Włodawa,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjalubelskie

Powierzchnia583m²

Oferta aktualna od08.08.2019

Cena1 207 000,00 zł

Opis

                                 WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

                                                                  „ WARUNKI”

Przetarg dotyczy: sprzedaży praw do nieruchomości położonej we Włodawie przy alei Józefa Piłsudskiego 31
                                                      

1. Informacja o organizatorze przetargu

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”)
z siedzibą przy  ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym  1 250 000 000  zł, wpłaconym w całości.

2. Adres sprzedawanej Nieruchomości
Włodawa aleja Józefa Piłsudskiego 31 (woj. lubelskie, 22-200 Włodawa)


3. Opis Nieruchomości
Przetarg dotyczy:sprzedaży posiadanych przez PKO BP praw do Nieruchomości tj:
prawa własności do nieruchomości gruntowej, działki o nr ewidencyjnym 623 o powierzchni 0,0225 ha położonej we Włodawie przy alei Józefa Piłsudskiego 31 (22-200 Włodawa, woj. lubelskie) wraz z prawem własności posadowionego na tej działce budynku biurowego o powierzchni netto 583 mkw.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy  we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1W/00018328/4.

4. Cena
Cena wywoławcza zbycia praw do Nieruchomości, opisanej w pkt. 3  została wyznaczona na poziomie                1 207 000,00 zł  (słownie: jeden milion dwieście siedem tysięcy  złotych) netto.

Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w. zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz, przy czym w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie do daty transakcji lub w przypadku gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji, inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

W związku ze zwolnieniem z podatku VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji, płatnym przez Nabywcę.


5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.
1) Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.
2) Oferty w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „PRZETARG na nieruchomość położoną we Włodawie przy alei Józefa Piłsudskiego 31”, należy składać na adres:
PKO Bank Polski SA
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości
Al. Jana Pawła II 25, I piętro, pok. DSN
00-854 Warszawa,
w terminie do dnia 16 września 2019 r. do godz. 12:00.
3) Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 2.
4) Jeżeli oferta wpłynie do DSN pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) - o  terminie złożenia oferty decyduje  termin jej dostarczenia do siedziby DSN, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.
5) Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom.


6. Dane które powinna zawierać oferta.
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
2) numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,
3) numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
4) oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1061), a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie, gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości,
5) kserokopię dowodu wpłaty wadium,
6) oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,
7) oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów,
8) oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3- Zwrot wadium,
9) oferowaną cenę netto zakupu nieruchomości,
10) datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej,
Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) do składania oświadczeń woli – reprezentowania oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta poświadczone notarialnie.

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia


7. Informacja o WADIUM
1) Kwota wadium wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2) Kwota wadium powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie nieruchomości zabudowanej położonej we Włodawie przy alei Józefa Piłsudskiego 31”. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
3) Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.
4) Wadium wpłacono przez oferentów, których oferty zostaną dostarczone po terminie, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty wadium.
5) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny, przy czym wpłacone wadium będzie miało formę zadatku w umowie sprzedaży, o której mowa w  pkt 8 ppkt. 2.
6) Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli  oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminach, o których mowa  w pkt 8.

8. Termin oraz miejsce sporządzenia umowy sprzedaży
Oferent, którego oferta zostanie przyjęta zobowiązany jest do:
1) Zawarcia w terminie 20 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 10 ppkt. 4 przedwstępnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
2) Zawarcia w terminie 10 tygodni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 10 ppkt. 4 przyrzeczonej umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem że w przypadku gdy oferentem będzie cudzoziemiec,
o którym mowa w pkt 6 ppkt 4, termin 10 tygodni na zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży liczony będzie od otrzymania zgody Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości.
3) W przypadku wystąpienia przez Strony ze wspólnym wnioskiem do Krajowej Informacji Skarbowej oraz
w przypadku braku stanowiska KIS w terminie umożliwiającym podpisanie umowy sprzedaży zgodnie
z terminem określonym w ppkt 2, termin zawarcia umowy przenoszącej własność zostanie przedłużony do 14 dni roboczych od dnia otrzymania urzędowego potwierdzenia stanowiska w drodze interpretacji indywidualnej.
4) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży , o której mowa w ust. 1 nie jest obligatoryjne w przypadku, gdy w terminie przewidzianym na jej zawarcie zostanie zawarta umowa sprzedaży Nieruchomości.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

