboru opcji jej opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT – dostawa Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.
Zgodnie z przepisami UPCC, obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości będzie ciążył na nabywcy.
5. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta przez Bank, jest zobowiązany wystąpić z Bankiem, przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej „KIS”) z wnioskiem wspólnym, o którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości. W związku z powyższym, oferent jest zobowiązany w dobrej wierze współpracować z Bankiem, w tym w szczególności przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), akceptację bądź propozycję ewentualnych zmian w projekcie wniosku przygotowanym przez Bank w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania tego projektu. Projekt wniosku, a także – w przypadku zgłoszenia propozycji zmian – jego ostateczną treść po uzgodnieniu, Bank prześle oferentowi drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres do korespondencji poczty elektronicznej. Oferent jest zobowiązany dostarczyć Bankowi, najpóźniej na 7 dni przed terminem zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, na adres wskazany przez Bank, uzgodniony z Bankiem wniosek podpisany przez oferenta. Stroną postępowania, o której mowa w art. 14r § 2 OP jest Bank. Wniosek wspólny będzie dotyczyć wyłącznie wydania interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości tj. potwierdzenia zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, prawa do rezygnacji z ww. zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 oraz wynikających z powyższego konsekwencji na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
6. W przypadku uznania przez organy podatkowe (w szczególności w interpretacji indywidualnej, o której mowa powyżej) za prawidłowe stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż wyżej opisane lub w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa oraz do stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC.
7. W przypadku uchylania się przez oferenta od uzgodnienia treści wniosku, o którym mowa powyżej lub w przypadku niedostarczenia przez oferenta do Banku podpisanego przez oferenta uzgodnionego z Bankiem wniosku w terminie wyżej określonym, Bank jest uprawniony odrzucić jego ofertę.

Warunki postępowania przy zbywaniu Nieruchomości w trybie postępowania konkurencyjnego uproszczonego (zwane dalej „Warunkami)” zawierające m.in. szczegółowy opis przebiegu postępowania sprzedażowego, sposób i miejsce składania ofert, informacji i dokumentów, które powinna zawierać oferta, kryterium wyboru oferty oraz sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jednoetapowym lub dwuetapowym podane są w Załączniku nr 6 do ogłoszenia.

TERMIN ZBIERANIA OFERT KOŃCZY SIĘ 5 STYCZNIA 2024 r.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty sprzedaży Nieruchomości, jednak nie wcześniej niż po zapłacie całej ceny.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:
a) telefonicznie - u pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478,
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Załącznik nr 4 dostępny jest do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: Włocławek ul. Okrzei 64, na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania".
Pozostałe załączniki zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Bank będzie informował o tych zmianach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: Włocławek ul. Okrzei 64.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. Przetwarzanie danych osobowych następuje w związku i w celu przeprowadzenia postępowania sprzedażowego i następnie sprzedaży Nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4 do ogłoszenia.