Włocławek,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjakujawsko-pomorskie

Powierzchnia4978,82

Oferta aktualna od10.03.2023

Cena3 900 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ  WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. OKRZEI 64, UL. KOŚCIUSZKI 30

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Okrzei 64, ul. Kościuszki 30, stanowiącej działki ewidencyjne nr 21/18, 22/1, 27/1 (obręb Włocławek KM 43), o łącznej powierzchni 0,3505 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 046401_1.04320.21/4.1_BUD, o powierzchni użytkowej wynoszącej 4 978,82 m2, zwanego dalej „Budynkiem”, oraz przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli i urządzeń trwale z nią związanych. W dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do Nieruchomości. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00034567/4.

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY przedstawiony został w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY

1. Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 3 900 000 zł  (słownie: trzy miliony dziewięćsettysięcy złotych) netto.
2. W ocenie Banku, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „UVAT”).
3. Zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa powyżej to tzw. „zwolnienie fakultatywne”, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT w przypadku, gdy spełnione będą warunki wymienione w art. 43 ust. 10 UVAT, tj. jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 UVAT.
4. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „UPCC”), w przypadku:
a) zwolnienia sprzedaży Nieruchomości z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT – dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC),
b) skutecznej rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości oraz wyboru opcji jej opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT – dostawa Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.
Zgodnie z przepisami UPCC, obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości będzie ciążył na nabywcy.
5. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta przez Bank, jest zobowiązany wystąpić z Bankiem, przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej „KIS”) z wnioskiem wspólnym, o którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości. W związku z powyższym, oferent jest zobowiązany w dobrej wierze współpracować z Bankiem, w tym w szczególności przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), akceptację bądź propozycję ewentualnych zmian w projekcie wniosku przygotowanym przez Bank w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania tego projektu. Projekt wniosku, a także – w przypadku zgłoszenia propozycji zmian – jego ostateczną treść po uzgodnieniu, Bank prześle oferentowi drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres do korespondencji poczty elektronicznej. Oferent jest zobowiązany dostarczyć Bankowi, najpóźniej na 7 dni przed terminem zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, na adres wskazany przez Bank, uzgodniony z Bankiem wniosek podpisany przez oferenta. Stroną postępowania, o której mowa w art. 14r § 2 OP jest Bank. Wniosek wspólny będzie dotyczyć wyłącznie wydania interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości tj. potwierdzenia zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, prawa do rezygnacji z ww. zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 oraz wynikających z powyższego konsekwencji na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
6. W przypadku uznania przez organy podatkowe (w szczególności w interpretacji indywidualnej, o której mowa powyżej) za prawidłowe stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż wyżej opisane lub w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa oraz do stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC.
7. W przypadku uchylania się przez oferenta od uzgodnienia treści wniosku, o którym mowa powyżej lub w przypadku niedostarczenia przez oferenta do Banku podpisanego przez oferenta uzgodnionego z Bankiem wniosku w terminie wyżej określonym, Bank jest uprawniony odrzucić jego ofertę.

Termin zbierania ofert kończy się dnia 12 czerwca 2023 r., o godz. 12:00.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.
Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;
3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA., pod adresem www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą „Włocławek ul. Okrzei 64” i dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na stronie internetowe jw.);.
6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
8. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub  upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody małżonka na zakup Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:
a) telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478,
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Załączniki, których dołączenie do oferty jest obowiązkowe:
Załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i brakiem zastrzeżeń do ich treści;
Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;
Załącznik nr 3 –  informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Załącznik nr 4 – opis przedmiotu sprzedaży

Załączniki nr 5 – 26 (udostępnienie po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności):
Załącznik nr 5 - projekt umowy najmu powierzchni użytkowej pod bankomat;
Załącznik nr 6 – kopia opracowana „Inwentaryzacja dla celów podatkowych budynku usługowo-biurowego Włocławek ul. S. Okrzei 64” z 06 października 2016 r.;
Załącznik nr 7 – kopia rzutu piwnicy sporządzona 7 kwietnia 2022 r.;
Załącznik nr 8 –  kopia pisma o przeznaczeniu Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z dnia 19 września 2022 r.;
Załącznik nr 9 – kopia zaświadczenia w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji z 20 września 2022 r.;
Załącznik nr 10a – kopia decyzji zatwierdzającej podział działki nr 21/4 z 19 października 2005 r.;
Załącznik nr 10b – kopia decyzji zatwierdzającej podział działki nr 21_12 z 27 października 2020 r.;
Załącznik nr 11 – kopia oświadczenia o ustanowieniu służebności drogi koniecznej z dnia 28 września 2005 r.;
Załącznik nr 12 - kopia oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowej z dnia 17 sierpnia 2016 r.;
Załącznik nr 13 - kopia umowy sprzedaży oraz umowy ustanowienia służebności z dnia 03 lutego 2021 r.;
Załącznik nr 14 – kopia umowy sprzedaży z dnia 30 października 2006 r.;
Załącznik nr 16 – Kopia wniosku złożonego do sądu;
Załącznik nr 16 – szkic z zaznaczeniem użytkowych części działek;
Załącznik nr 17 – kopia pisma o budowli ochronnej z dnia 22 marca 2021 r.;
Załącznik nr 18 - kopia wypisu z rejestru gruntów z dnia 29 września 2022 r.;
Załącznik nr 19 – kopia mapy ewidencyjnej z dnia 28 września 2022 r.;
Załącznik nr 20 – kopia mapy zasadniczej z dnia 28 września 2022  r.;
Załącznik nr 21 – kopia wypisu z rejestru budynków z dnia 28 września 2022 r.;
Załącznik nr 22 – kopia pisma o dostępie do drogi publicznej z 05 maja 2022 r.;
Załącznik nr 23 – wykaz instalacji;
Załącznik nr 24 - wykaz części składowych;
Załącznik nr 25A - Protokół z kontroli stanu technicznego - 5-letni i roczny + przewodów kominowych – 2021;
Załącznik nr 25B - Protokół z kontroli stanu technicznego schronu ochronnego - roczny + przewodów kominowych – 2021;
Załącznik nr 25C - Protokół z kontroli instalacji ppoż. (hydranty, ośw. ewak., gaśnice, wyłącznik ppoż.) – 2021;
Załącznik nr 25D - Protokół z kontroli wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – 2022;
Załącznik nr 25E - Protokół z kontroli instalacji elektrycznej – 2021;
Załącznik nr 25F -Protokół z kontroli węzła c.o. – 2022;
Załącznik nr 25G – Ocena bezpieczeństwa pożarowego i analizy zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych w obiekcie PKO BP S.A. przy ul. Okrzei 64 we Włocławku;
Załącznik nr 26 - wykaz zaleceń;
Załącznik nr 27 – wykaz dokumentacji technicznej.

Załączniki nr 1, 2, 3, 4 dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: Włocławek ul. Okrzei 64, na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki od nr 5 zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR.


Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Włocławek ul. Okrzei 64” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".