9. Kryterium wyboru
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium ceny zakupu nieruchomości.

10. Rozstrzygnięcie Przetargu
1) Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert lub w przypadku określonym w ppkt. 2, w ciągu 14  dni od daty przeprowadzenia aukcji elektronicznej, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.
2) W przypadku wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości oraz gdy ceny nabycia nieruchomości co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany.
3) Bank zawiadomi pisemnie oferentów o rozstrzygnięciu przetargu w terminie określonym w ppkt 1..
4) Bank informuje, że przetarg może być odwołany na każdym etapie, zaś rozstrzygnięcie przetargu  opisane w ppkt. 1 tj. wyłonienie najkorzystniejszej oferty w przetargu nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty i zobowiązaniem Banku do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. O ostatecznym przyjęciu oferty decyduje Zarząd i Rada Nadzorcza Banku, a wyłonienie najkorzystniejszej oferty w przetargu stanowi podstawę do rekomendacji danej oferty Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku. Decyzja o ostatecznym przyjęciu oferty zostanie podjęta w ciągu 60 dni od rozstrzygnięcia przetargu, a brak w tym terminie oświadczenia Banku dotyczącego przyjęcia oferty nie stanowi milczącego (dorozumianego) przyjęcia oferty. Bank zawiadomi pisemnie Oferenta o ostatecznym przyjęciu oferty, tj. wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości przez właściwe organy Banku.
5) Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
6) Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem zawarcia aktu notarialnego:
a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo
b)  w przypadku finansowania zakupu z kredytu, do przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży.
7) Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełnia wymagań zawartych w niniejszych Warunkach.


11. Dodatkowe informacje
1.  Bank informuje, że nieruchomość zostanie sprzedana z opóźnionym wydaniem. Protokolarne wydanie nieruchomości nabywcy, nastąpi w ciągu do 12 miesięcy od dnia sprzedaży nieruchomości. W okresie od przeniesienia praw do Nieruchomości do momentu wydania przedmiotu sprzedaży, Bank będzie ponosił wszelkie koszty i ciężary związane z jej utrzymaniem, w tym także ciężary publiczno-prawne. Bank zobowiązuje się do utrzymywania w tym okresie nieruchomości w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że za pogorszenie stanu technicznego nieruchomości nie uważa się usunięcia z niej ruchomości i urządzeń związanych z prowadzoną dotychczas działalnością. Przez pogorszenie stanu technicznego nieruchomości nie uważa się również zużycia będącego następstwem jej prawidłowego używania.
2. W cenie sprzedaży uwzględniono późniejszy termin wydania nieruchomości.
3.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość znajduje się w strefie przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną i usługi nieuciążliwe – symbol w planie 22MWU. Teren położony jest w strefie „A”- ścisłej ochrony konserwatorskiej.
4.  Powierzchnia Nieruchomości wskazana w pkt. 3  została wyliczona zgodnie z normą PN-70B-02356 i jest podana na podstawie posiadanej przez Bank inwentaryzacji opracowanej przez Zespół Projektów, Inwestycji i Remontów w Krakowie w listopadzie 2015r.


12. Odwołanie przetargu
Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium, a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.


13.  Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości
Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości (w tym dokumenty do wglądu) można uzyskać w Departamencie Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskiego SA w Lublinie, przy ul. Watykańskiej 7, u Pana Daniela Chęcia (tel. 81 537 30 78, kom 724 132 479, adres mailowy daniel.chec@pkobp.pl) w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00.
Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Danielem Chęciem.
14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 

Załączniki do Warunków Przetargu:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza       zastrzeżeń 
Załącznik nr 2 – Konflikt interesów
Załącznik nr 3 – Zwrot wadium
Załącznik nr 4- Inwentaryzacja (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności)
Załącznik nr 5- Wypis z rejestru gruntów (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności)
Załącznik nr 6- Mapa ewidencyjna (do wglądu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności)